Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6419. Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 18758.

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1 in 102/07) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vodenje registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, proračunov, zakladnic in nadzornikov transakcij javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: register) pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(2) Ta pravilnik določa tudi postopke odpiranja in zapiranja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljnjem besedilu: proračunski uporabnik) ter nosilcev javnih pooblastil, kadar na podlagi le-teh nadzirajo javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: nadzornik).
II. OPREDELITEV REGISTRA IN NAMEN
2. člen
(1) UJP vodi register kot enotno, z drugimi evidencami povezano, informatizirano bazo podatkov. Za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrirajo pri nobenem drugem registrskem organu, ter za proračune in zakladnice je UJP registrski organ.
(2) Register se vodi na podlagi šifre proračunskega uporabnika, proračuna, zakladnice ter nadzornika in drugih podatkov o proračunskem uporabniku, proračunu, zakladnici ter nadzorniku.
3. člen
Register je zbir podatkov o proračunskih uporabnikih, proračunih in zakladnicah, računih proračunskih uporabnikov, podatkih za obveščanje proračunskih uporabnikov in vsebuje druge podatke, povezane s proračunskimi uporabniki, proračuni in zakladnicami, o katerih se vodijo uradne evidence pri drugih državnih organih.
4. člen
Na podlagi podatkov registra se zagotavlja:
– izvajanje plačilnega prometa proračunskih uporabnikov,
– poročanje o prihodkih in odhodkih, prejemkih in izdatkih ter premoženju in upravljanju z likvidnostjo proračunskih uporabnikov,
– podatke za register transakcijskih računov pri Banki Slovenije,
– obveščanje proračunskih uporabnikov in
– izvrševanje drugih nalog, določenih s predpisi.
III. VSEBINA REGISTRA
5. člen
Register vsebuje naslednje podatke:
1. o proračunskih uporabnikih, proračunih in zakladnicah,
2. o računih,
3. za obveščanje o stanju in prometu na računih.
6. člen
(1) Podatki o proračunskih uporabnikih so:
1. Identifikacija proračunskega uporabnika:
– šifra proračunskega uporabnika,
– naziv,
– kratek naziv,
– naslov (statistična regija, občina, naselje ulica, hišna številka, poštna številka in pošta),
– vrsta organizacije,
– matična številka,
– davčna številka,
– elektronski naslov,
– telefonska številka,
– številka telefaksa,
– status,
– nasledstvo (šifra, matična številka, naziv, opis nasledstva),
– skupina po SKIS.
2. Vključenost v proračun:
– tip proračunskega uporabnika,
– skupina ali podskupina po pravilniku, ki določa proračunske uporabnike,
– šifra proračuna, kateremu proračunski uporabnik pripada.
3. Dejavnost (šifra SKD):
– glavna dejavnost,
– registrirane dejavnosti.
4. Ustanovitelji:
– podatki o ustanoviteljih (šifra, ime in priimek ali naziv),
– tip ustanovitelja.
5. Zastopniki:
– podatki o zastopnikih.
6. Upravljanje z likvidnostjo:
– skupina za upravljanje z likvidnostjo,
– pripadnost sistemu EZR.
7. Plačne skupine:
– oznaka plačne skupine.
8. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve,
– datum ustanovitve.
(2) Podatki o proračunih so:
1. Identifikacija proračuna:
– šifra za izvrševanje državnega oziroma občinskih proračunov,
– naziv,
– kratek naziv.
2. Upravljavec:
– podatki o upravljavcu (šifra, naziv).
3. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve.
(3) Podatki o zakladnicah so:
1. Identifikacija zakladnice:
– šifra za upravljanje z likvidnostjo sistemov EZR,
– naziv,
– kratek naziv.
2. Upravljavec:
– podatki o upravljavcu (šifra, naziv).
3. Vpisi v register:
– datum vključitve,
– datum izključitve,
– datum zadnje spremembe.
(4) Podatki iz tretjega odstavka tega člena, ki so povezave z drugimi podatkovnimi bazami, so:
– matična številka,
– davčna številka in
– SKIS.
7. člen
Podatki o računih so:
1. tip računa,
2. številka računa,
3. številka računa za plačilo stroškov plačilnega prometa,
4. številka računa za pripis obresti,
5. popolni ali dolgi naziv računa,
6. kratek naziv računa,
7. valute računa,
8. vrsta računa po zahtevah registra transakcijskih računov pri Banki Slovenije,
9. imetnik računa,
10. souporaba računa,
11. nadzorniki za promet in stanje na računu,
12. oznaka za vloge,
13. oznaka za likvidnostna posojila,
14. aktivnost,
15. oznaka za objavo v registru transakcijskih računov,
16. datum odprtja računa,
17. datum zadnje spremembe,
18. oznaka izvršenega prenosa v register transakcijskih računov,
19. datum zaprtja,
20. pravni naslednik računa.
8. člen
Podatki za obveščanje o stanju in prometu na računih so:
1. imena prejemnikov obvestil,
2. naslovi prejemnikov obvestil (vključno z elektronskim naslovom),
3. način dostave obvestil,
4. vrsta obvestila.
IV. NAČIN VODENJA REGISTRA
9. člen
(1) UJP vodi register na podlagi podatkov, predloženih s strani proračunskih uporabnikov oziroma njihovih ustanoviteljev in na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.
(2) Podatke za identifikacijo proračuna oziroma zakladnice ter podatke o upravljavcu zagotavlja ministrstvo za finance oziroma občina, podatke o pripadnosti sistemu EZR, skupini za upravljanje z likvidnostjo, številki računa za pripis obresti, oznaki za vloge in oznaki za likvidnostna posojila zagotavlja organizacijski del ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države, oziroma občina, podatek o plačni skupini pa ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju.
(3) Podatki morajo biti zagotovljeni najkasneje v 10 dneh po vzpostavitvi delovanja proračuna oziroma najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe z Banko Slovenije o vodenju enotnega zakladniškega računa.
(4) UJP je dolžna preverjati pravilnost predloženih podatkov ter zagotoviti pravilno in pravočasno vpisovanje podatkov ter evidentiranje vseh sprememb v register.
(5) UJP vpiše podatke v register, če so izpolnjeni pogoji za vpis.
(6) UJP vodi register na način, da je zagotovljeno trajno spremljanje vseh vpisov v register (zgodovina podatkov).
10. člen
UJP vpiše podatke v register takoj po ugotovitvi izpolnitve pogojev za vpis v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega pravilnika. Morebitne manjkajoče podatke iz nabora podatkov, ki so predpisani z vsebino registra oziroma njihove spremembe, pa najkasneje naslednji delovni dan po prejemu.
11. člen
(1) UJP v posebnem navodilu določi vsebino in obliko vlog (obrazcev) za:
– vpis v register, spremembo podatkov registra in izbris iz registra ter
– odprtje računa, spremembo podatkov računa in zaprtje računa.
(2) V navodilu iz prejšnjega odstavka določi tudi katere listine PU predloži kot dokazilo imenovanja osebe, pooblaščene za zastopanje PU, kadar vpis v sodni register ni obvezen oziroma sprememba v sodni register še ni vnesena.
(3) Navodila, informacije in obrazci za vpis, spremembo ali izbris podatkov morajo biti dostopni na spletni strani UJP ali v papirni obliki v območnih enotah UJP.
V. VKLJUČITEV ALI IZKLJUČITEV IZ REGISTRA
12. člen
Državni in občinski organ ali organizacija ter pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz predpisa, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, se prične oziroma preneha obravnavati kot neposredni in posredni uporabnik z vključitvijo oziroma izključitvijo iz registra.
13. člen
(1) Ustanovitelj ali zakoniti zastopnik organa ali pravne osebe, ki želi pridobiti status proračunskega uporabnika, mora najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve oziroma od vpisa v primarni ali drug register vložiti vlogo za vpis v register proračunskih uporabnikov pri UJP.
(2) V primeru nepopolne vloge UJP pozove vložnika, da v roku petih delovnih dni dopolni vlogo. Če vložnik vloge ne dopolni v določenem roku, UJP vlogo s sklepom zavrže.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena UJP uvede ali nadaljuje postopek po uradni dolžnosti, če je vpis v register v javnem interesu in če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja merila za določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
(4) Če organ ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za vpis v register proračunskih uporabnikov, UJP izda sklep o zavrnitvi vpisa.
(5) Če so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu iz 12. člena tega pravilnika, UJP izda sklep o vključitvi v register in ga posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju in organizacijskemu delu Ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR države oziroma občini.
14. člen
Proračunski uporabnik, ki je pridobil status proračunskega uporabnika v skladu s tem pravilnikom in je predhodno posloval prek enega ali več računov pri poslovnih bankah, je dolžan v roku 30 dni po vročitvi sklepa iz petega odstavka 13. člena tega pravilnika zapreti vse račune v poslovnih bankah.
15. člen
(1) UJP izvede postopek izključitve proračunskega uporabnika iz registra na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.
(2) Ustanovitelj ali zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika mora najpozneje v petih delovnih dneh od izbrisa iz primarnega registra oziroma veljavnosti predpisa, na podlagi katerega preneha obstajati ali v primeru prenehanja izpolnjevanja pogojev za status proračunskega uporabnika, o tem obvestiti UJP ter predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom in navodilom UJP.
(3) UJP ob upoštevanju kriterijev, določenih v predpisu iz 12. člena tega pravilnika, izda sklep o zavrnitvi vloge za izključitev ali sklep o izključitvi iz registra in ga posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju in organizacijskemu delu Ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR države, oziroma občini.
16. člen
Pravna oseba, ki je izgubila status proračunskega uporabnika je dolžna v roku 30 dni od vročitve sklepa o izključitvi iz registra zapreti vse podračune pri UJP v skladu s tem pravilnikom. Po preteku 30 dni od vročitve sklepa pravni osebi UJP ne sprejme več nobenega plačilnega navodila v breme teh podračunov, razen plačilnega navodila za prenos denarnih sredstev na transakcijski račun pri poslovni banki, oziroma na podračun pravnega naslednika, in sicer le, če na dan izvršitve tega plačilnega navodila razpolaga tudi s predloženo zahtevo za zaprtje računov pri UJP.
VI. STATUSNE IN DRUGE SPREMEMBE
17. člen
(1) Podatke v zvezi s statusnimi in drugimi spremembami iz tega poglavja, vezane na proračunske uporabnike, UJP pridobiva iz primarnih registrov, če ta pravilnik ne določa drugače.
(2) Kadar UJP ob upoštevanju kriterijev razvrščanja proračunskih uporabnikov v posamezen sistem EZR v skladu s predpisom, ki ureja vzpostavitev sistema EZR, ugotovi, da je potrebno zaradi statusnih in drugih sprememb izvršiti prenos iz enega v drug sistem EZR, pozove proračunskega uporabnika, da v roku 5 delovnih dni predloži dokumentacijo, v skladu z določbami tega pravilnika.
(3) Proračunski uporabnik, za katerega je register primarni register, je dolžan UJP obvestiti o statusnih in drugih spremembah najkasneje v 5 delovnih dneh po nastanku spremembe.
18. člen
Ob pripojitvi proračunskega uporabnika k drugemu proračunskemu uporabniku mora zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika, h kateremu je bila opravljena pripojitev, UJP predložiti podatke o nasledstvu. Ob spojitvi proračunskih uporabnikov v novega proračunskega uporabnika mora zakoniti zastopnik novega proračunskega uporabnika UJP predložiti podatke o nasledstvu.
19. člen
Ob razdružitvi proračunskega uporabnika v dva ali več novih proračunskih uporabnikov mora zakoniti zastopnik proračunskega uporabnika, ki se zaradi razdružitve izključi iz registra, UJP predložiti podatke o nasledstvu.
20. člen
(1) Pri spremembi računa, podpisnikov, načina podpisovanja, sedeža, imena, zastopnika, pravnoorganizacijske oblike ali žiga, če ga je proračunski uporabnik določil kot obveznega na pisnem plačilnem navodilu oziroma ob ukinitvi njegove uporabe, mora proračunski uporabnik UJP predložiti seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil.
(2) Spremembo zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika in oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje plačilnih navodil, UJP upošteva z dnem prejema sklepa o imenovanju zastopnika in seznama deponiranih podpisov ter popolne vloge in dokumentacije, določene v navodilu UJP, ne glede na izvedbo vpisa spremembe zakonitega zastopnika v primarnem registru.
21. člen
Ob vpisu spremembe v registru izda UJP obvestilo o spremembi, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini.
VII. ODPIRANJE RAČUNOV
22. člen
Proračunski uporabnik, ki želi odpreti račun, mora UJP predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.
a) Odpiranje zakladniškega podračuna
23. člen
(1) Minister za finance, ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba predloži UJP zahtevek za odprtje podračuna in seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil.
(2) V posameznem sistemu enotnega zakladniškega računa UJP odpre le en zakladniški podračun.
(3) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
b) Odpiranje podračuna proračunskega uporabnika
24. člen
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za odprtje podračuna,
– seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil,
– izjavo o plačilu stroškov plačilnega prometa z direktno obremenitvijo in
– izjavo za nakazilo obresti za stanje na podračunu.
(2) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
(3) Neposredni uporabnik državnega proračuna mora pri odpiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje ministra za finance ali od njega pooblaščene osebe za odprtje računa.
(4) Neposredni uporabnik občine – ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, mora pri odpiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku tega člena, tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene osebe za odprtje računa.
(5) V primeru zahteve po odprtju podračuna, prek katerega bo poslovalo več proračunskih uporabnikov, mora zahtevano dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena ter seznam proračunskih uporabnikov, ki bodo poslovali prek skupnega podračuna, predloži tisti proračunski uporabnik, ki bo imetnik skupnega podračuna. Imetnik skupnega podračuna obvešča UJP tudi o vseh spremembah seznama.
c) Odpiranje podračuna za poslovanje z novimi plačilnimi instrumenti
25. člen
Neposredni proračunski uporabnik predloži UJP dokumentacijo v skladu s 24. členom tega pravilnika, razen seznama deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil, in sicer, če proračunski uporabnik predloži UJP pooblastilo za dnevno razporejanje sredstev v enem znesku.
č) Odpiranje podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
26. člen
UJP odpre podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance.
27. člen
UJP odpre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka ali samoprispevka krajevne skupnosti na podlagi zahtevka župana občine. Ustrezne podatke o odprtem podračunu UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance.
28. člen
UJP odpre prehodne podračune nadzornikov na podlagi zahteve nadzornika. Nadzornik mora zahtevku predložiti izjavo, da se bo prehodni račun uporabljal le za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Ustrezne podatke o odprtem podračunu UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance.
29. člen
(1) Poleg zahtevka iz 26., 27. in 28. člena tega pravilnika je v primeru odpiranja podračunov za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov potrebno UJP predložiti tudi seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil. Navedeni seznam je dolžan predložiti vsak izmed nadzornikov, ki je naveden v:
– seznamu podračunov JFP skupine A v pravilniku, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in
– seznamu podračunov JFP skupine B v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Nadzornik lahko za potrebe realizacije tega člena predloži posamičen in/ali skupinski seznam podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil. Posamičen seznam je seznam, ki vsebuje deponirane podpise oseb nadzornika, ki so pooblaščeni za podpisovanje plačilnih navodil v breme točno določenega podračuna. Skupinski seznam deponiranih podpisov je seznam, ki vsebuje deponirane podpise nadzornika za dva ali več točno določenih podračunov.
(3) Nadzornik predloži seznam iz prejšnjega odstavka za nov ali nove podračune najkasneje v roku petih delovnih dni od objave novega ali novih podračunov za obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke v pravilniku, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov ter v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
d) Odpiranje stečajnega in likvidacijskega podračuna
30. člen
(1) Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj predloži UJP:
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za zaprtje podračuna v skladu s tem pravilnikom,
– potrdila poslovnih bank o zaprtju gotovinskih računov,
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za odprtje podračuna v stečaju oziroma v likvidaciji v skladu s tem pravilnikom,
– sklep o začetku stečajnega oziroma likvidacijskega postopka,
– plačilno navodilo za prenos sredstev s podračuna za katerega je dan zahtevek za zaprtje na stečajni oziroma likvidacijski podračun.
(2) UJP odpre podračun v vseh valutah, odprtih na EZR.
e) Odpiranje gotovinskega računa
31. člen
(1) Proračunski uporabnik, ki lahko odpre gotovinski račun v poslovni banki, obvesti UJP o odprtju tega računa v skladu s predpisom, ki ureja poslovanje prek teh računov.
(2) Na podlagi informacije proračunskega uporabnika iz prvega odstavka UJP ažurira register ter vzpostavi evidenco o prometu in stanju na tem računu.
f) Odpiranje posebnega namenskega transakcijskega računa
32. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik razen ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za odprtje posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini, ki zahtevo za odprtje posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Posredni proračunski uporabnik ter ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za odprtje PNTR UJP, ta pa jo posreduje Banki Slovenije.
(3) Na podlagi informacije Banke Slovenije o odprtju PNTR UJP izvrši ažuriranje registra ter vzpostavi evidenco o prometu in stanju na tem računu.
g) Obveščanje ob odprtju računa
33. člen
(1) Ob odprtju podračuna izda UJP pisno obvestilo o odprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob odprtju PNTR UJP posreduje obvestilo Banke Slovenije imetniku računa. Za neposredne proračunske uporabnike razen v primeru ožjega dela občine, ki je samostojna pravna oseba, navedeno obvestilo UJP posreduje tudi organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini.
(3) O odprtju evidenčnega računa izda UJP pisno obvestilo o odprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in imetniku skupnega podračuna.
VIII. ZAPIRANJE RAČUNOV
a) Splošno
34. člen
Proračunski uporabnik, ki želi zapreti račun, mora UJP predložiti dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom.
b) Zapiranje zakladniškega podračuna
35. člen
(1) Minister za finance, ali od njega pooblaščena oseba oziroma župan občine ali od njega pooblaščena oseba predloži UJP zahtevek za zaprtje podračuna ter plačilno navodilo za prenos sredstev.
(2) UJP zapre zakladniški podračun v primeru prenehanja obstoja sistema EZR.
c) Zapiranje podračuna proračunskega uporabnika
36. člen
(1) Proračunski uporabnik predloži UJP:
– zahtevek za zaprtje podračuna pri UJP,
– izjavo o poravnanju vseh obveznosti iz naslova stroškov plačilnega prometa,
– izjavo za nakazilo obresti za stanja na podračunu,
– plačilno navodilo za prenos sredstev na račun naslednika,
– potrdilo poslovnih bank o zaprtju gotovinskega računa.
(2) Neposredni uporabnik državnega proračuna mora pri zapiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku, tudi soglasje ministra za finance ali od njega pooblaščene osebe za zaprtje podračuna.
(3) Neposredni uporabnik občine – ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, mora pri zapiranju podračuna predložiti UJP poleg dokumentacije, navedene v prvem odstavku, tudi soglasje župana ali od njega pooblaščene osebe za zaprtje podračuna.
(4) V primeru zahteve po zaprtju podračuna, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, zahtevano dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena, predloži tisti proračunski uporabnik, ki je imetnik skupnega podračuna. V tem primeru je UJP dolžan hkrati z zaprtjem skupnega podračuna zapreti tudi vse evidenčne račune, ki so bili odprti v okviru skupnega podračuna na podlagi zahteve imetnika skupnega podračuna. Posamezen evidenčni račun, odprt v okviru skupnega podračuna, UJP zapre na zahtevo imetnika skupnega podračuna.
č) Zapiranje podračuna za poslovanje z novimi plačilnimi instrumenti
37. člen
Neposredni proračunski uporabnik mora pri zapiranju podračuna predložiti UJP dokumentacijo iz prvega odstavka 36. člena tega pravilnika, razen potrdila poslovne banke o zaprtju gotovinskega računa.
d) Zapiranje podračunov za vplačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
38. člen
UJP zapre podračune za vplačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov na podlagi zahtevka ministrstva za finance.
39. člen
UJP zapre podračune za plačevanje občinskega samoprispevka ali samoprispevka krajevne skupnosti na podlagi zahtevka župana občine. Ustrezne podatke o zaprtem podračunu UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance zaradi sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
40. člen
UJP zapre prehodne podračune nadzornikov na podlagi zahteve nadzornika. Ustrezne podatke o zaprtem podračunu UJP pošlje pristojnemu organu ministrstva za finance zaradi sprememb in dopolnitev predpisa, ki ureja račune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
e) Zapiranje stečajnega oziroma likvidacijskega podračuna
41. člen
Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj mora pristojnemu uradu UJP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– zahtevek in potrebno dokumentacijo za zaprtje podračuna v skladu s tem pravilnikom,
– sklep o zaključku stečajnega oziroma likvidacijskega postopka,
– potrdilo poslovnih bank o zaprtju gotovinskih računov.
f) Zapiranje gotovinskega računa
42. člen
(1) Proračunski uporabnik, ki zapre gotovinski račun pri poslovni banki, obvesti UJP o zaprtju tega računa v skladu s predpisom, ki ureja poslovanje prek teh računov.
(2) Na podlagi informacije proračunskega uporabnika iz prvega odstavka UJP ažurira register ter ukine evidenco o prometu in stanju na tem računu.
g) Zapiranje PNTR
43. člen
(1) Neposredni proračunski uporabnik razen ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za zaprtje PNTR organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini, ki zahtevo za zaprtje posreduje UJP, le-ta pa Banki Slovenije.
(2) Posredni proračunski uporabnik in ožji del občine, ki je samostojna pravna oseba, predloži zahtevo za zaprtje PNTR UJP, ta pa jo posreduje Banki Slovenije.
(3) Na podlagi informacije Banke Slovenije o zaprtju PNTR UJP izvrši ažuriranje registra ter preneha voditi evidenco o prometu in stanju na tem računu.
h) Zapiranje podračuna po uradni dolžnosti
44. člen
(1) Kadar na podračunu proračunskega uporabnika eno leto ni bilo nobene spremembe in proračunski uporabnik nima dospelih neporavnanih obveznosti, UJP pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v petnajstih dneh po vročitvi poziva obvesti UJP o nadaljnji uporabi podračuna. Če proračunski uporabnik v tem roku ne obvesti UJP, se sredstva z podračuna proračunskega uporabnika prenesejo na podračun za izvrševanje državnega oziroma občinskega proračuna tistega sistema EZR, v katerega je bil vključen proračunski uporabnik. Nato UJP zapre podračun po uradni dolžnosti.
(2) Ta določba ne velja za podračune za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinačnih prihodkov.
i) Obveščanje ob zaprtju računa
45. člen
(1) Ob zaprtju podračuna EZR izda UJP pisno obvestilo o zaprtem podračunu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR države oziroma občini.
(2) Ob zaprtju PNTR UJP posreduje obvestilo Banke Slovenije imetniku računa. Za neposredne proračunske uporabnike razen v primeru ožjega dela občine, ki je samostojna pravna oseba, navedeno obvestilo UJP posreduje tudi organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR države oziroma občini.
(3) O zaprtju evidenčnega računa izda UJP pisno obvestilo o zaprtem računu, ki ga posreduje proračunskemu uporabniku in imetniku skupnega podračuna.
IX. JAVNOST IN UPORABA PODATKOV REGISTRA
46. člen
UJP zagotavlja, da so podatki o podračunih EZR, ki jih vodi za namene izvajanja plačilnega prometa ter vse spremembe, tekoče posredovani Banki Slovenije z namenom ažuriranja registra transakcijskih računov.
47. člen
(1) Podatki iz registra so javni in dostopni vsem organom državne in občinske uprave, vsem proračunskim uporabnikom in ostalim poslovnim subjektom.
(2) Poslovni subjekti, ki izkažejo poslovni interes, smejo podatke iz registra uporabljati samo za namene, za katere so jim bili posredovani.
X. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE REGISTRA
48. člen
UJP trajno hrani vso dokumentacijo, ki je podlaga za vse vpise podatkov v register.
XI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
49. člen
UJP vzpostavi vodenje nadzornikov transakcij javnofinančnih prihodkov v registru iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika do 31. marca 2008.
50. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 96/03, 72/04 in 3/06).
51. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-33/2007/20
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-1611-0121
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti