Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1355. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., stran 3587.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.) in 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01, 76/01, 13/02, 98/02 in 74/05) se v 3. členu na koncu besedila pred piko dodajo naslednje dejavnosti:
+---------------+----------------------------------------------+
|»F45.1     |Pripravljalna dela na gradbiščih       |
+---------------+----------------------------------------------+
|F45.21     |Splošna gradbena dela             |
+---------------+----------------------------------------------+
|F45.250    |Druga gradbena dela, tudi dela specialnih   |
|        |strok                     |
+---------------+----------------------------------------------+
|F45.5     |Dajanje strojev in naprav za gradnjo in    |
|        |rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.120    |Posredništvo pri prodaji goriva, rud, kovin, |
|        |tehničnih kemikalij              |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.130    |Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega  |
|        |materiala                   |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.510    |Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in   |
|        |plinastimi gorivi               |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.520    |Trgovina na debelo s kovinami in rudami    |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.55     |Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi   |
|        |(dinamit)                   |
+---------------+----------------------------------------------+
|G51.550    |Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi   |
|        |(dinamit)                   |
+---------------+----------------------------------------------+
|K71.2     |Dajanje drugih vozil v najem         |
+---------------+----------------------------------------------+
|K71.230    |Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in |
|        |drugih strojev in opreme v najem       |
+---------------+----------------------------------------------+
|K71.32     |Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem  |
+---------------+----------------------------------------------+
|O90.02     |Ravnanje z odpadki              |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN37.1     |Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov   |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN37.10    |Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov   |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN37.100    |Reciklaža kovinskih odpadkov in ostankov   |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN37.2     |Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov  |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN 37.20    |Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov  |
+---------------+----------------------------------------------+
|DN37.200    |Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov«. |
+---------------+----------------------------------------------+
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Osnovni kapital podjetja znaša 42.877.559,03 eura in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei besedilo »150 mio SIT« nadomesti z besedilom »626.000 eurov«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36100-4/2007/6
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2111-0043
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost