Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4693. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B), stran 14354.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. novembra 2008.
Št. 003-02-8/2008-2
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1B)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08) se v 310. členu za petim odstavkom doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena višina zajamčene vloge ni omejena do 31. decembra 2010.«.
2. člen
Za 310. členom se doda 310.a člen, ki se glasi:
»310.a člen
(preučitev razmer na finančnem trgu)
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, mora v letu 2009 in 2010, v sodelovanju z Banko Slovenije, preučiti razmere na finančnem trgu. Na podlagi ugotovljenih razmer lahko Vlada Republike Slovenije predlaga spremembo zakona, s katero se na ustrezen način spremeni višina jamstva oziroma obdobje veljavnosti.
(2) O stanju na finančnem trgu in morebitnih sprejetih ukrepih, Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije najmanj enkrat na vsake tri mesece po uveljavitvi tega zakona.«.
3. člen
V 313. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banke s sedežem v Republiki Sloveniji jamčijo za izplačilo zajamčene vloge pri banki, nad katero je bil začet stečajni postopek, do neto stanja vloge v višini 22.000 eurov, nad tem zneskom pa Republika Slovenija, na način, določen z zakonom.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če banke s sedežem v Republiki Sloveniji ne morejo zagotoviti zadostnih sredstev za izplačilo zajamčene vloge do višine iz tretjega odstavka 310. člena tega zakona, na podlagi predloga Banke Slovenije tudi za te vloge, do 31. decembra 2010, jamči Republika Slovenija.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 315. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z dnem začetka stečaja nad banko prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun Republike Slovenije obveznost izplačila zajamčenih vlog banke v stečaju v primeru iz prvega in drugega odstavka 313. člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/08-1/17
Ljubljana, dne 11. novembra 2008
EPA 9-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina