Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3497. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, stran 11395.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme, vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, ter posledično nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, vključno z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki nastajajo kot izrabljeni vir električne energije v električni in elektronski opremi, in je prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni, tako da se glasi:
»1. električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: EE oprema) je oprema iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ter prenosne baterije in akumulatorji iz predpisa, ki ureja baterije in akumulatorje in odpadne baterije in akumulatorje;«.
Za 5. točko se dodajo nova 6., 7. in 8. točka, ki se glasijo:
»6. prenosna baterija in akumulator je prenosna baterija in akumulator v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, in sicer je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali akumulator, ki je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator;
7. avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev ali napajanje za vžig;
8. industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, na svojih spletnih straneh objavi seznam EE opreme, iz katere nastajajo odpadna EE oprema in odpadne prenosne baterije in akumulatorji, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se razvrščajo posamezni proizvodi EE opreme in prenosne baterije in akumulatorji v skladu s carinskimi predpisi, in razredi EE opreme, v katere se razvršča odpadna EE oprema v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno ali elektronsko opremo.«.
3. člen
V 5. členu se v drugi alinei prvega odstavka beseda »njegov« nadomesti z besedo »njen«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena okoljske dajatve ne plačuje proizvajalec in pridobitelj za EE opremo, ki jo sam uporabi kot končni uporabnik zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE opremo, če letna količina EE opreme ne presega 1.500 kg.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »v 2. delu Priloge 1« nadomesti z besedilom »v Prilogi 1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v dveh obrokih letno na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske dajatve.«.
V četrtem odstavku se v napovednem delu besedila beseda »trimesečnega« nadomesti z besedo »polletnega«.
V prvi alinei se beseda »trimesečnega« nadomesti z besedo »polletnega«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri določitvi zneska okoljske dajatve za enoto obremenitve lahko Vlada Republike Slovenije določi diferencirano višino zneska okoljske dajatve po posameznih razredih in tipih proizvodov iz seznama EE opreme iz drugega odstavka 3. člena te uredbe.«.
5. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in ga predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.«.
V tretjem odstavku se v drugi in tretji alinei za besedilom »število kosov« doda besedilo »in masa«.
V četrtem odstavku se beseda »trimesečnem« nadomesti z besedo »polletnemu«.
V petem odstavku se beseda »trimesečni« nadomesti z besedo »polletni«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Pri določanju števila kosov in mase EE opreme je treba v primeru električne ali elektronske opreme, v katero so vgrajene prenosne baterije in akumulatorji, obračunati posebej maso električne ali elektronske opremo brez vgrajenih baterij ali akumulatorjev in posebej število kosov in maso baterij ali akumulatorjev, ki so vgrajeni v električno oziroma elektronsko opremo.«.
6. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere mora obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja okoljske dajatve carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe predložiti obvestilo o prenehanju obstoja ali opravljanja dejavnosti oziroma o prenehanju plačevanja okoljske dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe.«.
7. člen
V 10. členu se v drugi alinei drugega odstavka črta besedilo »v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno EE opremo«.
8. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »meseca, v katerem je bila okoljska dajatev plačana,« nadomesti z besedilom »vzroka za nastanek vračila okoljske dajatve«.
9. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.100 do 40.000 evrov se za prekršek kaznuje proizvajalec in pridobitelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot zavezanec ne obračuna okoljske dajatve, ko v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe nastane obveznost za njen obračun,
– ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne prijavi carinskemu organu, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha, v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe,
– ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek, v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 eurov do 4.100 eurov«.
10. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Obstoječi proizvajalci in pridobitelji baterij in akumulatorjev, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske dajatve v skladu z uredbo, morajo prijaviti svojo dejavnost, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve zaradi baterij in akumulatorjev, ki jih proizvajajo, pridobivajo ali uvažajo, najpozneje do 31. marca 2009.
Določbe uredbe, ki se nanašajo na plačilo okoljske dajatve za baterije in akumulatorje, se uporabljajo za baterije in akumulatorje, ki so dani v promet po 1. januarju 2009.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00719-62/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0133
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina