Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2006 z dne 1. 9. 2006

Kazalo

3968. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, stran 9781.

Na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljnjem besedilu: delavci), razen zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.
2. člen
Strokovno izpopolnjevanje obsega stalno, neprekinjeno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje teoretičnih in praktičnih znanj delavca, potrebnih za uspešno opravljanje poklicnih dejavnosti (kompetence) in nalog, glede na vrsto dela, ki ga opravlja.
3. člen
Delavci se strokovno izpopolnjujejo:
– s praktičnim delom na drugih delovnih mestih v zdravstvenem zavodu, pri zasebnem zdravstvenem delavcu in v drugih zavodih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost na primarni, sekundarni in terciarni ravni (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), na katerih lahko pridobijo nova znanja in spretnosti oziroma lahko razširijo in poglobijo svoje strokovno znanje;
– s pridobivanjem znanj in spretnosti v različnih organiziranih oblikah doma ali v tujini (npr. na tečajih, seminarjih, kongresih in simpozijih, učni delavnicah, strokovnih srečanjih).
4. člen
Za strokovno izpopolnjevanje po tem pravilniku se ne štejejo: stalni ali občasni delovni sestanki, individualni študij strokovne literature in s tem povezano spremljanje razvoja medicinske in drugih znanosti in občasni ogledi zdravstvenih institucij.
5. člen
Delavci se morajo strokovno izpopolnjevati, in sicer:
– delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta,
– delavci z višjo strokovno izobrazbo najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta,
– delavci s srednjo strokovno izobrazbo najmanj 5 dni na leto oziroma najmanj 15 dni na vsaka tri leta.
6. člen
(1) Delodajalec je dolžan poslati delavca na strokovno izpopolnjevanje v roku iz prejšnjega člena.
(2) Delodajalec je dolžan poslati svojega delavca na strokovno izpopolnjevanje pred rokom, določenim v prejšnjem členu, če se pri strokovnem nadzoru s svetovanjem ugotovi pomanjkljivo teoretično oziroma praktično znanje njegovega delavca.
7. člen
Delodajalec mora zagotoviti in dati na voljo svojim delavcem ustrezno sodobno strokovno literaturo za sprotno spremljanje novi dosežkov, spoznanj in odkritij na njihovem delovnem področju.
8. člen
(1) Delavci se v rokih iz 5. člena tega pravilnika strokovno izpopolnjujejo v skladu z letnim programom strokovnega izpopolnjevanja, ki ga sprejme delodajalec.
(2) Z letnim programom iz prejšnjega odstavka se določijo vsebine strokovnega izpopolnjevanja in višina namenjenih sredstev.
(3) Letni program strokovnega izpopolnjevanja določi delodajalec v okviru razpoložljivih sredstev na predlog odgovornih delavcev posameznih strokovnih področij.
9. člen
Odgovorni delavci posameznih strokovnih področij morajo najpozneje v treh mesecih po sprejetju novega letnega programa strokovnega izpopolnjevanja pripraviti poročilo o izvedbi in učinkih programa strokovnega izpopolnjevanja, ki je bil sprejet za prejšnje obdobje. Poročilo obravnava strokovni svet zavoda.
10. člen
Določbi 8. in 9. člena tega pravilnika se smiselno uporabljata za zasebne zdravstvene delavce.
11. člen
Delavec, ki se je udeležil strokovnega izpopolnjevanja, je dolžan po opravljenem strokovnem izpopolnjevanju predložiti potrdilo o udeležbi ter predstaviti pridobljeno znanje in spretnosti pri delodajalcu.
12. člen
Strokovno izpopolnjevanje za potrebe delodajalca je delovna obveznost, zaradi česar se tako izpopolnjevanje šteje v delovni čas delavca.
13. člen
Delavcu, ki se strokovno izpopolnjuje v lastnem interesu, delodajalec omogoča strokovno izpopolnjevanje v skladu s svojimi možnostmi. Medsebojne pravice in dolžnosti se uredijo s pogodbo.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št. 16/75 in 1/80 – ZZV).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 0220-11/2006
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2711-0058
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti