Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2008 z dne 22. 12. 2008

Kazalo

5339. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov, stran 16083.

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07 in 69/08) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
1. člen
V drugem stavku drugega odstavka 2. člena Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 125/06 in 118/07; v nadaljevanju Sklep) se za besedilom »Zavarovalnice morajo« doda besedilo »na letnem nivoju«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa se za besedilom »... predpisani z obrazci od St-1/A do St-19/A« doda besedilo », St-50/A«.
3. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa se za besedilom »Zavarovalnica mora obrazce St-1/A do St-19/A« doda besedilo », St-50/A«.
4. člen
V 2. členu Sklepa se doda tretji odstavek:
»(3) Prejšnji odstavek ne velja za pozavarovalnice.«.
5. člen
V tretjem odstavku 3. člena Sklepa se za besedilom »Zavarovalnice morajo« doda besedilo »za obdobja navedena v prvem odstavku tega člena«.
6. člen
Izbriše se četrti odstavek 3. člena Sklepa.
7. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek:
»(3) V obrazcih od St-1 do St-20 ter v obrazcih od St-1/A do St-19/A se postavke Število polic (Število zavarovancev, Število zavarovanj) nanašajo na v obdobju sklenjeno število polic (število zavarovancev, število zavarovanj).«
8. člen
Obrazce St-2, St-2/A, St-9, St-9/A, St-10, St-10/A, St-13, St-13/A, St-14, St-14/A, St-15, St-15/A, St-16, St-16/A, St-18, St-18/A, St-19, St-19/A, St-20, St-29, St-37 in St-38, ki so priloga Sklepa in so njegov sestavni del, se nadomesti z obrazci, ki so priloga tega sklepa.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zavarovalnice prvič poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 2009 in za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009.
Ljubljana, dne 15. decembra 2008
EVA 2008-1611-0163
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost