Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6415. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E), stran 18729.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2007.
Št. 003-02-3/2007
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-E)
1. člen
Drugi odstavek 22. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/06 – ZUS-1) se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če zakon ne določa drugače, ostane organ, ki je kot stvarno pristojen začel postopek, pristojen tudi tedaj, kadar se med postopkom spremenijo okoliščine za določitev stvarne pristojnosti, ali se spremeni zakon tako, da določa za odločanje v upravni zadevi stvarno pristojnost drugega organa.".
2. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v postopku na drugi stopnji zaposlenega v upravi samoupravne lokalne skupnosti.".
3. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
"31. člen
(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki jih predpiše vlada.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo vodi evidenco opravljanja izpitov iz prejšnjega odstavka. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, ki je opravljala strokovni izpit, EMŠO, vrsto in stopnjo njene izobrazbe, datum opravljanja izpita in uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.".
4. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
"34.a člen
Upravljavci zbirk osebnih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem in odločanjem v upravnem postopku, so dolžni na podlagi obrazložene zahteve organa, brezplačno, najkasneje v roku 15 dni, posredovati zahtevane podatke. Zahteva mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve.".
5. člen
V 38. členu se spremenita šesti in sedmi odstavek tako, da se glasita:
"(6) O izločitvi uradnih oseb uprave samoupravne lokalne skupnosti odloča tajnik oziroma direktor uprave samoupravne lokalne skupnosti.
(7) O Izločitvi tajnika oziroma direktorja uprave samoupravne lokalne skupnosti odloča župan.".
Za novim šestim in sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek:
"(8) O izločitvi župana odloča predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti.".
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti.
6. člen
V 50. členu se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
"(4) Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ ustavi postopek s sklepom, ki ga razglasi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba.".
7. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo "in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje" nadomesti z besedilom "in na enotnem državnem portalu e-uprava".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Začasni zastopnik se postavi tudi takrat, kadar je treba opraviti dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke oziroma njenega pooblaščenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti. To je treba takoj sporočiti stranki, pooblaščencu oziroma zastopniku.".
8. člen
V prvem odstavku 68. člena se pred besedilo "informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje." uvrsti besedilo "informacijski sistem organa ali".
9. člen
Drugi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Nihče ne more biti povabljen, naj pride med 20. in 6. uro, razen če gre za nujne in neodložljive ukrepe.".
10. člen
V 73. členu se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 evrov".
11. člen
V 82. členu dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek, dosedanji tretji odstavek postane četrti.
12. člen
Drugi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Organ vroča po elektronski poti, če stranka vlogo za začetek postopka pošlje v elektronski obliki, če med postopkom sporoči organu, da želi vročitev dokumentov v varni elektronski predal in v drugih primerih, ko sam lahko zanesljivo ugotovi, da ima varni elektronski predal. Če stranka nima odprtega varnega elektronskega predala, organu ne sporoči njegovega naslova, če vročitev v varni elektronski predal ni mogoča, ali če izrecno zahteva fizično vročitev dokumenta, se vročitev opravi po 87. členu tega zakona.".
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ponudniki varnih elektronskih predalov objavijo seznam odprtih varnih elektronskih predalov in njihovih imetnikov na svojem spletnem mestu in jih pošljejo v objavo na enotni državni portal e-uprava. Šteje se, da je s tem zanesljivo ugotovljen naslov varnega elektronskega predala.".
13. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Vroča se ob delovnikih od 6. do 20. ure. Vročanje po elektronski poti se lahko opravi ves čas.".
V drugem odstavku se besedilo ", pa celo ponoči." nadomesti z besedilom ", pa tudi izven časovnih okvirov iz prvega odstavka.".
14. člen
V prvem odstavku 85. člena se doda naslednji stavek: "V prostorih organa se vročitev opravi, če se naslovnik tam nahaja ali če to zahtevata narava in pomen dokumenta, ki ga je treba vročiti.".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Pravnim in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti se praviloma vroča na naslovu, navedenem v registru.".
15. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka pošlje naslovniku v varen elektronski predal in na elektronski naslov, če ga je sporočil organu, informativno elektronsko sporočilo, da mora dokument prevzeti v 15 dneh.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem predalu, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje pošlje dokument v varen elektronski predal naslovnika in organu elektronsko sporočilo, da dokument ni bil prevzet v zakonitem roku.".
16. člen
Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter se podpiše.".
V četrtem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: "Pisno sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja.".
Peti odstavek se črta.
17. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo vsi dokumenti zanjo (pooblaščenec za vročitve). Če stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, vroča organ vse dokumente temu pooblaščencu.".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Kadar stranka o obstoju pooblastila ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec pooblaščencu lahko vroča vse dokumente, ki so naslovljeni na stranko, če pooblaščenec podpiše izjavo, da ga je stranka za to pooblastila, potem ko ugotovi njegovo istovetnost z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal pristojni državni organ. Vročevalec na vročilnico čitljivo napiše osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca, ter jo skupaj z izjavo pooblaščenca vrne organu. Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost, ali pri organu.".
18. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
"91. člen
(1) Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim in fizičnim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti se praviloma vroča po elektronski poti v varni elektronski predal po 86. členu tega zakona.
(2) Informativno elektronsko sporočilo, da je v varnem elektronskem predalu dokument, ki ga je treba prevzeti v 15 dneh, sicer se šteje, da je vročitev opravljena, se pošlje na javno objavljen elektronski naslov državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti ali na elektronski naslov, ki ga navede v vlogi.
(3) Če državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti nimajo varnih elektronskih predalov, se jim dokumenti fizično vročajo tako, da se izročijo uradni osebi oziroma osebi, ki je določena za sprejemanje dokumentov, če ni za posamezne primere določeno drugače.
(4) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, da se dokument izroči osebi, ki so jo ti določili (četrti odstavek 48. člena tega zakona).".
19. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
"94. člen
Če gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ki se ne morejo določiti, se jim dokument vroči z javnim naznanilom na oglasni deski organa, ki ga je izdal in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo objavljeno na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava, če organ, ki je dokument izdal, ne določi daljšega roka. Poleg objave na oglasni deski in objave na enotnem državnem portalu e-uprava lahko objavi organ naznanilo tudi v javnih občilih, ali na kakšen drug običajen način.".
20. člen
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
"96. člen
"(1) Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki ga je postavila stranka, med postopkom spremeni svoje stalno ali začasno prebivališče, sedež oziroma naslov, ki ga je navedel v vlogi ali pooblastilu, mora o tem takoj obvestiti organ, ki vodi postopek.
(2) Če vročevalec ugotovi, da se je oseba iz prvega odstavka odselila iz naslova, kjer naj se opravi vročitev, oziroma je na naslovu neznana, mora o tem obvestiti organ in mu sporočiti naslov, če ga izve na podlagi opravljenega poizvedovanja, ali kako drugače.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne obvesti organa o spremembi prebivališča, sedeža ali naslova, ki ga je navedla v vlogi ali v pooblastilu in vročevalec v skladu z drugim odstavkom tega člena ne sporoči naslova, organ pa na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za vročanje, prijavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča (v nadaljnjem besedilu naslov za vročanje) oziroma sedež enak naslovu, kjer je bil opravljen poizkus vročitve, odredi naj se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.
(4) Če je iz uradnih evidenc razvidno, da je naslov za vročanje oziroma sedež drugačen kot naslov, na katerem je bil opravljen poizkus vročitve, se vročitev ponovno opravi na tem naslovu. Če vročitev ni možna iz razlogov iz drugega odstavka, organ odredi, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.
(5) Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa, ki vodi postopek in na enotnem državnem portalu e-uprava.".
21. člen
Za 96. členom se doda 96.a člen, ki se glasi:
"g) Vročanje na naslovu za vročanje
96.a člen
(1) Organ vroča dokument osebi, ki do vročitve ni sodelovala v postopku, na naslovu za vročanje. Izjemoma lahko vroča tudi na drugem naslovu, ki ni enak naslovu za vročanje, če je verjetno, da oseba tam dejansko prebiva, vendar mora vročitev ponoviti tudi na naslovu za vročanje, če se izkaže, da na domnevnem drugem naslovu ne živi.
(2) Če se ugotovi, da oseba ne prebiva na naslovu za vročanje, ker se je odselila oziroma je na naslovu neznana, odredi organ, da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. Vročitev velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.".
22. člen
V prvem in tretjem odstavku 111. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 evrov".
23. člen
V prvem odstavku 142. člena se v prvem stavku pred besedo "sklep" doda beseda "pisni".
24. člen
Drugi odstavek 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Če organ ne more ugotoviti katere osebe imajo pravni interes za udeležbo v postopku, povabi k udeležbi z javnim naznanilom, ki ga objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava, lahko pa tudi na drug krajevno običajen način.".
25. člen
V četrtem odstavku 155. člena se besedilo "in v informacijskem sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje." nadomesti z besedilom "in na enotnem državnem portalu e-uprava".
26. člen
Drugi odstavek 178.a člena se spremeni tako, da se glasi:
"Upravno overitev lastnoročnega podpisa lahko opravi tudi drug organ, če tako določa zakon.".
27. člen
V prvem in drugem odstavku 187. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 evrov".
28. člen
V prvem odstavku 197. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 evrov".
29. člen
V drugem odstavku 224. člena se doda nova 4. točka, ki se glasi:
"4. ko se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke;".
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
30. člen
Za 224. členom se doda 224.a člen, ki se glasi:
"224.a člen
(1) Če se pravici do pritožbe odpovedo vse stranke, ki so udeležene v postopku, postane odločba dokončna, ko se pritožbi odpove zadnja stranka.
(2) Stranke iz prvega odstavka se lahko odpovedo pravici do pritožbe tudi glede posamezne točke izreka oziroma vsebinsko ločljivih delov izreka.
(3) V enostavnih upravnih zadevah in zadevah manjšega pomena iz tretjega odstavka 229.a člena tega zakona, ko se stranka odpove pritožbi pred vročitvijo, postane odločba dokončna z vročitvijo.".
31. člen
Tretji odstavek 229. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Državni tožilec in državni pravobranilec, ki sta kot stranki sodelovala v postopku na prvi stopnji, lahko vložita pritožbo zoper odločbo, s katero je prekršen zakon v korist stranke in v škodo javnih koristi.".
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko vložita pritožbo iz razlogov po prejšnjem odstavku tudi če nista sodelovala kot stranki v postopku na prvi stopnji, in sicer v istem roku kot bi jo lahko vložila stranka oziroma dokler se stranka ne odpove pravici do pritožbe.".
32. člen
Za 229. členom se doda 229.a člen, ki se glasi:
"229.a člen
(1) Stranka ali druga oseba, v katere pravice ali pravne koristi posega odločba se lahko v postopkih, ki se začno na zahtevo stranke, do poteka roka za pritožbo odpove pravici do pritožbe. Izjava o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik.
(2) Odpoved pravici do pritožbe je možna po vročitvi odločbe, če zakon ne določa drugače, sicer nima pravnega učinka.
(3) V enostavnih upravnih zadevah in zadevah manjšega pomena, v katerih je udeležena samo ena stranka, je odpoved pravici do pritožbe dopustna tudi pred vročitvijo odločbe.
(4) Odpoved pravici do pritožbe se ne more več preklicati, razen če je v primerih iz prejšnjega odstavka dana pred vročitvijo odločbe. Preklic izjave o odpovedi je dopusten do vročitve odločbe.
(5) Odpoved pravici do pritožbe učinkuje od dneva, ko organ dobi pisno izjavo oziroma ko stranka da izjavo ustno na zapisnik.".
33. člen
V tretjem odstavku 235. člena se črta drugi stavek.
Peti odstavek 235. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Če se stranka, ki ni bila udeležena v postopku, pritoži takrat, ko je pritožbeni rok že potekel za vse stranke, ki so bile udeležene v postopku ali so se stranke že odpovedale pravici do pritožbe, se pritožba obravnava kot predlog za obnovo postopka.".
34. člen
V 251. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Če organ prve stopnje ob ponovnem odločanju ne sledi opozorilom o potrebni dopolnitvi postopka in ne ravna v skladu z odločbo organa druge stopnje, ta ob ponovni obravnavi pritožbe sam reši zadevo. Organ druge stopnje lahko zaradi ekonomičnosti in hitrosti postopka naloži organu prve stopnje, da v določenem roku opravi posamezna procesna dejanja in mu pošlje zbrane podatke.".
35. člen
V drugem odstavku 268. člena se na koncu stavka doda besedilo: "Zoper sklep o obnovi postopka po uradni dolžnosti je dovoljena pritožba.".
36. člen
V drugem odstavku 285. člena se beseda "ponoči" nadomesti z besedilom "med 20. in 6. uro".
37. člen
V tretjem odstavku 293. člena se za zadnjim stavkom doda besedilo: "Organ o predlogu zavezanca ali upravičenca odloči v 8 dneh.".
38. člen
V tretjem odstavku 298. člena se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 evrov".
39. člen
V tretjem odstavku 305. člena se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 evrov".
40. člen
V 307. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
"(3) Nadzor iz prvega odstavka tega se izvaja na podlagi posredovanih dokumentov organov ali z izvajanjem nadzora neposredno pri organu. V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju nadzora pri organu inšpektor o tem izda zapisnik, v katerem lahko predlaga predstojniku, da v določenem roku izvede ukrepe oziroma odpravi ugotovljene nepravilnosti. Zoper zapisnik je dovoljen ugovor ministru, pristojnemu za upravo. O ugovoru se odloči s sklepom, zoper katerega ni dopusten upravni spor. Kadar pri nadzoru ni ugotovljenih nepravilnosti, inšpektor postopek zaključi z odgovorom stranki oziroma uradnim zaznamkom, če gre za anonimne prijave.".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Minister, pristojen za upravo lahko predlaga predstojniku ali pristojnemu ministru ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti na ta način niso odpravljene ali jih ni mogoče odpraviti, lahko predlaga sprejem ukrepov tudi vladi.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
41. člen
V 322. členu se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za upravo določi spletni naslov enotnega državnega portala e-uprava, na katerem se opravljajo objave dokumentov v skladu s tem zakonom.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
(1) Pogoj opravljenega strokovnega izpita iz 31. člena zakona izpolnjuje oseba, ki je do uveljavitve tega zakona opravila strokovni izpit ali preizkus znanja, katerega sestavni del je tudi splošni upravni postopek.
(2) Vlada sprejme predpis iz 31. člena zakona v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 52. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/36
Ljubljana, dne 17. decembra 2007
EPA 1678-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti