Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, stran 1600.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/05) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
V Pravilniku o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Načrtovani odstrel osebkov se razporedi po lovsko upravljavskih območjih praviloma tako, da se pretežni del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva.
(2) Zavod v sodelovanju z upravljavci lovišč pripravi podrobnejšo prostorsko razporeditev odstrela osebkov v lovsko upravljavskih območjih po posameznih loviščih. Pri prostorski razporeditvi odstrela se upošteva pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja v zadnjih treh letih.
(3) Zavod o načrtovani prostorski razporeditvi odstrela obvesti ministrstvo ter krajevno pristojno območno enoto Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor ter upravljavce lovišč, katerim je dodeljen odstrel. Upravljavci lovišč morajo zagotoviti izvedbo odstrela osebkov v skladu z določbami tega pravilnika.
(4) Načrtovani odstrel osebkov se izvaja v času od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra.«.
2. člen
V 8. členu se:
– v prvem odstavku beseda »težo« nadomesti z besedo »maso«;
– v prvi alinei drugega odstavka številka »75« nadomesti s številko »65« in v drugi alinei številka »15« nadomesti s številko »25«;
– v četrtem in petem odstavku beseda »teža« nadomesti z besedo »masa«.
3. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-39/2005
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
EVA 2006-2511-0075
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
  Priloga
  Načrtovani odstrel osebkov v obdobju od 1. januarja do 30. aprila in od 1.
oktobra do 31. decembra 2006
 
                   I.
  1. V osrednjem območ ju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se
izvede načrtovani odstrel 83 osebkov v naslednjih lovsko upravljavskih
območjih in težnostnih kategorijah:
  – v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča Loka pri Črnomlju, Sinji vrh, Črnomelj, Banja Loka-Kostel, Kočevje,
Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina,
Velike Poljane, Loški potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak,
Predgrad, Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s
posebnim namenom: Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora:
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   27   |   11   |   3   |   41   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča
Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas,
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje,
Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-
Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom Jelen in Ljubljanski
vrh:
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   26   |   9   |   3   |   38   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja,
severozahodno od avtoceste Ljubljana – Razdrto, ki obsega lovišča Planina,
Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše, Col, Kozje stena,
Nanos, Trebuša Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika (južno od
železniške proge Ljubljana-Postojna):
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   2   |   1   |   1   |   4   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  2. V robnem obmo čju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede
načrtovani odstrel 17 osebkov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih in
težnostnih kategorijah:
  – v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in
Grosuplje:
 
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   2   |   1   |   0   |   3   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu novomeškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Plešivica – Žužemberk – levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto,
Dobrnič, Gorjanci, Brusnice, Orehovica, Šentjernej, Trebnje, Veliki Gaber in
Mirna peč
  in
  – v delu posavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   4   |   1   |   0   |   5   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu zasavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Višnja gora, Ivančna gorica, Šentvid pri Stični in sicer južno od avtoceste
Ljubljana – Korenitka:
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   1   |   1   |   0   |   2   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu primorskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik – Obrov, Podgorje, Videž
– Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Raša – Štorje, Bukovca, Brkini,
Prem in Gradišče – Košana
  in
  – v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišče
Zemon:
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   4   |   2   |   0   |   6   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
 
  – v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Dole nad Idrijo, Jelenk, Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj,
Lijak, Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte in
  – v delu triglavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Otavnik, Planota in Porezen;
 
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Težnostna kategorija | Do 100 kg | Od 100 do | Nad 150 kg |  Skupaj  |
|           |      |  150 kg  |      |       |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
|Število osebkov    |   1   |   0   |   0   |   1   |
+----------------------+------------+-------------+------------+-------------+
 
                   II.
  V obdobju od 1. januarja do 30. aprila se lahko izvede največ do 70%
načrtovanega odstrela.
 
                   III.
  Izjemni odstrel, ki naj bi se izvedel v obdobju, ko načrtovani odstrel še
ne bo izpolnjen, se mora vključiti v načrtovani odstrel. V načrtovanem odstrelu
se upošteva tudi predviden odlov petih medvedov.
                   IV.
  Odstrel osebkov iz prve točke te priloge se v lovsko upravljavskih območjih
osrednjega območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda prednostno
izvede v pasu približno 1,5 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo
oziroma tam dalj časa zadržujejo.
 

AAA Zlata odličnost