Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2006 z dne 13. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2006 z dne 13. 3. 2006

Kazalo

1104. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E), stran 2837.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin
ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. marca 2006.
Št. 001-22-24/06
Ljubljana, dne 9. marca 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-E)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 75/98 – popravek, 67/98 – odločba US in popravek 73/98, 67/98 – odloča US, 72/98 – odločba US, 75/98 in 52/02) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se:
za točko 1. Ajdovščina doda točka 1.a Apače, ki se glasi:
»1.a Apače:
Apače
Črnci
Drobtinci
Grabe
Janhova
Lešane
Lutverci
Mahovci
Nasova
Novi Vrh
Plitvica
Podgorje
Pogled
Segovci
Spodnje Konjišče
Stogovci
Vratja Vas
Vratji Vrh
Zgornje Konjišče
Žepovci
Žiberci
Sedež občine Apače je v Apačah.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.«.
 
Za točko 18. Cerkvenjak se doda točka 18.a Cirkulane, ki se glasi:
»18.a Cirkulane:
Brezovec
Cirkulane
Dolane
Gradišča
Gruškovec
Mali Okič
Medribnik
Meje
Paradiž
Pohorje
Pristava
Slatina
Veliki Vrh
Sedež občine Cirkulane je v Cirkulanah.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«.
 
V točki 23. Divača se črta naselje »Ostrovica«.
 
V točki 36. Gorišnica se črtajo naselja: »Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina, Veliki Vrh«.
 
V točki 37. Gornja Radgona se črtajo naselja: »Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Janhova, Lešane, Lutverci, Mahovci, Nasova, Novi Vrh, Plitvica, Podgorje, Pogled, Segovci, Spodnje Konjišče, Stogovci, Vratja Vas, Vratji Vrh, Zgornje Konjišče, Žepovci, Žiberci«.
 
V točki 47. Hrpelje-Kozina se za naseljem »Orehek pri Materiji« doda naselje »Ostrovica«.
 
Za točko 63. Komenda se doda točka 63.a Kostanjevica na Krki, ki se glasi:
»63.a Kostanjevica na Krki:
Avguštine
Črešnjevec pri Oštrcu
Črneča Vas
Dobe
Dobrova pri Kostanjevici
Dolnja Prekopa
Dolšce
Globočice pri Kostanjevici
Gornja Prekopa
Grič
Ivanjše
Jablance
Karelče
Kočarija
Koprivnik
Kostanjevica na Krki
Male Vodenice
Malence
Orehovec
Oštrc
Podstrm
Ržišče
Sajevce
Slinovce
Velike Vodenice
Vrbje
Vrtača
Zaboršt
Sedež občine Kostanjevica na Krki je v Kostanjevici na Krki.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.«.
 
V točki 68. Krško se črtajo naselja: »Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča Vas, Dobe, Dobrova pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karelče, Kočarija, Koprivnik, Kostanjevica na Krki, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje, Vrtača, Zaboršt«.
 
V točki 72. Lenart se črtajo naselja: »Gočova, Osek, Spodnja Senarska, Spodnje Verjane, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Zgornja Senarska, Zgornje Verjane, Zgornji Porčič«.
 
Za točko 83. Majšperk se doda točka 83.a Makole, ki se glasi:
»83.a Makole
Dežno pri Makolah
Jelovec pri Makolah
Ložnica
Makole
Mostečno
Pečke
Savinsko
Stari Grad
Stopno
Stranske Makole
Strug
Štatenberg
Varoš
Sedež občine Makole je v Makolah.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.«.
 
Za točko 92. Mislinja se doda točka 92.a Mokronog-Trebelno, ki se glasi:
»92.a Mokronog-Trebelno:
Beli Grič
Bitnja vas
Bogneča vas
Brezje pri Trebelnem
Brezovica pri Trebelnem
Bruna vas
Cerovec pri Trebelnem
Cikava
Češnjice pri Trebelnem
Čilpah
Čužnja vas
Dolenje Laknice
Dolenje Zabukovje
Drečji Vrh
Gorenja vas pri Mokronogu
Gorenje Laknice
Gornje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Hrastovica
Jagodnik
Jelševec
Križni Vrh
Log
Maline
Martinja vas pri Mokronogu
Mirna vas
Mokronog
Most
Ornuška vas
Ostrožnik
Podturn
Pugled pri Mokronogu
Puščava
Radna vas
Ribjek
Roje pri Trebelnem
Slepšek
Srednje Laknice
Sv. Vrh
Štatenberk
Trebelno
Velika Strmica
Vrh pri Trebelnem
Sedež občine Mokronog-Trebelno je v Mokronogu.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.«.
 
V točki 101. Ormož se črtajo naselja: »Bratonečice, Godeninci, Gornji Ključarovci, Grabe, Gradišče pri Ormožu, Hranjigovci, Koračice, Mala vas pri Ormožu, Mezgovci, Obrež, Pršetinci, Rakovci, Rucmanci, Savci, Sejanci, Senčak, Senik, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Šalovci, Trnovci, Zagorje«.
 
Za točko 108. Podvelka se doda točka 108.a Poljčane, ki se glasi:
»108.a Poljčane:
Brezje pri Poljčanah
Čadramska vas
Globoko ob Dravinji
Hrastovec pod Bočem
Krasna
Križeča vas
Ljubično
Lovnik
Lušečka vas
Modraže
Novake
Podboč
Poljčane
Spodnja Brežnica
Spodnje Poljčane
Stanovsko
Studenice
Zgornje Poljčane
Sedež občine Poljčane je v Poljčanah.
Prvi občinski svet šteje 15 članov.«.
 
Za točko 121. Razkrižje se doda točka 121.a Renče-Vogrsko, ki se glasi:
»121.a Renče-Vogrsko:
Bukovica
Dombrava
Oševljek
Renče
Vogrsko
Volčja Draga
Sedež občine Renče-Vogrsko je v Bukovici.
Prvi občinski svet šteje 15 članov.«.
 
V točki 132. Slovenska Bistrica se črtajo naselja: »Brezje pri Poljčanah, Čadramska vas, Dežno pri Makolah, Globoko ob Dravinji, Hrastovec pod Bočem, Jelovec pri Makolah, Krasna, Križeča vas, Ljubično, Lovnik, Ložnica, Lušečka vas, Makole, Modraže, Mostečno, Novake, Pečke, Podboč, Poljčane, Savinsko, Spodnja Brežnica, Spodnje Poljčane, Stanovsko, Stari Grad, Stopno, Stranske Makole, Strug, Studenice, Štatenberg, Varoš, Zgornje Poljčane«.
 
Za točko 135. Solčava se doda točka 135.a Središče ob Dravi, ki se glasi:
»135.a Središče ob Dravi:
Godeninci
Grabe
Obrež
Središče ob Dravi
Šalovci
Sedež občine Središče ob Dravi je v Središču ob Dravi.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.«.
 
Za točko 136. Starše se doda točka 136.a Straža, ki se glasi:
»136.a Straža:
Dolnje Mraševo
Drganja Sela
Jurka vas
Loke
Podgora
Potok
Prapreče pri Straži
Rumanja vas
Straža
Vavta vas
Zalog
Sedež občine Straža je v Straži.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.«.
 
Za točko 137. Sveta Ana se doda točka 137.a Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki se glasi:
»137.a Sveta Trojica v Slovenskih goricah:
Gočova
Osek
Spodnja Senarska
Spodnje Verjane
Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Zgornja Senarska
Zgornje Verjane
Zgornji Porčič
Sedež občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.«.
 
Za točko 139. Sveti Jurij se doda točka 139.a Sveti Tomaž, ki se glasi:
»139.a Sveti Tomaž:
Bratonečice
Gornji Ključarovci
Gradišče pri Ormožu
Hranjigovci
Koračice
Mala vas pri Ormožu
Mezgovci
Pršetinci
Rakovci
Rucmanci
Savci
Sejanci
Senčak
Senik
Sveti Tomaž
Trnovci
Zagorje
Sedež občine Sveti Tomaž je v Svetem Tomažu.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.«.
 
Za točko 149. Šmarje pri Jelšah se doda točka 149.a Šmarješke Toplice, ki se glasi:
»149.a Šmarješke Toplice:
Bela Cerkev
Brezovica
Čelevec
Dol pri Šmarjeti
Dolenje Kronovo
Draga
Družinska vas
Gorenja Vas pri Šmarjeti
Gradenje
Grič pri Klevevžu
Hrib
Koglo
Mala Strmica
Orešje
Radovlja
Sela
Sela pri Zburah
Strelac
Šmarješke Toplice
Šmarjeta
Vinica pri Šmarjeti
Vinji Vrh
Zbure
Žaloviče
Sedež občine Šmarješke Toplice je v Šmarjeti.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.«.
 
Dosedanja točka »149.a Šmartno pri Litiji« postane točka »149.b Šmartno pri Litiji«.
 
V točki 157. Trebnje se črtajo naselja: »Beli Grič, Bitnja vas, Bogneča vas, Brezje pri Trebelnem, Brezovica pri Trebelnem, Bruna vas, Cerovec pri Trebelnem, Cikava, Češnjice pri Trebelnem, Čilpah, Čužnja vas, Dolenje Laknice, Dolenje Zabukovje, Drečji Vrh, Gorenja vas pri Mokronogu, Gorenje Laknice, Gornje Zabukovje, Gorenji Mokronog, Hrastovica, Jagodnik, Jelševec, Križni Vrh, Log, Maline, Martinja vas pri Mokronogu, Mirna vas, Mokronog, Most, Ornuška vas, Ostrožnik, Podturn, Pugled pri Mokronogu, Puščava, Radna vas, Ribjek, Roje pri Trebelnem, Slepšek, Srednje Laknice, Sv. Vrh, Štatenberk, Trebelno, Velika Strmica, Vrh pri Trebelnem«.
2. člen
V 3. členu se v točki 7 Nova Gorica črtajo naselja: »Bukovica, Dombrava, Oševljek, Renče, Vogrsko, Volčja Draga«.
V točki 8. Novo mesto se črtajo naselja: »Bela Cerkev, Brezovica, Čelevec, Dol pri Šmarjeti, Dolenje Kronovo, Dolnje Mraševo, Draga, Drganja Sela, Družinska vas, Gorenja Vas pri Šmarjeti, Gradenje, Grič pri Klevevžu, Hrib, Jurka vas, Koglo, Loke, Mala Strmica, Orešje, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Radovlja, Rumanja vas, Sela, Sela pri Zburah, Straža, Strelac, Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Vavta vas, Vinica pri Šmarjeti, Vinji Vrh, Zalog, Zbure, Žaloviče«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/170
Ljubljana, dne 1. marca 2006
EPA 720-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost