Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007

Kazalo

1357. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., stran 3588.

Na podlagi 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.) ter sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 01406-5/2007/5 z dne 15. 3. 2007, sprejme ustanovitelj
A K T
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Republika Slovenija kot edini lastnik in ustanovitelj, ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot družbo z enim družbenikom.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Z vpisom v sodni register pridobi družba lastnost pravne osebe.
3. člen
Družba se ustanavlja za nedoločen čas.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
Firma družbe
4. člen
Firma družbe se glasi: SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: SODO d.o.o.
Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor s sklepom.
Družba uporablja pri poslovanju žig z besedilom firme družbe. Žig lahko vsebuje tudi logotip firme.
Sedež družbe
Sedež družbe je: Maribor.
Poslovni naslov družbe je: Vetrinjska 2, Maribor.
Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe tega akta.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
5. člen
Dejavnost družbe je:
- E/40.131 Distribucija električne energije
- K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
- K/72.300 Obdelava podatkov
- K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
- K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
- K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- K/74.20 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje
- K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
- K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- K/74.400 Oglaševanje
- K/74. 860 Dejavnost klicnih centrov
- M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN OSNOVNI VLOŽKI
6. člen
Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Republike Slovenije kot edinega družbenika, ki ga je prispevala ob ustanovitvi, in ima na tej podlagi en poslovni delež.
Osnovni vložek je zagotovljen v denarju v znesku 7.500,00 (sedemtisočpetsto) EUR.
Denarni vložek se v celoti izroči družbi tako, da lahko poslovodni organ družbe z njim prosto razpolaga v skladu s šesti odstavkom 475. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 - popr.; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1). Denarni vložek se nakaže na bančni račun družbe.
Vložek, naveden v drugem odstavku, je bil v celoti vplačan na račun družbe že pred prijavo za vpis družbe v sodni register.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
7. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
8. člen
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
Ustanovitelj in direktor družbe
9. člen
Organa družbe sta:
- ustanovitelj,
- direktor.
Ustanovitelj
10. člen
Ustanovitelj samostojno odloča o naslednjih vprašanjih:
- o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi družbe,
- o spremembi sedeža na predlog direktorja,
- o sprejemu strategije razvoja družbe na predlog direktorja,
- o poslovnem načrtu družbe,
- o sprejemu letnega poročila,
- o uporabi bilančnega dobička in pokrivanju izgube,
- o podelitvi razrešnice direktorju,
- o nakupu, delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- daje soglasje k najemu dolgoročnih kreditov družbe, k zastavi nepremičnin, izdajanju garancij in drugih poroštev,
- o ukrepih za povečanje ali zmanjšanje kapitala,
- o statusnem preoblikovanju in prenehanju družbe,
- o imenovanju in odpoklicu direktorja,
- o imenovanju revizorja,
- o postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
- o plači direktorja,
- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje, zaloge blaga ter druge stvari,
- izdaja sklepe o odobritvi posojila družbe direktorju in prokuristom,
- o sprejemu ukrepov za izboljšanje poslovanja družbe ter odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti,
- zastopa družbo proti direktorju družbe,
- s posamičnimi sklepi lahko dodatno omeji pooblastila direktorja,
- in o drugih zadevah, za katere tako določa ta pogodba ali zakon.
Ustanovitelj svoje odločitve vpisuje v knjigo sklepov.
Direktor družbe
11. člen
Družba ima direktorja.
Imenovanje in odpoklic direktorja družbe
12. člen
Direktorja družbe na podlagi javnega razpisa imenuje in odpokliče Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktor se lahko odpokliče iz krivdnih ali nekrivdnih razlogov (npr. hujša kršitev obveznosti, nesposobnost voditi posle, nezaupnica s strani Vlade Republike Slovenije, drugi ekonomsko-poslovni razlogi) v skladu z določili ZGD-1.
13. člen
Ob ustanovitvi družbe Vlada Republike Slovenije imenuje v. d. direktorja za čas trajanja postopka imenovanja prvega direktorja, ki mora opraviti vse potrebno, da se izpelje javni razpis in se imenuje prvi direktor družbe. Z imenovanjem direktorja v.d. direktorju avtomatično preneha funkcija.
14. člen
O datumu poteka mandata direktorju mora družba obvestiti Vlado Republike Slovenije najmanj 90 (devetdeset) dni pred potekom mandata.
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega člena objavi v imenu Vlade Republike Slovenije družba.
Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti krajši od osem dni.
15. člen
Družba imenuje komisijo, ki mora vse prispele vloge pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne in jih v roku največ 8 dni poslati ministru, pristojnemu za energetiko, ki predlaga Vladi Republike Slovenije direktorja v potrditev.
16. člen
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo VII. (sedme) stopnje, tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju vodenja,
- da ima znanje enega tujega jezika.
17. člen
Če direktor ni imenovan ali iz katerega koli razloga ni direktorja, imenuje Vlada Republike Slovenije v.d. direktorja za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja, vendar največ za dobo enega leta.
Pristojnosti direktorja, zastopanje in predstavljanje
18. člen
Direktor vodi delo in poslovanje družbe na lastno odgovornost ter zastopa in predstavlja družbo brez omejitev.
19. člen
Direktor odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:
- pripravi letni načrt poslovanja družbe in ga posreduje ustanovitelju v sprejem,
- pripravi letne računovodske izkaze, poslovno poročilo in predlog delitve bilančnega dobička oziroma pokrivanja izgube in jih posreduje Vladi Republike Slovenije,
- pripravi trimesečna poslovna poročila in jih posreduje Vladi Republike Slovenije,
- sprejema odločitve o poslovanju družbe, odloča o razpolaganju s premoženjem v okviru pooblastil,
- določa notranjo organizacijo in sistematizacijo družbe ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,
- sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti družbe,
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti družbe,
- samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje poslovne listine, pogodbe in druge dokumente v vrednosti do 4 mio EUR (brez DDV), razen pogodb o najemu elektro distribucijske infrastrukture in izvajanje storitev za sistemskega operaterja, za katere potrebuje soglasje Vlade Republike Slovenije,
- imenuje in razrešuje vodilne delavce in
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
20. člen
Direktor lahko s pisnim pooblastilom na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi prenese pooblastila za opravljanje posameznih zadev, določena z zakonom in s tem aktom, ter pooblastilo za podpisovanje aktov, pogodb in poslovnih listin.
Direktor lahko v posameznih primerih tudi pisno pooblasti posamezne delavce družbe za sklepanje določenih vrst pravnih poslov in izvršitev posameznih dejanj.
Prenos pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgovornosti.
Pogodba z direktorjem
21. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti med družbo in direktorjem se podrobneje določijo v pogodbi, ki jo v imenu družbe podpiše Vlada Republike Slovenije.
Konkurenčna klavzula
22. člen
Direktor ne sme brez soglasja ustanovitelja opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti družbe pa tudi ne sklepati poslov na svoj ali tuj račun (271. člen ZGD-1).
VII. POSLOVNA SKRIVNOST
23. člen
Delavci družbe so dolžni varovati kot poslovno skrivnost podatke, ki jih zaradi varovanja interesa in poslovnega ugleda družbe kot take s pisnim sklepom določi direktor družbe. Delavci morajo varovati kot zaupne listine in podatke, do katerih pridejo pri poslovanju z drugimi podjetji in so kot taki označeni.
Za poslovno skrivnost štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, na znanje in veščine, podatke o trgu in strankah, ter druge podatke katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Poslovno skrivnost so dolžni varovati direktor, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo.
Listine in podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost, je treba varovati, ne glede na to, kako se izve za te podatke ali listine. Poslovno skrivnost je treba varovati tudi po prenehanju delovnega razmerja ali funkcije. Kršitev varovanja poslovne skrivnosti ima za posledico disciplinsko in odškodninsko odgovornost.
VIII. POSLOVNE KNJIGE, LETNO POROČILO, POSLOVNO POROČILO
24. člen
Poslovno leto je koledarsko leto.
Prvo poslovno leto začne teči z vpisom v sodni register in se zaključi z iztekom koledarskega leta.
Direktor je dolžan skladno s predpisi pripraviti letne računovodske izkaze, letno poročilo in poslovno poročilo ter predlog o delitvi bilančnega dobička oziroma pokrivanja izgub.
Družba sestavlja letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi in vodi poslovne knjige v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi.
Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku treh mesecev po koncu poslovnega leta.
25. člen
Ta akt začne veljati z dnem sprejema.
Št. 01406-5/2007/7
Ljubljana, dne 15. marca 2007
EVA 2007-2111-0053
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti