Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2006 z dne 17. 2. 2006

Kazalo

652. Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom, stran 1565.

Na podlagi petega odstavka 54. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1–UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o vsebini, načinu in rokih poročanja skrbnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslih investicijskega sklada, ki jih ta sklepa s skrbnikom premoženja investicijskega sklada oziroma osebami, ki so povezane s skrbnikom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljevanju skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o:
– poslih iz prvega odstavka 137.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US; v nadaljevanju ZISDU-1);
– poslih iz drugega odstavka 137.a člena ZISDU-1.
II. VSEBINA POROČANJA SKRBNIKA AGENCIJI
2. člen
(1) Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli, katerih predmet so:
– denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;
– vrednostni papirji v postopku njihove prve javne prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezana s skrbnikom;
– instrumenti denarnega trga, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma z osebo, ki je povezane s skrbnikom.
(2) Med posle iz prve alinee 1. člena tega sklepa spada tudi s strani družbe za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejeta javna ponudba za odkup vrednostnih papirjev po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik oziroma s skrbnikom povezana oseba.
3. člen
Med posle iz druge alinee 1. člena tega sklepa se uvrščajo posli nakupa oziroma prodaje instrumentov denarnega trga in obveznic, katerih izdajatelj je Banka Slovenije oziroma Republika Slovenija, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom oziroma s skrbnikom povezano osebo.
III. ROKI POROČANJA
4. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz 1. člena tega sklepa štirikrat letno, in sicer:
1. za prvo trimesečje do 8. 4. v letu;
2. za drugo trimesečje do 8. 7. v letu;
3. za tretje trimesečje do 8. 10. v letu;
4. za četrto trimesečje do 8. 1. v naslednjem letu.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora biti sestavljeno na obrazcu S/T – Trimesečni prikaz poslov skrbnika, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada.
(3) Skrbnik mora za vsakega izmed investicijskih skladov, za katerega opravlja skrbniške storitve, sestaviti poseben obrazec S/T.
(4) Vsebina obrazca S/T in navodila za njegovo izpolnjevanje so v prilogi tega sklepa.
IV. NAČIN POROČANJA
5. člen
(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke na podlagi tega sklepa v pisni obliki.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Agencija v navodilih določi rok pričetka elektronskega poročanja ter prehodno obdobje vzporednega poročanja, lahko pa določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije skrbnika, družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini, načinu in rokih poročanja o naložbah in poslih skrbnika premoženja investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 214-2/4-16/2005
Ljubljana, dne 19. oktobra 2005
EVA 2005-1611-0172
dr. Miha Juhart l.r.
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

AAA Zlata odličnost