Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1764. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-C), stran 4612.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. marca 2007.
Št. 001-22-37/07
Ljubljana, dne 6. aprila 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH (ZJU-C)
1. člen
V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se za 33. členom doda nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(pooblastilo predstojnika)
Predstojnik lahko v primeru, ko razpolaga z informacijo, na podlagi katere so podani razlogi za sum, da javni uslužbenec zlorablja pravico do zadržanosti z dela do 30 delovnih dni zaradi bolezni ali poškodbe, ali pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, pooblasti enega ali več javnih uslužbencev za ugotovitev dejanskega stanja.
Pooblaščeni javni uslužbenec lahko zbira informacije iz prejšnjega odstavka od javnih uslužbencev, zaposlenih v organu, in od tretjih oseb. O posameznih dejanjih v okviru ugotavljanja dejanskega stanja pooblaščeni javni uslužbenec sestavi zapisnik. Po končanem postopku ugotavljanja dejanskega stanja se javnega uslužbenca seznani z ugotovitvami postopka in se mu omogoči vpogled v zapisnik.
Predstojnik lahko, če oceni, da je to smotrnejša rešitev, za izvedbo nadzora nad zlorabami iz prvega odstavka tega člena ne glede na določbo drugega odstavka 13. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) sklene pisno pogodbo in pooblasti pravno ali fizično osebo v skladu z zakonom, ki ureja detektivsko dejavnost.
Pred pričetkom izvajanja nadzora mora predstojnik javnega uslužbenca najprej opozoriti, da obstajajo razlogi za sum o zlorabi, ter mu omogočiti, da se o tem izjasni.«.
2. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni natečaj se za organe državne uprave objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, drugi državni organi in lokalne skupnosti pa objavijo javni natečaj na svojih spletnih straneh. Javni natečaj se lahko objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.«.
3. člen
V prvem odstavku 87. člena se namesto pike postavi podpičje in doda besedilo »predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je tudi izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.«.
V drugem odstavku se namesto pike postavi podpičje in doda besedilo »predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.«.
Za četrtim odstavkom se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je predpisana izobrazba za nazive petega kariernega razreda tudi izobrazba, določena v področnem zakonu, pri čemer pa uradnika z nazivom, pridobljenim po tem odstavku, ni možno premestiti na delovno mesto, na katerem se delovne naloge opravljajo v nazivu, pridobljenem po prejšnjem odstavku.
(6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko za nazive tretjega kariernega razreda določi kot pogoj najmanj višja izobrazba, pridobljena v okviru sistema visokošolskega izobraževanja po višješolskih programih, sprejetih pred 1. januarjem 1994, in ustrezno število let delovnih izkušenj, za kar natančnejše kriterije za organe državne uprave, pravosodne organe in za uprave lokalnih skupnosti določi vlada z uredbo.«.
4. člen
V petem odstavku 195. člena se črta drugi stavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(1) Tajnikom občin oziroma direktorjem občinskih uprav, ki so bili na ta položaj imenovani 28. junija 2003, v primeru razrešitve pred potekom mandata po petem odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) pripada:
– v primeru prenehanja delovnega razmerja poleg odpravnine po sedmem odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) tudi odpravnina v višini dveh petin povprečne bruto plače, kot jo je prejemal do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal do izteka dobe imenovanja na položaj,
– v primeru premestitve polovica razlike med povprečno mesečno bruto plačo, kot jo je prejemal do razrešitve, in dejansko mesečno bruto plačo, in sicer do izteka dobe, za katero je bil imenovan na položaj.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka pripadajo tajnikom občin oziroma direktorjem občinskih uprav v primeru, da so bili razrešeni po petem odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) po 27. avgustu 2006.
6. člen
Do začetka izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in ne glede na določbe 18. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96, 5/98, 33/00, 1/01, 63/01, 37/02, 60/02, 61/02, 105/02) in 8. člena Uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških (Uradni list RS, št. 38/96, 39/99, 33/00, 36/00, 1/01, 37/02, 105/02, 110/02) javnim uslužbencem pripada dodatek za pridobljen naziv specialist po dveletnem programu na določenem področju, za naziv magister znanosti in za naziv doktor znanosti, kadar tak naziv ni pogoj za imenovanje v naziv oziroma ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/98-20/44
Ljubljana, dne 29. marca 2007
EPA 1304-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti