Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5714. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C), stran 16789.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 2008.
Št. 003-02-9/2008-6
Ljubljana, dne 30. decembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DOHODNINI (ZDoh-2C)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08) se v 66.a členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.«.
Peti in šesti odstavek se črtata.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.«.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »osmem« nadomesti z besedo »šestem«.
Dosedanji deseti odstavek postane osmi odstavek.
Enajsti odstavek se črta.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane deveti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 73.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje sredstev članov gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, se v davčnem letu vlaganja prizna olajšava v višini 30% vloženega zneska.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Olajšava se priznava največ do višine davčne osnove. Neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena lahko zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2008.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/08-3/21
Ljubljana, dne 22. decembra 2008
EPA 47-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina