Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1466. Pravilnik o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture, stran 3544.

Na podlagi 80. in 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s tretjim odstavkom 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o pridobitvi statusa v javnem interesu na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik ureja podrobnejša merila ter način izkazovanja in izpolnjevanja posebnih pogojev za pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju kulture in statusa delovanja v javnem interesu na področju kulture, ki ga lahko pridobijo druge pravne osebe zasebnega prava.
2. člen
(1) Status v javnem interesu na področju kulture se lahko podeli društvu, ki izpolnjuje poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu o društvih, tudi posebne pogoje, določene v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Status delovanja v javnem interesu na področju kulture lahko pridobijo tudi druge pravne osebe zasebnega prava (zavodi, ustanove, zadruge), ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) O podelitvi in odvzemu statusa društva v javnem interesu in statusa delovanja drugih pravnih oseb zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe zasebnega prava) odloča ministrstvo, pristojno za kulturo, po predhodnem mnenju strokovne komisije iz 20. člena zakona s področja dela oziroma pretežne dejavnosti pravne osebe zasebnega prava.
(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Status delovanja v javnem interesu na področju kulture lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava iz 80. in 81. člena zakona, ki v javnem interesu opravlja kulturno dejavnost iz 4. člena zakona, če izpolnjuje splošne pogoje, da:
– njeni ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
– ima dejavnost, ki je v javnem interesu na področju kulture, opredeljeno v temeljnem aktu oziroma v aktu o ustanovitvi;
– je registrirana in deluje na področju kulture najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
– je zadnji dve leti uporabljala sredstva pretežno za opravljanje te dejavnosti ter je redno izvajala programe, projekte ali druge dejavnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu na področju kulture;
– ima izdelane programe prihodnjega delovanja;
– lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja in poseben pogoj, da je:
– ali osrednjega pomena,
– ali izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kakovosti ali pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih zavodov,
– ali opravlja kulturne dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja (prostovoljci).
5. člen
Pravna oseba je osrednjega pomena, če vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa v javnem interesu deluje kot osrednja stanovska organizacija na posameznem področju dejavnosti glede na:
– število članov in sodelujočih pri izvedbi programov oziroma projektov,
– število, obseg in kakovost programov oziroma projektov, ki jih izvaja v javnem interesu,
– reprezentativnost, odmevnost in prepoznavnost v slovenski kulturi.
6. člen
Pravna oseba zasebnega prava izvaja kulturne dejavnosti, ki so po kakovosti ali pomenu primerljive s kulturno dejavnostjo javnih zavodov, če je izvajalka javnega kulturnega programa v skladu s tretjim odstavkom 26. člena in 56. členom zakona in ima z ministrstvom, pristojnim za kulturo, sklenjeno pogodbo o večletnem financiranju.
7. člen
Poseben pogoj, da pravna oseba zasebnega prava izvaja kulturne dejavnosti, ki pomenijo dopolnjevanje mreže javnih zavodov po vsebini dela ali po načinu delovanja, se presoja glede na:
– število, obseg in kakovost programov oziroma projektov,
– reprezentativnost, odmevnost in prepoznavnost v slovenski kulturi,
– izkazovanje delovanja, ki presega lokalno raven.
8. člen
(1) Pravna oseba zasebnega prava, ki želi pridobiti status delovanja v javnem interesu na področju kulture, poda vlogo za podelitev statusa pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
(2) Vlogi mora priložiti:
1. kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev oziroma temeljnega ali ustanovitvenega akta zavoda, ustanove in zadruge, ki je v zbirki listin ustreznega registra;
2. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva, spol, državljanstvo, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča zastopnika;
3. poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je oseba izvajala v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
4. letno finančno poročilo za zadnji dve leti oziroma revizorjevo poročilo za računovodske izkaze pravnih oseb, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 834.585 eurov;
5. sprejete usmeritve za naslednje triletno obdobje;
6. sprejet program delovanja za naslednje leto;
7. druga dokazila o rezultatih svojega delovanja (recenzije oziroma objave v strokovni literaturi, kopije odzivov medijev v zadnjih dveh letih, ipd.).
(3) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti vlogi kot dokazilo, pridobi organ, ki odloča o zahtevku predlagatelja.
9. člen
(1) Pravna oseba zasebnega prava v javnem interesu mora ministrstvu, pristojnemu za kulturo, predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je opravljala v javnem interesu v preteklem letu, in o porabi sredstev za njihovo doseganje.
(2) Pravna oseba zasebnega prava mora predložiti tudi letno finančno poročilo za preteklo leto oziroma revizorjevo poročilo za računovodske izkaze pravnih oseb, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 834.585 eurov.
(3) Pravna oseba zasebnega prava mora predložiti tudi program prihodnjega delovanja za naslednje leto.
(4) Pravna oseba zasebnega prava mora predložiti dokumente iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena do 31. marca tekočega leta.
10. člen
Status v javnem interesu se odvzame, če pravna oseba zasebnega prava:
– ne izpolnjuje več predpisanih pogojev oziroma ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu,
– kljub opozorilu ministrstva, pristojnega za kulturo, tudi v 30 dneh ne izpolni obveznosti glede obveščanja iz prejšnjega člena,
– se podeljenemu statusu pisno odreče.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Postopki, ki so se začeli po določbah Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 – odločba US), se nadaljujejo in končajo po tem pravilniku.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99 in 65/02 – odločba US).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-10/2007/29
Ljubljana, dne 31. marca 2008
EVA 2006-3511-0004
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost