Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2007 z dne 31. 7. 2007

Kazalo

3820. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, stran 9781.

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o standardni klasifikaciji dejavnosti
1. člen
Ta uredba dopolnjuje statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, ki je potrebna za zbiranje, evidentiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje statističnih podatkov po gospodarski dejavnosti in ki je določena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1893/2006/ES), in sicer tako, da določa raven klasifikacije (podrazred), ki nadalje razčlenjuje raven razreda klasifikacije NACE Revizija 2 (v nadaljnjem besedilu: NACE Rev. 2).
2. člen
Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD) je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.
3. člen
SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.
4. člen
Poleg štirih ravni razčlembe NACE Rev. 2 (področje, oddelek, skupina, razred), ki so določene v Uredbi 1893/2006/ES, ta uredba ureja SKD za statistične in administrativne potrebe na peti ravni (podrazred), v skladu s 5. členom te uredbe.
5. člen
V skladu s to uredbo ima SKD naslednjo hierarhično razčlembo in določa naslednje ravni dejavnosti:
– področje (označeno z enomestno črkovno oznako),
– oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
– skupina (označena s trimestno številčno oznako),
– razred (označen s štirimestno številčno oznako),
– podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
Za dvomestno številčno oznako oddelka stoji pika.
Do vključno ravni razreda je razčlemba enaka razčlembi NACE Rev. 2.
Podrazred je nacionalna razčlemba. Kjer ni nacionalne razčlembe, je zadnje mesto petmestne številčne oznake 0 (nič).
6. člen
Vsaka postavka dejavnosti je določena s šifro in nazivom. Za razlago vsebine postavk je pristojen Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
Šifre in nazivi postavk dejavnosti SKD so navedeni v Prilogi I in so sestavni del te uredbe.
8. člen
Podrobnejša pojasnila k SKD so navedena v Prilogi II, z naslovom Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008.
Za spremljanje in izvajanje vseh aktivnosti v zvezi s Pojasnili k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 ter za objavljanje sprememb le teh je pristojen Statistični urad Republike Slovenije.
9. člen
Vsem enotam Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), ki ga vodi in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), katerim ni mogoče enolično prevesti obstoječe dejavnosti v skladu z SKD po tej uredbi ter se hkrati ne odzovejo na poziv AJPES, da izberejo ustrezno šifro dejavnosti, AJPES po uradni dolžnosti izvede prevedbo dejavnosti, glede na razpoložljive vire podatkov o delovanju enote poslovnega registra.
10. člen
Za usklajevanje SKD s predpisi Evropske unije in za uvajanje sprememb in dopolnitev SKD je zadolžen Statistični urad Republike Slovenije.
11. člen
Statistični Urad Republike Slovenije lahko v skladu s 4. členom Uredbe 1893/2006/ES in na podlagi utemeljenega predloga državnih organov, upravljalcev administrativnih in drugih zbirk podatkov in drugih uporabnikov klasifikacije uvede za statistične, administrativne ali druge namene nove podrazrede SKD.
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02).
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Št. 00701-15/2007/9
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2006-1522-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti