Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2006 z dne 27. 7. 2006

Kazalo

3453. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-C), stran 8510.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu
(ZZavar-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2006.
Št. 001-22-116/06
Ljubljana, dne 21. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-C)
1. člen
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 76/05 – ZZVZZ-H in 8/06 – ORZZavar62) se doda 1.a člen, ki se glasi:
»Prenos direktiv Evropskih skupnosti
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske Skupnosti:
– Direktiva Sveta 64/225/EGS z dne 25. februarja 1964 o odpravi omejitev svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev na področjih pozavarovanja in retrocesije (UL L št. 56 z dne 4. aprila 1964, str. 878);
– Direktiva Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1972 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L št. 103 z dne 2. maja 1972, str. 1);
– Prva Direktiva Sveta 73/239/EGS z dne 24. junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 228 z dne 16. avgusta 1973, str. 3);
– Direktiva Sveta 73/240/EGS z dne 24. julija 1973 o odpravi omejitve svobode ustanavljanja na področju dejavnosti neposrednega zavarovanja, razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 228 z dne 16. avgusta 1973, str. 20);
– Direktiva Sveta 76/580/EGS z dne 29. junija 1976 o spremembi Direktive 73/239/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 189 z dne 13. julija 1976, str. 13);
– Direktiva Sveta 78/473/EGS z dne 30. maja 1978 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o sozavarovanju na ravni Skupnosti (UL L št. 151 z dne 7. junija 1978, str. 25);
– Direktiva Sveta 84/641/EGS z dne 10. decembra 1984 o spremembi Prve direktive 73/239/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja, zlasti glede zavarovanja pomoči (UL L št. 339 z dne 27. decembra 1984, str. 21);
– Direktiva Sveta 87/343/EGS z dne 22. junija 1987 o spremembi Prve direktive 73/239/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja, zlasti glede kreditnega in kavcijskega zavarovanja (UL L št. 185 z dne 4. julija 1987, str. 72);
– Direktiva Sveta 87/344/EGS z dne 22. junija 1987 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o zavarovanju stroškov postopka (UL L št. 185 z dne 4. julija 1987, str. 77);
– Druga Direktiva Sveta 88/357/EGS z dne 22. junija 1988 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, ki opredeljuje določbe za učinkovito uresničevanje svobode opravljanja storitev in o spremembah Direktive 73/239/EGS (UL L št. 172 z dne 4. julija 1988, str. 1);
– Direktiva Sveta 90/618/EGS z dne 8. novembra 1990 o spremembah Direktive 73/239/EGS in Direktive 88/357/EGS o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja, zlasti glede zavarovanja avtomobilske odgovornosti (UL L št. 330 z dne 29. novembra 1990, str. 44);
– Direktiva Sveta 91/371/EGS z dne 20. junija 1991 o izvajanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja (UL L št. 205 z dne 27. julija 1991, str. 48);
– Direktiva Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra 1991 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (UL L št. 374 z dne 31. decembra 1991, str. 7);
– Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EGS in o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja Tretja direktiva o premoženjskem zavarovanju (UL L št. 228 z dne 11. avgusta 1992, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/26/EC z dne 29. junija 1995 ki spreminja Direktivi 77/780/EGS in 89/646/EGS na področju kreditnih institucij, Direktivi 73/239/EGS in 92/49/EGS na področju premoženjskega zavarovanja, Direktivi 79/267/EGS in 92/96/EGS na področju življenjskega zavarovanja, Direktivo 93/22/EGS na področju investicijskih družb ter Direktivo 85/611/EGS na področju kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje KNPVP) z namenom okrepitve nadzora varnega in skrbnega poslovanja (UL L št. 168 z dne 18. julija 1995, str. 7);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/78/ES z dne 27. oktobra 1998 o dopolnilnem nadzoru nad zavarovalnicami v zavarovalniški skupini (UL L št. 330 z dne 5. decembra 1998, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki spreminja Direktivi Sveta 73/239/EGS in 88/357/EGS (Četrta direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (UL L št. 181 z dne 20. julija 2000, str. 65);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/64/ES z dne 7. novembra 2000 o spremembah Direktiv Sveta 85/611/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS in 93/22/EGS glede izmenjave podatkov s tretjimi državami (UL L št. 290 z dne 17. novembra 2000, str. 27);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/17/ES z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic (UL L št. 110 z dne 20. aprila 2001, str. 28);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/13/ES z dne 5. marca 2002 o spremembi Direktive Sveta 73/239/EGS o zahtevani kapitalski ustreznosti zavarovalnic, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja (UL L št. 77 z dne 20. marca 2002, str. 17);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/83/ES z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L št. 345 z dne 19. decembra 2002, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/87/ES z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES (UL L št. 35 z dne 11. februarja 2003, str. 1);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/92/ES z dne 9. decembra 2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L št. 009 z dne 15. januarja 2003, str. 3);
– Direktiva Sveta 2004/66/ES z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi Direktiv 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES Sveta na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L št. 168 z dne 1. maja 2004, str. 35);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L št. 79 z dne 24. marca 2005, str. 9).«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v 22. točki za besedilom »dediče umrlih zavarovancev« doda besedilo »oziroma med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci«.
V 23. točki se beseda »zavarovanec« nadomesti z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec«.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se v 1. točki v drugi alinei beseda »vozil« nadomesti z besedama »prometnih sredstev«, beseda »vozila« pa z besedama »prometna sredstva«.
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. tako, da tvorijo koncern po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: ZGD)«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja oziroma zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti,«.
V četrtem odstavku se besedilo »462. člena ZGD« nadomesti z besedilom »določb ZGD, ki opredeljujejo pojem odvisne in obvladujoče družbe«.
5. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »s to osebo povezana oseba« nadomesti z besedilom »druga oseba, ki jo ta oseba obvladuje«.
6. člen
V petem odstavku 14. člena se črtata besedi »ali posredni«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za posle iz petega odstavka tega člena se štejejo tudi posli:
– posredovanja pri sklepanju bančnih storitev in drugih kreditnih poslov po zakonu, ki ureja bančništvo,
– posredovanja pri storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev,
– posredovanja pri izdajanju in upravljanju drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice),
– posredovanja pri nakupu ali prodaji investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje,
– kolikor gre za posredovanje za banko oziroma drugo finančno organizacijo po zakonu, ki ureja bančništvo oziroma trg vrednostnih papirjev. Dovoljenje za opravljanje poslov v skladu s tem odstavkom izda Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi predhodnega mnenja Banke Slovenije oziroma Agencije za trg vrednostnih papirjev. Za izdajo dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 227. člena tega zakona oziroma v teh delih zakona, ki ureja bančništvo oziroma trg vrednostnih papirjev.«.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko zavarovalnica opravlja zavarovalne posle tudi na indirektni način. Za indirektni način opravljanja zavarovalnih poslov gre, ko zavarovalnica sprejme v zavarovanje posamezno nevarnost bodisi kot sozavarovanje bodisi kot fakultativno kvotno pozavarovanje.«.
Dosedanji deseti do dvanajsti odstavek postanejo enajsti do trinajsti odstavek.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane štirinajsti odstavek, se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– računovodske izkaze sestavljati tako, da so rezultati prikazani ločeno za vsako od zavarovalnih skupin. V ta namen se vsi prihodki in odhodki prikažejo glede na izvor. Postavke, ki so skupne za obe zavarovalni skupini, se vnesejo v skladu z metodo porazdelitve. Metodo porazdelitve prihodkov in odhodkov določi zavarovalnica in mora zanjo pridobiti naknadno soglasje Agencije za zavarovalni nadzor. Soglasje Agencije za zavarovalni nadzor je potrebno tudi k spremembam oziroma dopolnitvam metode porazdelitve;«.
7. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja v naslednjih primerih:
– ustanovitve zavarovalnice oziroma povečanja osnovnega kapitala zavarovalnice zaradi izvedbe združitve oziroma delitve,
– povečanja osnovnega kapitala zavarovalnice s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge zavarovalnice, če je zavarovalnica za takšno povečanje pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor.«.
Doda se peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za dovoljenje iz druge alinee prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo dovoljenje za združitev.«.
8. člen
V petem odstavku 18. člena se 1., 2. in 3. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»1. zavarovalnica ali druga nadzorovana finančna organizacija, ki je v drugi državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, bančnih poslov ali poslov v zvezi z vrednostnimi papirji;
2. nadrejena družba zavarovalnice ali druge nadzorovane finančne organizacije iz 1. točke tega odstavka, pri čemer se za nadrejeno družbo šteje družba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja finančne konglomerate;
3. fizična ali pravna oseba, ki obvladuje zavarovalnico ali drugo nadzorovano finančno organizacijo iz 1. točke tega odstavka.«.
9. člen
V drugem odstavku 20. člena se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za primere, ko je v skladu z ZGD za sprejetje sklepov skupščine potrebna večina na seji prisotnega kapitala.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti do deseti odstavek postanejo tretji do deveti odstavek.
10. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za ponavljajočo se kršitev iz 5. točke prejšnjega odstavka se šteje kršitev, pri kateri kvalificirani imetnik kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
V šestem odstavku 25. člena se besedilo »tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »tretjega in petega odstavka tega člena ter 2. točke prvega odstavka 24. člena tega zakona«.
Dodajo se deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Zavarovalna delniška družba lahko podeli prokuro in jo vpiše v register le osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 29.a člena tega zakona.
(11) Če je bilo članu uprave odvzeto dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalne delniške družbe, zavarovalna delniška družba tej osebi pet let od pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja ne sme podeliti prokure in prokure ne sme vpisati v register.
(12) Agencija za zavarovalni nadzor lahko z odredbo naloži upravi in nadzornemu svetu zavarovalne delniške družbe, da razreši prokurista, če:
– ta ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka 29.a člena tega zakona;
– če je kršena določba prejšnjega odstavka.«.
12. člen
V prvem odstavku 29.a člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. da ni bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet postopek prisilne poravnave, prisilne likvidacije, stečaja ali izredne uprave.«.
13. člen
V petem odstavku 32. člena se besedilo »193.c, 193.d« nadomesti z besedilom »193.a, 193.b, 193.c in 193.č člena«.
14. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za družbo za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo temeljne pravne institute prava družb, firmo, sedež, zastopanje, poslovno skrivnost in prepoved konkurence in sodni register, če ni v tem razdelku drugače določeno.«.
15. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za upravo družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo upravo delniške družbe, razen določbe ZGD, ki ureja udeležbo članov uprave pri dobičku, ter določbe 22. do 28. člena tega zakona.«.
16. člen
Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za nadzorni svet družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo nadzorni svet delniške družbe, razen določb ZGD, ki urejajo obveznost izvolitve nadzornega sveta ter število članov nadzornega sveta ter določb, ki urejajo udeležbo članov nadzornega sveta na dobičku, ter določbe 29 do 31. člena tega zakona.«.
17. člen
V četrtem odstavku 53. člena se besedilo »ali če to v primeru iz četrtega odstavka 274. člena ZGD zahteva nadzorni svet« nadomesti z besedilom »ali če to v primeru, ko to dopuščajo določbe ZGD, ki urejajo pristojnosti nadzornega sveta, to zahteva nadzorni svet.«.
18. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za sklic skupščine družbe za vzajemno zavarovanje, udeležbo na skupščini, zapisnik skupščine in pravico članov do obveščenosti se smiselno uporabljajo določbe ZGD o skupščini delniške družbe, ki urejajo možnost članov uprave in nadzornega sveta, da se udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji, materijo, o kateri odloča skupščina, sklic skupščine, sklic skupščine na zahtevo manjšine, rok sklica skupščine, objavo dnevnega reda skupščine, predloge delničarjev, volilne predloge delničarjev, zapisnik skupščine, delničarjevo pravico do obveščenosti in sodno odločbo o pravici do obveščenosti. Kadar navedene določbe govorijo o delničarjih, se pri uporabi za skupščino družbe za vzajemno zavarovanje šteje, da gre za člane skupščine.«.
19. člen
V prvem stavku 55. člena se besedilo »67. do 78. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97)« nadomesti z besedilom »določbe zakona, ki ureja prevzeme, in ki urejajo posebno revizijo ter uveljavljanje odškodninskih zahtevkov«.
20. člen
Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za uveljavljanje ničnosti oziroma izpodbijanje sklepov skupščine družbe za vzajemno zavarovanje se smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo ničnost in izpodbojnost, razen določb, ki urejajo izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Kadar navedene določbe govorijo o delničarju, se pri uporabi za uveljavljanje ničnosti oziroma izpodbijanje sklepov skupščine družbe za vzajemno zavarovanje, v primeru določbe ZGD, ki ureja vložitev tožbe zaradi izpodbijanja sklepa skupščine, šteje, da gre za člana družbe za vzajemno zavarovanje, v vseh ostalih primerih pa, da gre za člana skupščine.«.
21. člen
V tretjem odstavku 57. člena se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
22. člen
V četrtem odstavku 58. člena se za besedo »kapitala« doda besedilo »in sredstva na računih članov družbe, ki so bila upoštevana kot temeljni kapital«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno se za prostovoljno likvidacijo družbe za vzajemno zavarovanje smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo vsebino sklepa o likvidacijo, postopek likvidacije, označbo v firmi v primeru likvidacijskega postopka, pooblastila likvidacijskega upravitelja, ustavitev postopka likvidacije in nadaljevanje postopka stečaja, rok za razdelitev premoženja v postopku likvidacije, dolžnosti likvidacijskega upravitelja po končani razdelitvi, odškodninsko odgovornosti likvidacijskega upravitelja ter varstvo upnikov in določbe 32. do 35. člena tega zakona in smiselno določbe 193.a, 193.b, 193.c, 193.č, 193.d in 193.e člena tega zakona, pri čemer se dolžnost obveščanja o uvedbi prostovoljne likvidacije družbe za vzajemno zavarovanje nanaša na skupščino družbe.«.
23. člen
V tretjem odstavku 60. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če ni v prejšnjih odstavkih drugače določeno, se za združitev družb za vzajemno zavarovanje smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo pogodbo o pripojitvi, poročilo o pripojitvi, revizijo pripojitve, pripravo in izvedbo skupščine v primeru pripojitve, obliko pripojitvene pogodbe, predlog za vpis pripojitve ter vpis pripojitve, varstvo upnikov, varstvo imetnikov posebnih pravic, odškodninsko odgovornost uprave in nadzornega sveta, uveljavljanje in zastaranje odškodninskih zahtevkov, ničnost in izpodbojnost sklepa skupščine prevzete družbe o soglasju za pripojitev, konvalidacijo sklepa o soglasju za pripojitev, izključitev razlogov za izpodbijanje sklepa skupščine o soglasju za pripojitev, sodni preizkus menjalnega razmerja, odpoved pravici do dodatnega denarnega doplačila, skupnega zastopnika, poravnavo in poravnalni odbor izvedencev za preizkus menjalnega razmerja, učinke pravnomočnih sodnih odločb in poravnav, obrestovanje dodatnih denarnih doplačil ter izdajo dodatnih delnic, objavo pravnomočne sodne odločbe oziroma poravnave, stroške postopka ter spojitev.«.
24. člen
V drugem odstavku 61. člena se besedilo »512. do 529. člena ZGD« nadomesti z besedilom »ZGD, ki urejajo pripojitev«.
25. člen
Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ni v tem zakonu drugače določeno se za preoblikovanje družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo smiselno uporabljajo določbe ZGD, ki urejajo ustanovitev delniške družbe in se nanašajo na posebne ugodnosti posameznim delničarjem ter ustanovitvene stroške, ustanovitveno poročilo, ustanovitveno revizijo ter nesoglasja med ustanovitelji in ustanovitvenimi revizorji ter določbe ZGD, ki urejajo prijavo preoblikovanja.«.
V tretjem odstavku se besedilo »550. člena ZGD« nadomesti z besedilom »ZGD, ki urejajo ugovarjajoče družbenike.«.
26. člen
V prvem odstavku 66. člena se v 6. točki pika na koncu nadomesti z vejico, za njo pa se doda 7. točka, ki se glasi:
»7. opis metode porazdelitve prihodkov in odhodkov na obe zavarovalni skupini.«.
27. člen
Doda se 66.a člen, ki se glasi:
»Posvetovanje s pristojnimi organi drugih držav članic Evropske unije
66.a člen
(1) Agencija za zavarovalni nadzor se mora pred izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov posvetovati s pristojnimi nadzornimi organi druge države članice, če je zavarovalnica, na katero se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja:
1. podrejena oseba zavarovalnice ali druge nadzorovane finančne organizacije, ki je v drugi državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalniških storitev, bančnih storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji;
2. podrejena oseba osebe, ki je nadrejena zavarovalci ali drugi nadzorovani finančni organizaciji, ki je v drugi državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalniških storitev, bančnih storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor se mora pred izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov posvetovati s pristojnimi nadzornimi organi drugih držav članic tudi, če je zavarovalnica, na katero se nanaša zahteva za izdajo tega dovoljenja, družba, ki jo obvladuje ista fizična ali pravna oseba, ki obvladuje zavarovalnico ali drugo nadzorovano finančno organizacijo, ki je v drugi državi članici pridobila dovoljenje za opravljanje zavarovalniških storitev, bančnih storitev ali storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor se s pristojnimi nadzornimi organi držav članic posvetuje in izmenjava informacije zlasti o primernosti delničarjev, dobrem imenu in izkušnjah članov uprav družb znotraj iste skupine ter tudi o izpolnjevanju kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev za opravljanje zavarovalnih poslov.«.
28. člen
V prvem odstavku 69. člena se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. če zavarovalnica ne začne poslovati v dvanajstih mesecih od izdaje dovoljenja,
2. če zavarovalnica preneha opravljati zavarovalne posle za več kot šest mesecev,«.
29. člen
V 73. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Z odločbo o odvzemu dovoljenja lahko Agencija za zavarovalni nadzor hkrati izreče, da se dovoljenje ne odvzame, če pooblaščeni aktuar v času, ki ga določi Agencija za zavarovalni nadzor, ki pa ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne daljši od treh let (v nadaljnjem besedilu: preizkusna doba), ne bo storil nove kršitve, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pogojni odvzem dovoljenja). Preizkusna doba začne teči z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame, če pooblaščeni aktuar v preizkusni dobi stori novo kršitev, zaradi katere je mogoče odvzeti dovoljenje.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
30. člen
V 78. členu se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
31. člen
V desetem odstavku 82. člena se v prvem stavku pred besedo »druge« dodata besedi »te ali«.
32. člen
V prvem odstavku 83. člena se v 4. točki druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če, na kakšen način in v katerem časovnem trenutku je zavarovalno pogodbo mogoče odpovedati oziroma sicer v celoti oziroma delno razvezati, in kakšne so obveznosti zavarovalnice v takšnih primerih. V primeru življenjskih zavarovanj rok za odpoved pogodbe ne sme biti krajši od štirinajstih in ne daljši od tridesetih dni od dneva sklenitve zavarovalne pogodbe;«.
Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
»7. v primeru življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov oziroma enote kritnega sklada, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje (21. točka drugega odstavka 2. člena tega zakona), tudi o znesku premije, ki je osnova za določitev obveznosti zavarovalnice do zavarovanca, oziroma višini vseh stroškov, ki so upoštevani v plačani premiji;«.
Dosedanja 7. točka postane 8. točka.
V tretjem odstavku se v 2. točki beseda »zavarovanec« nadomesti z besedo »zavarovalec«.
Dodajo se šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(6) Zavarovalnice vse ponudnike oziroma potencialne zavarovance, ki želijo dostopiti do zavarovalnih storitev, obravnavajo enako, vendar v postopku selekcije in ocene nevarnosti ter pri določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin lahko upoštevajo merila zavarovalne stroke oziroma le naslednje zavarovančeve osebne okoliščine in značilnosti: starost, zdravstveno stanje, invalidnost in poklic ter druge osebne okoliščine, ki lahko utemeljeno vplivajo na višino prevzete nevarnosti, razen spola, materinstva in nosečnosti.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko zavarovalnice v postopku selekcije in ocene nevarnosti pri sklepanju zavarovanj ter pri določanju premij in pri izplačevanju zavarovalnin v zvezi z zavarovanji iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj in zavarovalne vrste nezgodno zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje, upoštevajo osebno okoliščino spola, kadar jo na podlagi ustreznih in točnih aktuarskih in statističnih podatkov uporabljajo kot odločilni faktor pri oceni tveganja.
(8) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.«.
33. člen
V prvem odstavku 88. člena se črta tretji stavek in na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda 3. točka, ki se glasi:
»3. spremembo poslovnega načrta z navedbo zavarovalnih vrst, v katerih namerava opravljati zavarovalne posle ter organizacijsko strukturo podružnice.«.
34. člen
V drugem odstavku 93. člena se v 2. točki število »227« nadomesti s številom »228«.
35. člen
Prvi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica države članice lahko v Republiki Sloveniji začne opravljati zavarovalne posle neposredno, če pristojni nadzorni organ države članice Agenciji za zavarovalni nadzor posreduje naslednjo dokumentacijo:
1. izjavo pristojnega nadzornega organa matične države članice, da zavarovalnica države članice razpolaga s potrebni kapitalom;
2. seznam zavarovalnih vrst, v katerih sme zavarovalnica opravljati zavarovalne posle, v skladu z dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov;
3. seznam zavarovalnih vrst, ki jih bo zavarovalnica sklepala na območju Republike Slovenije;
4. ime in naslov sedeža zavarovalnice, oziroma naslove poslovalnic, če ti niso enaki kot naslov sedeža.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podružnica zavarovalnice države članice lahko v Republiki Sloveniji začne opravljati zavarovalne posle z iztekom dveh mesecev, šteto od dne, ko je Agencija za zavarovalni nadzor prejela obvestilo pristojnega nadzornega organa države članice, z naslednjo dokumentacijo:
1. poslovnim načrtom, ki med drugim določa vrste načrtovanih poslov in organizacijsko strukturo podružnice;
2. seznamom zavarovalnih vrst, v katerih sme zavarovalnica opravljati zavarovalne posle, v skladu z dovoljenjem za opravljanje zavarovalnih poslov;
3. naslov podružnice v državi članici, kjer se lahko pridobijo listine in kamor jih je mogoče predložiti;
4. imenom osebe, pooblaščene za vodenje podružnice;
5. izjavo pristojnega nadzornega organa matične države članice, da zavarovalnica države članice razpolaga s potrebnim kapitalom.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je potrebno zaradi varovanja javne koristi v povezavi s 3. in 4. točko drugega odstavka 93. člena tega zakona opredeliti dodatne pogoje za opravljanje zavarovalnih poslov, bodisi preko podružnice, bodisi neposredno, Agencija za zavarovalni nadzor o teh pogojih obvesti pristojni nadzorni organ države članice v dveh mesecih od prejema popolnega obvestila iz prejšnjega odstavka. Podružnica zavarovalnice države članice lahko v tem primeru začne opravljati zavarovalne posle na območju Republike Slovenije po prejemu obvestila Agencije za zavarovalni nadzor oziroma z iztekom dveh mesecev, šteto od dneva, ko Agencija za zavarovalni nadzor prejme obvestilo pristojnega nadzornega organa države članice iz drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
36. člen
V petem odstavku 96. člena se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
37. člen
V tretjem odstavku 101. člena se dodajo nove 4., 5., 6. in 7. točka, ki se glasijo:
»4. centralnim bankam držav članic, če jih te potrebujejo za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in če zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona;
5. centralnim bankam tujih držav, če jih te potrebujejo za opravljanje nalog iz njihovih pristojnosti, ob pogoju vzajemnosti in če zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona;
6. pristojnim nadzornim organom držav članic, če jih ti potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog nadzora nad plačilnimi sistemi in če zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona;
7. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih ti potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog nadzora nad plačilnimi sistemi, ob pogoju vzajemnosti, in če zanje velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem odstavku 100. člena tega zakona;«.
Dosedanje 4. do 6. točka postanejo 8. do 10. točka.
38. člen
V prvem odstavku 103. člena se za besedo »komisijo« doda besedilo »ter pristojne nadzorne organe držav članic«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obvestilo iz 1. točke prejšnjega odstavka pomeni uradno obvestilo, v katerem Agencija za zavarovalni nadzor navede tudi organizacijsko strukturo skupine.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
39. člen
V prvem odstavku 106. člena se v 3. točki besedilo »za lastne deleže« nadomesti z besedilom »za lastne delnice in lastne poslovne deleže«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.«.
6. točka se črta.
V drugem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. lastne delnice in lastni poslovni deleži;«.
4. točka se črta, dosedanja 5. točka pa postane 4. točka.
V tretjem odstavku se besedilo »5. točke« nadomesti z besedilom »4. točke«.
40. člen
Drugi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Postavke iz prvega odstavka tega člena se pri izračunu dodatnega kapitala upoštevajo največ v obsegu, določenem s predpisom iz 109. člena tega zakona glede na nižjega izmed kapitala zavarovalnice iz 106. člena tega zakona ali minimalnega kapitala zavarovalnice iz 110. in 111. člena tega zakona. Med druge postavke iz 5. točke prvega odstavka tega člena se na podlagi zahteve zavarovalnice, podprte z ustreznimi dokazili, in z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor šteje:
– vrednost matematične rezervacije, ki v izračunu ne upošteva oziroma delno upošteva strošek pridobivanja zavarovanj iz premijskega izračuna, zmanjšana za matematično rezervacijo, ki v izračunu upošteva strošek pridobivanja zavarovanj iz premijskega izračuna. Stroški pridobivanja zavarovanj v izračunu matematične rezervacije ne smejo presegati 3,5% od zavarovalne vsote. V izračunu razlik matematičnih rezervacij se negativne vrednosti postavijo na nič;
– polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala delniške družbe oziroma ustanovnega kapitala vzajemne družbe.«.
41. člen
Prvi stavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi: »Agencija za zavarovalni nadzor predpiše podrobnejša pravila za obvladovanje tveganj, s katerimi določi:«
5. točka se spremi tako, da se glasi:
»5. podrobnejša pravila in minimalne standarde, lahko pa tudi metodologijo, za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij,«.
42. člen
V drugemu odstavku 110. člena se v 1. točki besedilo »12.000,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »50,000.000 eurov«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »8.400,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »35,000.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »aritmetično povprečje za zadnja tri poslovna leta« nadomesti z besedilom »obdobje zadnjih treh poslovnih let«.
V petem odstavku se besedilo »aritmetično povprečje zadnjih sedmih let« nadomesti z besedilom »obdobje zadnjih sedmih poslovnih let«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ko Evropska komisija v Uradnem listu Evropske skupnosti objavi spremembe zneskov iz člena 1(3) Direktive 2002/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. marca 2002 o spremembi Direktive Sveta 73/239/EGS o zahtevani kapitalski ustreznosti zavarovalnic, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja (UL L št. 77 z dne 20. marca 2002, str. 17), Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije objavi tako spremenjene zneske, ki se uporabljajo pri izračunu kapitalskih zahtev iz 1. točke drugega odstavka in iz 1. točke tretjega odstavka tega člena.«.
43. člen
V sedmem odstavku 111. člena se besedilo »4% matematičnih rezervacij« nadomesti z besedilom »prvega rezultata iz drugega odstavka tega člena«.
44. člen
V drugem odstavku 112. člena se v 1. točki besedilo »480,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2,000.000 eurov«.
V 2. točki se besedilo »720,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »3,000.000 eurov«.
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »720,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »3,000.000 eurov«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ko Evropska komisija v Uradnem listu Evropske skupnosti objavi spremembo zneska iz člena 1(4) Direktive 2002/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. marca 2002 o spremembi Direktive Sveta 73/239/EGS o zahtevani kapitalski ustreznosti zavarovalnic, ki opravljajo posle neživljenjskega zavarovanja (UL L št. 77 z dne 20. marca 2002, str. 17) ali zneska iz člena 29 Direktive 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L št. 345 z dne 19. decembra 2002, str. 1), Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije objavi tako spremenjene zneske zajamčenega kapitala iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
45. člen
V 115. členu se beseda »zavarovanci« nadomesti z besedilom »zavarovalci, zavarovanci ali drugi upravičenci«.
46. člen
V drugem odstavku 117. člena se v 1. točki beseda »zavarovanec« nadomesti z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. bonusi, do katerih je upravičen zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec bodisi samostojno bodisi skupaj z drugimi zavarovalci, zavarovanci ali drugimi upravičenci, ne glede na to, v kakšni obliki so izraženi,«.
V 3. točki se beseda »zavarovanec« nadomesti z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec«.
V petem odstavku se beseda »zavarovanec« nadomesti z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec«.
Na koncu šestega odstavka se doda stavek, ki se glasi: »Določbe tega odstavka se ne uporabljajo za zavarovanja iz enajstega odstavka 14. člena tega zakona.«.
47. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izravnalne rezervacije
118. člen
(1) Zavarovalnica oblikuje izravnalne rezervacije samo v zavarovalni vrsti kreditno zavarovanje iz 14. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona.
(2) Način oblikovanja izravnalnih rezervacij iz prvega odstavka tega člena predpiše Agencija za zavarovalni nadzor v skladu s Prilogo D k direktivi Sveta 87/343/ES z dne 22. junija 1987 o spremembi prve direktive 73/239/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanje, zlasti glede kreditnega in kavcijskega zavarovanja (UL L št. 185 z dne 4. julija 1987, str. 72).«.
48. člen
V prvem odstavku 121. člena se v 4. in 5. točki za besedo »delnice« doda besedilo » in druge lastniške vrednostne papirje s spremenljivim donosom«.
V 6. točki se besedilo »z namenom razpršitve in omejitve tveganj« nadomesti z besedilom »in druge likvidne finančne naložbe«.
V prvem odstavku se v 11. točki za besedo »zavarovanja« doda beseda »na«.
V prvem odstavku se dodajo 15., 16. in 17. točka, ki se glasijo:
»15. terjatve iz naslova povračila davkov,
16. terjatve do garancijskih, solidarnostnih in škodnih skladov,
17. opredmetena osnovna sredstva, razen zemljišč in zgradb, ki se vrednotijo glede na amortizacijo po načelu preudarnosti, če:
– se nahajajo v oziroma na nepremičnini ali so kako drugače povezane z nepremičnino, ki je dopustna naložba kritnega premoženja,
– dajejo donos in
– so prosta vseh bremen.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na vrednostnih papirjih, ki pomenijo dovoljene naložbe kritnega premoženja, ne sme biti vpisana zastavna pravica.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
49. člen
V prvem odstavku 122. člena se v 2. točki v drugi alinei za besedo »banke« doda besedilo »ali druge kreditne institucije, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja finančne konglomerate«.
10. točka se spremni tako, da se glasi:
»10. naložbe v eno nepremičnino oziroma več nepremičnin, ki so med seboj tako blizu, da pomenijo eno samo naložbo ter naložbe v eno opredmeteno osnovno sredstvo iz 17. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona ne smejo presegati 10% višine zavarovalno-tehničnih rezervacij, skupno pa vse naložbe v nepremičnine in druge stvarne pravice iz 12. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona ter vse naložbe v opredmetena osnovna sredstva iz 17. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona ne smejo presegati 30% zavarovalno-tehničnih rezervacij,«.
V prvem odstavku se dodata 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. naložbe v terjatve iz naslova povračila davkov iz 15. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona ne smejo presegati 5% zavarovalno-tehničnih rezervacij,
14. naložbe v terjatve do garancijskih, solidarnostnih in škodnih skladov iz 16. točke prvega odstavka 121. člena tega zakona skupno ne smejo presegati 5% zavarovalno-tehničnih rezervacij. Ne glede na določbo prejšnjega stavka naložbe v terjatve do posameznega garancijskega, solidarnostnega in škodnega sklada ne smejo presegati 2% zavarovalno-tehničnih rezervacij.«.
50. člen
V prvem odstavku 123. člena se na koncu pred piko doda besedilo »ter na območju držav članic OECD«.
51. člen
V drugem odstavku 127. člena se v 2. in 3. točki besedilo »ki gredo zavarovancu« nadomesti z besedilom »ki gredo zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu«.
52. člen
V prvem in drugem odstavku 129. člena se beseda »zavarovancu« nadomesti z besedilom »zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu«.
V tretjem odstavku se besedilo »ki gredo zavarovancu« nadomesti z besedilom »ki gredo zavarovalcu, zavarovancu ali drugemu upravičencu«.
V četrtem odstavku se besedilo »prvega oziroma drugega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega in tretjega«.
V petem odstavku se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«, beseda »zavarovanec« pa se nadomesti z besedilom »zavarovalec, zavarovanec ali drugi upravičenec«.
53. člen
V drugem odstavku 130. člena se beseda »zavarovanca« nadomesti z besedilom »zavarovalca, zavarovanca ali drugega upravičenca«.
54. člen
Prvi odstavek 131. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovalnica mora zagotoviti, da klirinško depotna družba za vsakega od kritnih skladov, ki ga upravlja zavarovalnica, odpre poseben račun, na katerem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev za ta kritni sklad, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, in vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, če so bili ti izdani v nematerializirani obliki.«.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za hrambo iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
55. člen
V 136. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obseg prevzetih nevarnosti iz prejšnjega odstavka pomeni nevarnosti, ki ostanejo v lastni izravnavi zavarovalnice, če ta prevzete nevarnosti pozavaruje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo », če imajo vse zavarovalnice po pogodbi o sozavarovanju sedež v Republiki Sloveniji«.
Dosedanji tretji odstavek se črta.
56. člen
V prvem odstavku 136.a člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Za namen tega člena je sozavarovanje v okviru Evropskih skupnosti zavarovanje, pri katerem so izpolnjeni naslednji pogoji:«
Doda se nova a) točka, ki se glasi:
»a) zavarovanje krije nevarnosti iz skupine premoženjskih zavarovanj, razen zavarovanj iz zavarovalne vrste iz 1., 2., 17. in 18. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona,«.
Dosedanje a) do e) točke postanejo b) do f) točke.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo drugi do četrti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se doda nova a) točka, ki se glasi:
»a) zavarovanje krije nevarnosti iz skupine premoženjskih zavarovanj, razen zavarovanj iz zavarovalne vrste iz 1., 2., 17. in 18. točke drugega odstavka 2. člena tega zakona,«.
Dosedanje a) do e) točke postanejo b) do f) točke.
Sedmi odstavek se črta.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za sozavarovanja, ki se sklepajo v okviru Evropskih skupnosti in tujih držav ter pri katerih niso izpolnjeni pogoji iz prvega oziroma petega odstavka tega člena.«.
57. člen
V drugem odstavku 137. člena se besedi »v soglasju« nadomestita z besedilom »s predhodnim soglasjem«.
58. člen
V prvem, drugem in petem odstavku 142.a člena se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
59. člen
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pojmi povezani z zavarovalniško skupino
145. člen
(1) Zavarovalni holding je nadrejena oseba, katere glavna dejavnost je pridobivanje deležev in udeležba v podrejenih osebah, ki so izključno ali pretežno zavarovalnice, pokojninske družbe ali pozavarovalnice s sedežem v Evropski uniji ali tuji državi, kjer je vsaj ena oseba zavarovalnica ali pozavarovalnica, pri čemer ta zavarovalni holding ni mešani finančni holding, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja finančne konglomerate.
(2) Mešani zavarovalni holding je nadrejena oseba, ki ni zavarovalnica oziroma pokojninska družba s sedežem v Evropski uniji ali zavarovalnica iz tuje države ali pozavarovalnica ali zavarovalni holding iz prejšnjega odstavka ali mešani finančni holding kot je opredeljen v zakonu, ki ureja finančne konglomerate, in ki ji je podrejena vsaj ena zavarovalnica.«.
60. člen
V četrtem odstavku 146. člena se za besedo »zavarovalnice« doda besedilo »oziroma družb iz drugega odstavka tega člena«.
Dodata se peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Agencija za zavarovalni nadzor lahko v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka opravi pregled poslovanja zavarovalnice oziroma družb iz drugega odstavka tega člena zaradi preveritve podatkov in informacij iz prvega odstavka tega člena, tako da v skladu s svojimi pristojnostmi:
– sama preveri informacije, ki jih je nadzornemu organu države članice posredovala zavarovalnica oziroma družba iz drugega odstavka tega člena;
– dovoli revizorju ali drugemu strokovnjaku, da preveri navedene informacije, ali
– dovoli nadzornemu organu države članice, ki je podal zahtevo, da navedene informacije preveri sam.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor mora omogočiti, da lahko pristojni nadzorni organ, ki je podal zahtevo, sodeluje pri preveritvi v primerih iz prejšnjega odstavka.«.
61. člen
V 147. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zavarovalnica mora za odkrivanje, merjenje in spremljanje poslov iz prejšnjega odstavka ter nadzor nad njimi vzpostaviti ustrezne postopke obvladovanja tveganj in sisteme notranjih kontrol, ki vključujejo tudi zanesljive postopke poročanja in računovodske postopke.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
62. člen
Doda se 149.a člen, ki se glasi:
»Pogoji za člana uprave zavarovalnega holdinga
149.a člen
(1) Član uprave zavarovalnega holdinga je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka 24. člena tega zakona.
(2) Kadar je zavarovalni holding predmet dopolnilnega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja finančne konglomerate, mora organ, ki je pristojen za imenovanje in odpoklic oseb iz prvega odstavka tega člena, v skladu s pooblastili, kot jih ima na podlagi ZGD oziroma statuta družbe, zagotoviti izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(3) Organ iz drugega odstavka tega člena mora v treh dneh od dneva ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena o tem obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.«.
63. člen
V prvem odstavku 158.a člena se črta beseda »zavarovalniški«.
V drugem odstavku se besedilo »zavarovalnice v zavarovalniški skupini« nadomesti z besedilom »družbe v skupini«.
64. člen
V tretjem odstavku 162. člena se besedilo »Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja prevzeme«.
65. člen
V prvem odstavku 166. člena se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
66. člen
V prvem odstavku 167. člena se črta beseda »zavarovalniške«.
V četrtem odstavku se besedilo »drugega odstavka tega člena« nadomesti z besedama »prejšnjega odstavka«.
67. člen
V 168. členu se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
68. člen
V prvem odstavku 170. člena se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. izkazu denarnih tokov;«.
69. člen
V 181. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za ponavljajočo se kršitev iz 10. točke drugega odstavka tega člena ter iz 3. točke prejšnjega odstavka se šteje kršitev, pri kateri zavarovalnica kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.«.
70. člen
V prvem odstavku 185. člena se v 3. točki beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
71. člen
V drugem odstavku 192. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Končno oceno sprejme senat z izdajo odločbe iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena.«.
72. člen
V drugem odstavku 193.c člena se besedi »Objava povzetka« nadomestita z besedo »Povzetek«.
Tretji odstavek se črta.
73. člen
V prvem odstavku 193.č člena se črta besedilo »ki ga predpiše Agencija za zavarovalni nadzor in«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku za besedo »Obvestilo« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
V četrti alinei se besedilo »zavarovancev oziroma zavarovalcev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
Četrti odstavek se črta.
74. člen
V 193.e členu se za besedilom »193.c,« doda besedilo »193.č,«.
75. člen
V drugem odstavku 194. člena se črta zadnji stavek.
76. člen
Besedilo 196. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če v tem podrazdelku ni drugače določeno, se za postopek prisilne likvidacije zavarovalnice smiselno uporabljajo določbe:
1. ZGD, ki urejajo likvidacijski postopek in sicer vsebino sklepa o likvidaciji, označbo v firmi, razrešitev likvidacijskega upravitelja, pooblastila likvidacijskega upravitelja, poročilo o poteku postopka in predlog za razdelitev premoženja, organ, ki sklepa o predlogu poročila o poteku postopka in razdelitve premoženja, rok za razdelitev premoženja, razdelitev premoženja, odškodninsko odgovornost likvidacijskega upravitelja, terjatve delničarjev, varstvo upnikov, nagrado likvidacijskega upravitelja, shranjevanje poslovnih knjig, ter
2. 187. člena, tretjega odstavka 188. člena in 189. člena tega zakona.«.
77. člen
V 204. členu se v 1. točki beseda »zavarovancev« nadomesti z besedilom »zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev«.
78. člen
V drugem odstavku 215. člena se beseda »zavarovanca« nadomesti z besedo »zavarovalca«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za zavarovalne zastopnike iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo osebe, ki opravljajo posle zastopanja, smiselno pa tudi ne za zavarovalne zastopniške družbe iz 216. člena tega zakona, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje o nevarnostih, ki jih krije;
– zavarovalna pogodba ni pogodba o življenjskem zavarovanju;
– zavarovalna pogodba ne krije zavarovanja odgovornosti;
– primarna poklicna dejavnost osebe, ki opravlja posle zavarovalnega zastopanja, ni zavarovalno zastopanje;
– zavarovanje pomeni dopolnitev oziroma je v povezavi s proizvodom oziroma storitvijo, ki se zagotavlja, in če takšno zavarovanje krije:
a) nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja proizvodov ali stvari;
b) nevarnost poškodovanja ali izgube prtljage in drugih nevarnosti, povezanih s turističnim potovanjem, ki je bilo rezervirano preko turistične agencije, čeprav zavarovalna pogodba vsebuje določila o življenjskem zavarovanju ali zavarovanju odgovornosti, če takšne vrste zavarovanje pomeni pomožno oziroma dopolnilno obliko zavarovanja, ki krije nevarnosti, povezane s turističnim potovanjem;
– znesek letne premije zavarovanja ni višji od zneska 500 eurov in če zavarovalna pogodba, ob upoštevanju vseh podaljšanj, ni sklenjena za dalj kot pet let.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
79. člen
V tretjem odstavku 217. člena se pred besedo »seznaniti« doda beseda »pisno«.
V tretjem odstavku se v 3. točki v prvem stavku beseda »je« nadomesti z besedo »ni«.
80. člen
V četrtem odstavku 219. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– če sklepanje zavarovalne pogodbe zahteva samo znanje o nevarnostih, ki jih krije;«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če primarna poklicna dejavnost osebe, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja, ni zavarovalno posredovanje;«.
V šesti alinei se besedilo »120.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 eurov«.
V petem odstavku se beseda »profesionalne« nadomesti z besedo »poklicne«.
81. člen
V četrtem odstavku 222. člena se besedilo »240,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1,000.000 eurov« in besedilo »360,000.000 tolarjev« z besedilom »1,500.000 eurov«.
82. člen
V četrtem odstavku 227. člena se na koncu pred piko doda besedilo »in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja«.
83. člen
V prvem odstavku 230. člena se za besedama »posredniški družbi« doda besedilo »oziroma osebi iz četrtega odstavka 227. člena tega zakona«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pomožni zavarovalni zastopnik oziroma posrednik je oseba, ki išče potencialne zavarovalce brez posredovanja vsebine zavarovalnega zastopanja in brez podpisovanja kakršnihkoli zavarovalnih dokumentov. Pomožni zavarovalni zastopnik lahko prejme zavarovalno ponudbo, ki je naslovljena na zavarovalnico. Opravljanje del pomožnega zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika se všteva v dokazovanje pogoja enoletnih izkušenj, ki so potrebne za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov, če je opravljal dela pod mentorstvom osebe, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija za zavarovalni nadzor izda dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja fizični osebi, ki bo samostojno opravljala posle zavarovalnega zastopanja pri osebi iz četrtega odstavka 227. člena tega zakona, če ta oseba izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je uspešno opravila preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
2. da obvlada slovenski jezik,
3. da ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se v 3. točki črtata besedi »prvega odstavka«, ter doda 7. točka, ki se glasi:
»7. če zavarovalni posrednik ponavljajoče krši obveznosti iz 221. člena ali iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 222. člena tega zakona.«.
Doda se osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za ponavljajočo se kršitev iz 3., 4. in 7. točke prejšnjega odstavka se šteje kršitev, pri kateri zavarovalni zastopnik oziroma posrednik kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
84. člen
V prvem odstavku 231. člena se za besedo »zavarovalniškega« dodata besedi »zastopanja ali«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba oziroma banka iz petega odstavka 227. člena tega zakona mora voditi register zavarovalnih posrednikov oziroma zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja v zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi oziroma banki opravljajo posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja. Zavarovalna zastopniška družba mora voditi register zavarovalnih zastopniških družb, ki zanjo na podlagi pravnega razmerja opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja.«.
85. člen
V drugem odstavku 232. člena se vejica za besedo »zakona« nadomesti s piko, preostalo besedilo pa se črta.
86. člen
V 233. členu se v 1. točki besedilo »1. točke drugega odstavka« nadomesti z besedilom »1. točke četrtega odstavka ter 1. točke petega odstavka«.
V 3. točki se za besedo »iz« dodata besedi »prvega odstavka«.
87. člen
V drugem odstavku 234. člena se za besedo »družbo« doda besedilo »in za banko iz petega odstavka 227. člena tega zakona«.
88. člen
Prvi odstavek 235. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnost opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja ali posredovanja lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik po ZGD.«.
89. člen
V drugem odstavku 236. člena se v 2. točki beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.
90. člen
237. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovanje odgovornosti zavarovalne posredniške družbe
237. člen
Zavarovalna posredniška družba oziroma banka iz petega odstavka 227. člena tega zakona mora imeti zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1,000.000 eurov na en odškodninski zahtevek oziroma 1,500.000 eurov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu.«.
91. člen
V 238. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za ponavljajočo se kršitev iz pete alinee prejšnjega odstavka se šteje kršitev, pri kateri zavarovalna posredniška družba kršitev ponovno stori vsaj enkrat v petih letih po storitvi istovrstne kršitve.«.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba mora Agencijo za zavarovalni nadzor obvestiti o začetku oziroma prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
92. člen
Za dosedanjim besedilom 239. člena, ki postane prvi odstavek, se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Banka iz petega odstavka 227. člena tega zakona mora Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o:
1. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravila za te zavarovalnice,
2. izpolnjevanju obveznosti iz 237. člena tega zakona.«.
93. člen
Drugi odstavek 257. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za zavarovalni nadzor posreduje vse osnutke predpisov v obravnavo Slovenskemu zavarovalnemu združenju in ministrstvu, pristojnemu za finance, Združenju zavarovalnih agencij pa samo tiste osnutke, ki se nanašajo na delovanje zavarovalnih zastopnikov, zavarovalnih posrednikov, zavarovalnih zastopniških družb ter zavarovalnih posredniških družb in prouči vse prejete pripombe ter predloge.«.
94. člen
V tretjem odstavku 280. člena se beseda »primerno« nadomesti z besedo »smiselno«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Poseben postopek sodnega varstva je dovoljen zoper sklep, zoper katerega je po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, dovoljena pritožba.«.
95. člen
V drugem odstavku 328. člena se besedi »z odločbo« nadomestita z besedama »s sklepom«.
96. člen
V četrtem odstavku 333. člena se besedilo »1. točke drugega odstavka« nadomesti z besedilom »1. točke četrtega in 1. točke petega odstavka«.
97. člen
V šestem odstavku 338. člena se v 2. točki za besedo »iz« dodata besedi »prvega odstavka«.
V 3. točki se v prvi alinei besedilo »1.500,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »6,200.000 eurov«.
V drugi alinei se besedilo »3.000,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »12,800.000 eurov.«.
98. člen
V prvem in drugem odstavku 345. člena se za besedo »družba« doda besedilo »oziroma banka iz petega odstavka 227. člena tega zakona«.
V tretjem in četrtem odstavku se za besedo »družbe« doda besedilo »oziroma banke iz petega odstavka 227. člena tega zakona«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
99. člen
Zavarovalnice, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, morajo metodo iz štirinajstega odstavka 14. člena zakona predložiti v soglasje Agenciji za zavarovalni nadzor najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
100. člen
Slovensko zavarovalno združenje mora pripraviti in na podlagi predhodnega soglasja Agencije za zavarovalni nadzor sprejeti zavarovalne statistične standarde iz 137. člena zakona v 12 mesecih od uveljavitve tega zakona.
101. člen
(1) Zavarovalnica, ki ima na dan uveljavitve tega zakona oblikovane izravnalne rezervacije:
– v katerikoli zavarovalni vrsti, razen v zavarovalni vrsti kreditno zavarovanje (14. točka drugega odstavka 2. člena zakona)
– iz 4. točke prvega odstavka 107. člena zakona ali
– v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj, in sicer nad zgornjo mejo, kot jo določena v Sklepu o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01, 69/01 in 85/05)
mora te izravnalne rezervacije znižati tako, da bo njihovo stanje na dan 1. januarja 2007 enako nič.
(2) Zavarovalnica do 31. decembra 2006 stanje še nerazgrajenih izravnalnih rezervacij iz prvega odstavka tega člena vključuje med postavke dodatnega kapitala.
102. člen
Osebe iz četrtega odstavka 227. člena zakona in fizične osebe, ki pri njih samostojno opravljajo posle zavarovalnega zastopanja, morajo pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti oziroma poslov zavarovalnega zastopanja iz 238. člena zakona oziroma iz 230. člena zakona v štiriindvajsetih mesecih od uveljavitve tega zakona.
103. člen
Agencija za zavarovalni nadzor mora izdati podzakonski predpis na podlagi 233. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
104. člen
Do dneva uvedbe eura kot valute v Republiki Sloveniji se:
– v 110. členu v drugemu odstavku v 1. točki namesto zneska »50,000.000 eurov« uporablja znesek »12.000,000.000 tolarjev«;
– v 110. členu v tretjem odstavku v 1. točki namesto zneska »35,000.000 eurov« uporablja znesek »8.400,000.000 tolarjev«;
– v 112. členu v drugem odstavku v 1. točki namesto zneska »2,000.000 eurov« uporablja znesek »480,000.000 tolarjev«;
– v 112. členu v drugem odstavku v 2. točki, v tretjem in četrtem odstavku namesto zneska »3,000.000 eurov« uporablja znesek »720,000.000 tolarjev«;
– v 215. členu v tretjem odstavku v šesti alinei namesto zneska »500 eurov« uporablja znesek »120.000 tolarjev«;
– v 219. členu v četrtem odstavku v šesti alinei namesto zneska »500 eurov« uporablja znesek »120.000 tolarjev«;
– v 222. členu v četrtem odstavku namesto zneska »1,000.000 eurov« uporablja znesek »240,000.000 tolarjev« in namesto zneska »1,500.000 eurov« uporablja znesek »360,000.000 tolarjev«;
– v 237. členu namesto zneska »1,000.000 eurov« uporablja znesek »240,000.000 tolarjev« in namesto zneska »1,500.000 eurov« uporablja znesek »360,000.000 tolarjev«;
– v 338. členu v šestem odstavku v 3. točki v prvi alinei namesto zneska »6,200.000 eurov« uporablja znesek »1.500,000.000 tolarjev«;
– v 338. členu v šestem odstavku v 3. točki v drugi alinei namesto zneska »12,800.000 eurov.« uporablja znesek »3.072,000.000 tolarjev«.
105. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/99-6/26
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EPA 839-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti