Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2007 z dne 21. 8. 2007

Kazalo

4019. Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 10585.

Na podlagi 13. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način sporočanja:
– prijave prostega delovnega mesta in pogojev za opravljanje del na tem delovnem mestu,
– obvestila o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela,
– poročila o opravljenem delu preko polnega delovnega časa in poročila o opravljeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela,
– obvestila o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela,
– predvidenih letnih potreb po kadrih,
– podatkov o številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo več potrebno, ter predvidenem načinu njihovega razreševanja,
– sprememb letnih napovedi,
– podatkov za skupni razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto, ki jih morajo Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) poslati organizacije oziroma delodajalci.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopek objave prostega delovnega mesta in posredovanja zaposlitve.
2. člen
(obveznost pošiljanja podatkov zavodu)
(1) Organizacije oziroma delodajalci, ki zaposlujejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali ponudijo delo na podlagi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, morajo zavodu poslati podatke na način, določen s tem pravilnikom.
(2) Pri pošiljanju podatkov iz prejšnjega odstavka je z organizacijo oziroma delodajalcem izenačena pooblaščena organizacija oziroma delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe opravlja strokovne naloge posredovanja zaposlitve in dela.
II. PRIJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
3. člen
(prosto delovno mesto)
Prosto delovno mesto določi delodajalec v skladu s svojim splošnim aktom, s katerim določa organizacijo dela.
4. člen
(prijava prostega delovnega mesta)
(1) Organizacija oziroma delodajalec mora zavodu prijaviti prosta delovna mesta, za katera je potrebna javna objava po zakonu, ki ureja delovna razmerja.
(2) Organizacija oziroma delodajalec mora zavodu prijaviti tudi prosta delovna mesta, za katera bo dal vlogo za izdajo delovnega dovoljenja za zaposlitev tujca v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Organizacija oziroma delodajalec lahko zavodu prijavi prosta delovna mesta, za katera ni potrebna javna objava po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če želi, da mu zavod posreduje kandidate za prosto delovno mesto.
5. člen
(vsebina prijave prostega delovnega mesta)
(1) Prijava prostega delovnega mesta mora vsebovati:
– podatke o delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
– podatek o upravni enoti, kjer je razpisano delovno mesto, če se delo ne opravlja v upravni enoti, kjer je sedež delodajalca,
– število potrebnih delavcev,
– naziv delovnega mesta,
– opis del in nalog prostega delovnega mesta,
– navedbo tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe,
– naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali ime poklicnega standarda (kot je nacionalna poklicna kvalifikacija),
– navedbo trajanja zaposlitve pri zaposlitvi za določen čas,
– navedbo, ali gre za zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom,
– druge pogoje za sklenitev delovnega razmerja, če to zahteva prosto delovno mesto,
– navedbo roka za prijavo kandidatov,
– navedbo načina prijave kandidatov,
– opredelitev glede objave v množičnih občilih,
– ime in priimek, telefonsko številko ter elektronski naslov osebe za stike.
(2) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence zavoda, ali namerava zaposliti tujega državljana, lahko prijava prostega delovnega mesta vsebuje še:
– način posredovanja kandidatov,
– opredelitev vrste pogodbe,
– dodatne podatke o prostem delovnem mestu,
– urnik dela,
– predvideno poskusno delo,
– druge pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
– podatek o možnosti zaposlitve invalida,
– opredelitev namere za zaposlitev tujca,
– druge podatke.
6. člen
(način sporočanja prijave prostega delovnega mesta)
(1) Organizacije oziroma delodajalci sporočajo zavodu prijavo prostega delovnega mesta na obrazcu Prijava prostega delovnega mesta, ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(2) Organizacije oziroma delodajalci lahko prijavo prostega delovnega mesta zavodu dostavijo osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda.
(3) Zavod mora prijavo prostega delovnega mesta potrditi in ji dodeliti registrsko številko ter vpisati v evidenco o prijavi prostega delovnega mesta.
(4) Prijava prostega delovnega mesta je vpisana v evidenco iz prejšnjega odstavka tri mesece od datuma izteka roka za prijavo kandidatov.
III. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
7. člen
(vsebina in način objave prostega delovnega mesta)
(1) Zavod mora prosta delovna mesta objaviti v svojih uradnih prostorih ali v dogovoru z organizacijo oziroma delodajalcem na spletni strani in jih posredovati v objavo množičnim občilom na območju države ali na območjih držav Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora.
(2) Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati:
– ime in naslov delodajalca,
– naziv delovnega mesta,
– opis del in nalog prostega delovnega mesta,
– naziv poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali ime poklicnega standarda (kot je nacionalna poklicna kvalifikacija),
– druge pogoje za zaposlitev, če to zahteva prosto delovno mesto,
– navedbo trajanja zaposlitve pri zaposlitvi za določen čas,
– navedbo, ali gre za zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom,
– navedbo roka za prijavo kandidatov,
– navedbo načina prijave kandidatov.
(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov iz zavodovih evidenc, lahko objava vsebuje tudi podatke iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(4) Če zavod na prijavi prostega delovnega mesta med pogoji za sklenitev delovnega razmerja prepozna neenako obravnavo kandidatov ali nezakonite pogoje za sklenitev delovnega razmerja, od organizacije oziroma delodajalca zahteva, da take pogoje na prijavi črta in mu jo v določenem roku ponovno dostavi.
IV. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE
8. člen
(dejavnost zavoda pri posredovanju zaposlitve)
(1) Zavod mora ob prejemu prijave prostega delovnega mesta ugotoviti, ali so v evidencah vpisane osebe, za katere je prosto delovno mesto ustrezna ali primerna zaposlitev, in po objavi prostega delovnega mesta:
– ponuditi prosto delovno mesto brezposelnim osebam, ki ustrezajo pogojem prostega delovnega mesta,
– preveriti usposobljenost in pripravljenost ustreznih brezposelnih oseb,
– delodajalcu sporočiti ponudbo kandidatov iz drugih evidenc zavoda,
– se z delodajalcem dogovoriti o načinu posredovanja kandidatov,
– izvesti napotitev dogovorjenega števila najustreznejših kandidatov,
– ob izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto poslati delodajalcu obvestilo o izidu posredovanja,
– sodelovati pri postopku izbire brezposelnih oseb na prosto delovno mesto.
(2) Zavod lahko ob prejemu prijave prostega delovnega mesta brez predhodne javne objave k organizaciji oziroma delodajalcu napoti brezposelno osebo, ki išče zaposlitev več kot dve leti.
9. člen
(ponovitev, sprememba in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta)
(1) Če organizacija oziroma delodajalec na podlagi prijave prostega delovnega mesta s kandidatom ne sklene pogodbe o zaposlitvi, lahko:
– ponovi prijavo prostega delovnega mesta z enakimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– ponovno prijavi prosto delovno mesto s spremenjenimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– razveljavi prijavo prostega delovnega mesta, če še ni potekel rok iz četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Organizacije oziroma delodajalci sporočajo zavodu ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta na obrazcu Ponovitev, sprememba ali razveljavitev prijave prostega delovnega mesta, ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(3) Ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta lahko organizacije oziroma delodajalci dostavijo zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda.
(4) Zavod mora ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta potrditi in izvesti postopke iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(5) Pri ponovni prijavi zavod ponovno javno objavi prosto delovno mesto z novim rokom prijave kandidatov, pri spremembi prijave organizacija oziroma delodajalec nadomesti del podatkov iz predhodne prijave z novimi podatki, z razveljavitvijo prijave pa organizacija oziroma delodajalec prekliče prijavo in objavo prostega delovnega mesta.
(6) Zavod prijavo prostega delovnega mesta izloči iz evidence o prijavi prostega delovnega mesta, če v treh mesecih po zadnji objavi ta ni bila ponovljena ali razveljavljena.
V. SPOROČANJE PODATKOV O POTREBI PO OPRAVLJANJU DEL NA PODLAGI PODJEMNE POGODBE ALI POGODBE O NAROČILU AVTORSKEGA DELA
10. člen
(obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe)
(1) Organizacije oziroma delodajalci sporočajo zavodu potrebo po opravljanju del na podlagi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe) na obrazcu Obvestilo o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka organizacije oziroma delodajalci lahko dostavijo zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda.
(3) Zavod mora obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe potrditi in dodeliti registrsko številko obvestila ter vpisati v evidenco potreb po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela.
(4) Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe mora vsebovati:
– opredelitev vrste pogodbe,
– podatke o delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
– podatek o upravni enoti, v kateri se bo opravljalo delo,
– podatek o številu oseb, s katerimi bo sklenjena pogodba,
– opis dela,
– pogoje za opravljanje dela,
– navedbo trajanja dela,
– podatek o višini plačila.
(5) Če za opravljanje dela delodajalec želi posredovanje oseb iz evidenc zavoda, na obvestilu o potrebi po sklenitvi pogodbe navede tudi podatke o osebi za stike organizacije oziroma delodajalca, na podlagi katerih zavod izvede dejavnosti iz 8. člena tega pravilnika.
11. člen
(obvestilo o sklenitvi pogodbe)
(1) Organizacija oziroma delodajalec mora zavodu dostaviti obvestilo o sklenjeni podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o sklenitvi pogodbe) na obrazcu Obvestilo o sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(2) Obvestilo mora vsebovati podatke o:
– delodajalcu (ime, naslov in matična številka),
– vrsti pogodbe,
– osebi, ki je sklenila pogodbo (ime in priimek, EMŠO ter davčna številka),
– statusu osebe, ki je sklenila pogodbo (zaposlena ali samozaposlena oseba, brezposelna oseba, prijavljena pri zavodu, drug status),
– trajanju dela,
– višini plačila.
(3) Obvestilo o sklenjeni pogodbi lahko organizacija oziroma delodajalec dostavi zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda najpozneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe.
(4) Pri obvestilu o sklenitvi pogodbe za več oseb mora organizacija oziroma delodajalec na obrazcu iz prvega odstavka tega člena izpolniti seznam oseb s sklenjeno pogodbo.
VI. LETNE NAPOVEDI IN SPOROČANJE DRUGIH PODATKOV S PODROČJA ZAPOSLOVANJA
12. člen
(namen zbiranja podatkov)
Zaradi načrtovanja svoje dejavnosti zavod zbira podatke o:
– predvidenih letnih potrebah po kadrih,
– številu in strukturi delavcev, katerih delo ne bo več potrebno, ter predvidenem načinu njihovega razreševanja,
– opravljenem delu preko polnega delovnega časa v preteklem letu,
– opravljenem delu po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu avtorskega dela v preteklem letu.
13. člen
(način zbiranja podatkov)
(1) Napovedi za tekoče leto zbira zavod enkrat letno z obrazcem Zaposlovanje v letu … (preteklo leto) in načrt zaposlovanja za leto … (tekoče leto), ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(2) Organizacija oziroma delodajalec mora zavodu hkrati z obrazcem iz prejšnjega odstavka predložiti tudi podatke za skupni razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto na obrazcu Kadrovsko štipendiranje, ki je objavljen na spletni strani zavoda.
(3) Organizacija oziroma delodajalec lahko obrazca iz prvega in drugega odstavka tega člena dostavi zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani zavoda najkasneje do 15. januarja tekočega leta.
14. člen
(vsebina letne napovedi)
Letna napoved vsebuje zlasti podatke o:
– imenu in naslovu delodajalca,
– matični številki delodajalca,
– šifri standardne klasifikacije dejavnosti,
– številu zaposlenih v preteklem letu in predvidenem številu zaposlenih v tekočem letu,
– predvidenih letnih potrebah po kadrih,
– številu zaposlenih invalidov v preteklem in tekočem letu,
– številu in strukturi presežnih delavcev v preteklem in tekočem letu ter predvidenem načinu njihovega razreševanja,
– opravljenem delu preko polnega delovnega časa v preteklem letu,
– opravljenem delu po podjemni pogodbi ali opravljenem delu po pogodbi o naročilu avtorskega dela v preteklem letu,
– nazivih poklicne oziroma strokovne izobrazbe, za katere bodo delodajalci razpisali nove kadrovske štipendije.
VII. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika in navodila)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter o načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 50/99) in Navodilo o načinu sporočanja podatkov o sklenjenih avtorskih pogodbah Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 111/02).
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. novembra 2007.
Št. 01700-31/2007
Ljubljana, dne 7. avgusta 2007
EVA 2007-2611-0039
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in
socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti