Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4929. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C), stran 14871.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-9
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUL-C)
1. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) se tretji odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Uradni list izhaja v elektronski obliki, ki se varno elektronsko podpiše in objavi na spletnih straneh javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kot dan izida posamezne številke uradnega lista se šteje dan, ko je ta objavljena. Ta dan mora biti jasno označen.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Vsak državni organ, ki ima določene uradne ure za poslovanje s strankami, mora med uradnimi urami omogočati brezplačen vpogled v elektronsko izdajo uradnega lista.
Upravne enote in splošne knjižnice zagotavljajo posameznikom poleg brezplačnega vpogleda v elektronsko izdajo uradnega lista tudi brezplačen vpogled v natis elektronske izdaje uradnega lista.
Javno podjetje zagotavlja posameznikom po tržnih cenah na podlagi njihovega naročila dostavo natisa elektronske izdaje uradnega lista.
Vlada podrobneje določi način zagotavljanja vpogleda iz prvega in drugega odstavka tega člena ter način zagotavljanja natisa elektronske izdaje uradnega lista iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se napovedno besedilo spremeni tako, da se glasi:
»V uradnem listu se objavljajo:«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– drugi akti, katerih objavo v uradnem listu določa zakon ali drug predpis.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V uradnem listu se objavljajo tudi javni razpisi, javni natečaji, vpisi v registre, preklici in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti v uradnem listu.«.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zalaganje uradnega lista, priprava za objavo in objava uradnega lista ter vzdrževanje spletne strani uradnega lista;«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– upravljanje sistema za elektronsko javno naročanje, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja javno naročanje;«.
Dosedanje tretja do sedma alineja postanejo četrta do osma alineja.
7. člen
V prvem odstavku 14. člena se besede »prve in druge« nadomestijo z besedilom »prve, druge in tretje«.
8. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Cene objavljanja predpisov in drugih aktov se oblikujejo po načelu soodvisnosti med stroški, nastalimi s storitvijo, in gospodarnim upravljanjem s sredstvi ter kapitalom javnega podjetja. Njihovo oblikovanje nadzira nadzorni svet javnega podjetja.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Uradni list preneha izhajati v tiskani izdaji 1. aprila 2010.
Vlada uskladi podzakonske predpise s tem zakonom do začetka uporabe tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2010.
Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07).
Št. 001-01/09-4/13
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 604-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti