Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4932. Pravilnik o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev, stran 14872.

Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način izračunavanja in poravnave plačil, ki se plačujejo na podlagi ugotovitvenega sklepa (v nadaljnjem besedilu: ugotovitveni sklep) iz drugega odstavka 24. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) in odločbe iz tretjega odstavka 24. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: odločba) v skladu z Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L št. 15 z dne 21. 1. 1998, str. 14), zadnjič spremenjena z Direktivo 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti (UL L št. 52 z dne 27. 2. 2008, str. 3).
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Plačila, določena s tem pravilnikom, se izražajo s številom točk.
(2) Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk, ki so določene v skladu s 3. členom tega pravilnika, in vrednosti točke za to vrsto plačila, ki velja za leto, za katero se višina plačila odmerja.
(3) Plačila, določena s tem pravilnikom, se ne izključujejo.
3. člen
(število točk)
(1) Število točk na podlagi ugotovitvenega sklepa znaša za:
1. sprejemanje, usmerjanje, prevoz in dostavo
poštnih pošiljk do mase 2 kg             40 točk,
2. sprejemanje, usmerjanje, prevoz in dostavo
poštnih paketov do mase 10 kg oziroma do mase,
ki ne presega 20 kg, če agencija s splošnim
aktom na podlagi tretjega odstavka 3. člena
zakona poveča omejitev in za dostavo poštnih
paketov prejetih iz drugih držav članic Evropske
unije do mase, ki ne presega 20 kg          40 točk,
3. storitev priporočene in vrednostne poštne
pošiljke                       40 točk,
4. druge storitve, za katere agencija ob uporabi
tretjega odstavka 4. člena zakona presodi, da so
zamenljive storitve                  5 točk.
(2) Število točk za odločbo znaša 50.000 točk.
4. člen
(vrednost točke in tarifa)
(1) Vrednost točke, v kateri so izražena plačila, določi Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Vrednost točke za posamezno vrsto plačila mora agencija določiti tako, da zbrana plačila pokrijejo stroške delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto (v nadaljnjem besedilu: področje pošte), in sorazmernega deleža stroškov delovanja skupnih služb agencije glede na število zaposlenih na področju pošte. Pri tem mora upoštevati tudi saldo finančnih sredstev za to vrsto plačila iz preteklega koledarskega leta.
(3) Tarifa vsebuje vrednosti točke za posamezno vrsto plačila in obrazložitev iz četrtega odstavka 34. člena zakona, lahko pa tudi višino posameznih plačil, izračunanih na podlagi ustrezne vrednosti točke.
(4) Predlog tarife mora agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta predložiti v soglasje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) skupaj s programom dela in finančnim načrtom za prihodnje koledarsko leto ter revidiranimi računovodskimi izkazi za preteklo koledarsko leto.
(5) Če vlada do 15. decembra tekočega leta ne izda soglasja, se do uveljavitve predlagane tarife uporablja veljavna tarifa.
5. člen
(odmera in plačevanje plačil)
(1) Plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija z odločbo o odmeri plačila.
(2) Plačila se plačujejo letno in se odmerijo vnaprej za tekoče koledarsko leto.
(3) Plačilo na podlagi ugotovitvenega sklepa je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe iz prvega odstavka tega člena na transakcijski račun agencije, plačilo za odločbo pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija z odločbo iz prvega odstavka tega člena.
(4) V prvem letu izvajanja poštnih storitev znaša plačilo toliko dvanajstin letnega plačila, kolikor celih mesecev ostane od začetka izvajanja poštnih storitev do konca leta, vendar ne manj kot eno dvanajstino.
(5) Prvo odločbo za odmero plačila na podlagi ugotovitvenega sklepa za storitve, ki so naštete v prvem odstavku 3. člena tega pravilnika, izda agencija v 30 dneh od izdaje ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena zakona.
(6) Zavezanec je dolžan plačati celotno plačilo tudi v letu, ko preneha izvajati poštne storitve.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je dolžan zavezanec, ki je imetnik odločbe v letu, ko odločba preneha veljati, plačati toliko dvanajstin plačil, kolikor mesecev je bila ta odločba veljavna.
6. člen
(prehodna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 007-190/2009-15
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EVA 2009-3211-0026
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti