Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3501. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 11404.

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07) se naslov prvega poglavja spremeni tako, da se glasi »SPLOŠNI DOLOČBI«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– Imetnik računa oziroma podračuna je proračunski uporabnik, ki sredstva računa oziroma podračuna vodi v svoji poslovni knjigi.
– Prejemnik sredstev je proračunski uporabnik, kateremu bodo sredstva obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov razporejena.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka sredstva enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) vodi upravljavec sredstev sistema EZR v svoji poslovni knjigi.«.
3. člen
V 7. členu se pika nadomesti z vejico ter dodajo tri nove točke, ki se glasijo:
»21. šifra proračunskega uporabnika računovodje, ki vodi računovodstvo imetnika,
22. šifra proračunskega uporabnika končnega prejemnika sredstev,
23. SKIS.«.
4. člen
V 17. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kolikor proračunski uporabnik ne izpolni svoje dolžnosti iz prejšnjega odstavka v predvidenem roku in so na podlagi poslovanja proračunskega uporabnika ugotovljene statusne in druge spremembe, UJP uvede postopek vpisa teh sprememb v register po uradni dolžnosti.«
5. člen
Za besedilom 22. člena se doda naslednje besedilo: »Zahtevek proračunskega uporabnika za odprtje računa mora vsebovati podatek o imetniku in podatke o računovodji, s katerim bo UJP usklajeval stanja sredstev računa. V primeru, ko proračunski uporabnik predloži zahtevek za odprtje podračuna za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, mora zahtevek vsebovati tudi podatek o prejemniku sredstev.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-30/2008/6
Ljubljana, dne 22. julija 2008
EVA 2008-1611-0021
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti