Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2008 z dne 22. 8. 2008

Kazalo

3640. Pravilnik o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju, stran 11782.

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo vrsta, vsebina in oblika obrazcev javnih listin, način in roki izdajanja javnih listin v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih izdajajo višje strokovne šole študentom, ki se izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih.
2. člen
(vrste javnih listin)
Javne listine v višjem strokovnem izobraževanju so:
a. javne listine o uspehu med izobraževanjem, in sicer: indeks in potrdilo o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih,
b. javne listine o zaključku višjega strokovnega izobraževanja, in sicer: diploma in potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa in
c. javne listine o statusu študenta, in sicer: potrdilo o vpisu in izpisnica.
3. člen
(način in roki izdajanja javnih listin)
(1) Indeks se izda študentu ob vpisu v višjo strokovno šolo.
(2) Diploma se izda študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu. Diplome se podeljujejo na način in v rokih, ki jih določi višja strokovna šola, na zahtevo študenta pa mu mora šola izdati diplomo v sedmih dneh po končanem študiju.
(3) Potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa se študentu izda pred podelitvijo diplome.
(4) Potrdilo o vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih se študentu izdata na njegovo zahtevo.
(5) Izpisnica se izda študentu, ki želi prestopiti v drugo šolo oziroma se vpisati v drug študijski program ali pa se želi izpisati.
4. člen
(nadomestne javne listine)
(1) Višja strokovna šola izda študentu, nadomestni indeks oziroma diplomo, ki enakovredno nadomešča izvirnik izdane javne listine, če predloži dokazilo, da je veljavnost izvirnika uradno preklicana v skladu s predpisi zaradi izgube, uničenja, poškodovanja ali odtujitve izvirnika zadevne javne listine.
(2) Nadomestni indeks oziroma diploma se izdata na istem obrazcu, na katerem se izdaja izvirnik, s tem, da se na tej listini označi, da gre za nadomestno javno listino in se navede katero javno listino nadomešča (št. in datum izdaje ter ime in poslovni naslov izdajatelja izvirnika).
II. OBLIKA IN VSEBINA JAVNIH LISTIN
5. člen
(obrazci javnih listin)
(1) Javne listine se izdajajo na obrazcih, določenih v skladu s tem pravilnikom.
(2) Indeks in diploma se izdajata na obrazcih, določenih v prilogi tega pravilnika.
(3) Obrazce potrdila o opravljenih izpitih in drugih študijskih obveznostih, potrdila o končanju višješolskega študijskega programa, potrdila o vpisu in izpisnice določi direktor oziroma ravnatelj višje strokovne šole.
(4) Na obrazcih javnih listin iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:
1. ime in poslovni naslov višje strokovne šole, ki izdaja javno listino;
2. ime javne listine;
3. izrek javne listine, ki vsebuje osebno ime in datum rojstva študenta, na katerega se nanaša in besedilo, s katerim se potrjujejo dejstva oziroma podatki (npr. o predmetih in doseženih ocenah oziroma kreditnih točkah ter opravljenih drugih študijskih obveznostih in drugo);
4. osebno ime odgovorne osebe, ki je podpisnik javne listine in njegova funkcija (ravnatelj, direktor in podobno);
5. evidenčna številka, pod katero je študent vpisan oziroma se vodijo zadevni podatki v evidencah šole in
6. datum in kraj izdaje javne listine.
6. člen
(skupna oblikovna pravila za obrazca indeksa in diplome)
Obrazca indeksa in diplome se tiskata v dvobarvnem tisku in sicer s črno barvo in barvo P 525 U Pantone barvne lestvice. V podtisku je lik slovenskega pesnika Franceta Prešerna in faksimile Zdravljice. Tipografija črk je iz skupine URW, in sicer Barbedor TCE in Futura TCE.
7. člen
(posebna oblikovna pravila za indeks)
(1) Obrazec indeksa je oblikovan kot knjižica velikosti 89 mm x 125 mm. Ima 28 oštevilčenih strani na brezlesnem 100 g/m2 papirju v dvobarvnem tisku. Platnice so izdelane iz umetnega usnja bordo barve, besedilo na naslovnici pa je napisano v zlati barvi. Na prvi notranji strani je državni grb Republike Slovenije v črni barvi v velikosti 7,3 x 9,3 mm.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je indeks lahko tudi v elektronski obliki. Indeks v elektronski obliki mora imeti vse bistvene podatke, ki so določeni v obrazcu indeksa, ki je v prilogi tega pravilnika.
8. člen
(posebna oblikovna pravila za diplomo)
Obrazec diplome se tiska na 135 g/m2 On offset – brezlesnem belem papirju velikosti 210 mm x 297 mm (A 4 format) v dvobarvnem tisku. Na obrazcu diplome je državni grb Republike Slovenije v zlati barvi (toplotni tisk s folijo) v velikosti 14,2 x 18,1 mm.
9. člen
(izdelava obrazcev)
Obrazce indeksa in diplome lahko tiska le tisti tiskar, s katerim višja strokovna šola sklene pogodbo o naročilu tiskanja.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
(razveljavitev pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o javnih listinah, ki jih višje strokovne šole izdajajo študentom (Uradni list RS, št. 97/05).
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2008
Ljubljana, dne 7. avgusta 2008
EVA 2008-3311-0065
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost