Uradni list

Številka 139
Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 139/2006 z dne 29. 12. 2006

Kazalo

6050. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, stran 16214.

Na podlagi 6. in 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij
za zaposlovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, prostorske, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec, ki je s pogodbo o koncesiji pooblaščena za opravljanje strokovnih nalog posredovanja dela, ki vključujejo tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, za opravljanje posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja, oziroma agencija, ki lahko na podlagi vpisa v register agencij za zagotavljanje dela zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) S tem pravilnikom se določajo podrobnejša pravila postopka podelitve koncesije, posebnosti posredovanja začasnega in občasnega dela za dijake in študente na podlagi napotnice ter način obračuna priznanih stroškov agenciji, ki posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente.
(3) Ta pravilnik ureja postopek za vpis in izbris iz registra agencij za zagotavljanje dela ter vsebino in način vodenja registra, kakor tudi pogoje, ki jih mora za zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu izpolnjevati tuja agencija iz četrtega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon).
(4) S tem pravilnikom se določa tudi način sodelovanja agencij s pristojnimi organi in organizacijami, obveznost poročanja agencij in nadzor nad delom agencij.
2. člen
(dejavnost agencije)
Dejavnost agencije je v skladu z zakonom:
– posredovanje zaposlitve,
– posredovanje dela, ki vključuje tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom,
– zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu,
– izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe,
– izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za osebe, ki se vodijo v evidenci Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja.
3. člen
(posredovanje zaposlitve in dela, zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu)
(1) Agencija opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve in posredovanja dela tako, da za brezposelne osebe in druge osebe išče zaposlitev ali delo in jih napotuje k delodajalcem zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi vključitve v delo.
(2) Posredovanje zaposlitve in posredovanje dela obsega iskanje, izbiro in nameščanje oseb ter delo v zvezi z njihovim zaposlovanjem za potencialne delodajalce in delojemalce.
(3) Agencija lahko opravlja dejavnost posredovanja dela tudi tako, da posreduje začasno in občasno delo dijakom in študentom.
(4) Agencija opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu tako, da delavce, ki so pri njej zaposleni, na podlagi posebne pogodbe posreduje drugemu delodajalcu zaradi opravljanja dela.
4. člen
(osebe, za katere opravlja agencija dejavnost)
Agencija lahko opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, če jim je omogočen prosti dostop na slovenski trg dela ter za osebe, ki niso državljani držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora in so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
5. člen
(plačilo storitev agenciji)
(1) Za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela agencija ne sme zahtevati plačila od brezposelne ali druge osebe, ki išče zaposlitev ali delo (v nadaljnjem besedilu: iskalec zaposlitve).
(2) Zavod zagotavlja agenciji plačilo za posredovanje zaposlitve ali dela iz sredstev proračuna Republike Slovenije v skladu z pogodbo o sodelovanju, ki jo agencija in zavod skleneta na podlagi in pod pogoji iz 8. člena zakona.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
6. člen
(delavci, ki opravljajo dejavnost agencije)
(1) Agencija lahko opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika le z osebami, ki so pri njej v delovnem razmerju in imajo najmanj višješolsko izobrazbo ali njej enakovredno raven izobrazbe in najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj ter so opravile strokovni izpit iz 66.a člena zakona.
(2) Agencija lahko začne opravljati dejavnost iz drugega člena tega pravilnika tudi z osebami iz prejšnjega odstavka, ki niso opravile strokovnega izpita iz 66.a člena zakona, vendar pa morajo ta izpit opraviti v roku treh mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Ustrezne delovne izkušnje so, zlasti delo na kadrovskem področju in izobraževanju ter drugo delo na področju zaposlovanja, kakor je pedagoško, andragoško, psihološko in podobno delo.
(4) Administrativno-tehnično osebje lahko opravlja le pomožne naloge in ne sme samostojno izvajati dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika.
(5) Agencija mora imeti na vsaki lokaciji, kjer izvaja dejavnost, zaposlenega vsaj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
7. člen
(poslovni prostori in oprema)
(1) Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore (poslovni prostori) ter ustrezno pisarniško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje ustreznih evidenc, ter pristojnim organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno poslovanje.
(2) Delovni prostor predstavlja samostojna soba ali ločen prostor, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov strank. Pomožni prostor je od delovnega prostora ločeni predprostor, ki strankam omogoča primerno čakanje. Agencija mora imeti tudi sanitarije za stranke in zaposlene.
(3) V poslovnih prostorih mora biti na vidnem mestu izobešeno potrdilo o podeljeni koncesiji ali potrdilo o vpisu agencije v register.
(4) Agencija mora zagotoviti izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika tako, da je dostopno tudi invalidnim osebam.
8. člen
(podružnice oziroma organizacijske enote)
Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, lahko opravlja dejavnost tudi v krajevno ločenih podružnicah oziroma organizacijskih enotah, ki morajo biti razvidne iz žiga agencije, pri čemer morajo biti za vsako podružnico oziroma organizacijsko enoto izpolnjeni vsi pogoji iz 6. in 7. člena tega pravilnika.
III. AGENCIJE ZA POSREDOVANJE ZAPOSLITVE IN DELA
1. Pravila postopka podelitve koncesije
9. člen
(vloga)
(1) Organizacija oziroma delodajalec, ki želi posredovati zaposlitev ali delo, naslovi vlogo za podelitev koncesije na ministrstvo, pristojno za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– firmo in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– področje dejavnosti iz 2. člena tega pravilnika, za katero se vlaga vloga,
– podatke o osebah, ki bodo opravljale koncesijsko dejavnost, z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom in trajanjem zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 66.a člena zakona,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
– navedbo, ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost,
– točen naslov kraja opravljanja nameravane dejavnosti in opis prostorov s tlorisno skico in dokazili o pravici do razpolaganja s prostori,
– predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti.
(3) Organizacija oziroma delodajalec, ki bo opravljal dejavnost posredovanja zaposlitve in dela, ki ne bo vključevala tudi začasnih in občasnih del za dijake in študente, mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti cenik storitev.
(4) Organizacija oziroma delodajalec, ki bo opravljal le dejavnost posredovanja del za dijake in študente, mora k vlogi iz drugega odstavka tega člena priložiti podatke o načinu oblikovanja in višini sredstev rizičnega sklada.
(5) Organizacije oziroma delodajalci, ki imajo že sklenjeno pogodbo o koncesiji z ministrstvom, vložijo vlogo za podelitev nove koncesije najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti koncesijske pogodbe. Te vloge se obravnavajo kot hkrati prispele vloge. Druge vloge za podelitev koncesije se obravnavajo po vrstnem redu prejema na ministrstvu.
10. člen
(dejavniki, ki se upoštevajo pri odločanju o podelitvi koncesije)
(1) Ministrstvo pri odločitvi o vlogi za podelitev koncesije upošteva število brezposelnih oseb pri območni službi zavoda, potrebe delodajalcev po delu ali po zaposlitvi novih delavcev na tem območju, vrsto in obseg programov aktivne politike zaposlovanja, število dijakov in študentov na posameznem območju ter njihov socialni položaj, število koncesionarjev na posameznem območju in spoštovanje predpisov pri dotedanjem poslovanju vlagatelja.
(2) V primeru dejavnosti posredovanja zaposlitve in dela lahko ministrstvo o podelitvi koncesije pridobi mnenje zavoda, v primeru dejavnosti posredovanja dela samo dijakom in študentom pa mnenje Študentske organizacije Slovenije.
11. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Ministrstvo odloča o podelitvi koncesije z odločbo v upravnem postopku. Po pravnomočnosti izdane odločbe ministrstvo sklene z vložnikom koncesijsko pogodbo.
(2) Ministrstvo posreduje kopijo sklenjene koncesijske pogodbe za dejavnost posredovanja zaposlitve in dela Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in zavodu, za dejavnost posredovanja dela samo dijakom in študentom pa posreduje kopijo sklenjene koncesijske pogodbe inšpektoratu in Študentski organizaciji Slovenije.
12. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje, vsebuje poleg sestavin iz zakona tudi naslednje podatke in določila:
– pogodbeni stranki (koncedent in koncesionar) in odgovorne osebe,
– navedbo poslovnih prostorov z vsemi lokacijami, kjer bo koncesionar opravljal dejavnost ali vpisoval dijake in študente v svoje evidence ter izdajal napotnice,
– kategorije oseb, ki jim koncesionar ne sme zaračunavati storitev,
– obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih in drugih podatkov za koncesijsko in drugo dejavnost, če koncesionar poleg koncesijske opravlja tudi drugo dejavnost,
– obveznost sodelovanja z zavodom ali v primeru posredovanja dela dijakom in študentom tudi sodelovanje s Študentsko organizacijo Slovenije,
– obveznost ločenega vodenja finančnih, računovodskih in drugih podatkov o posredovanju zaposlitve, posredovanju dela ter o posredovanju začasnih in občasnih del dijakom in študentom po podružnicah ali organizacijskih enotah,
– obveznost koncesionarja, da podpisani dodatek h koncesijski pogodbi dostavi ministrstvu v roku 15 dni od prejema dodatka,
– dolžnost in način poročanja koncesionarja o njegovem delu in omogočanje ministrstvu in pristojnim organom kadar koli vpogled v poslovanje koncesionarja tako, da omogoči vstop v prostore na kraju samem, kjer se izvaja koncesijska dejavnost in da omogoči vpogled v finančne in računovodske evidence ter poslovne knjige,
– pri dejavnosti posredovanja dela dijakom in študentom mora biti omogočen pregled nad poslovanjem tako, da je razviden fakturiran prihodek iz koncesijske dejavnosti in stroški ter odvedena sredstva za namene iz sedmega in osmega odstavka 6. člena zakona tudi za podružnice oziroma organizacijske enote,
– plačilo storitev za posredovanje zaposlitve in posredovanje dela skladno s 5. členom tega pravilnika,
– razlogi za odvzem koncesije, odpoved pogodbe in odpovedni rok,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
13. člen
(trajanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar največ za 1 leto.
14. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)
(1) Če agencija, ki ima že sklenjeno koncesijsko pogodbo, želi razširiti izvajanje koncesijske dejavnosti na novo podružnico oziroma organizacijsko enoto, vloži na ministrstvo vlogo za spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Ministrstvo na podlagi te vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz 6., 7. in 10. člena tega pravilnika za novo podružnico oziroma organizacijsko enoto.
(3) Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka, ministrstvo in agencija skleneta dodatek h koncesijski pogodbi.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– z iztekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo ene od pogodbenih strank,
– z odvzemom koncesije,
– s prenehanjem agencije ali z dnem uvedbe stečajnega ali likvidacijskega postopka.
(2) O odpovedi koncesijske pogodbe ene od pogodbenih strank in o prenehanju agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote mora vsaka stranka nasprotno stranko obvestiti pisno.
(3) Agencija mora o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti agencije ali podružnice oziroma organizacijske enote obvestiti ministrstvo najmanj 3 mesece pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti.
(4) Agencija, ki preneha opravljati dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v celoti ali samo v podružnici oziroma organizacijski enoti, mora v roku 30 dni sporočiti vse potrebne podatke, da se opravi poračun za odvajanje sredstev v skladu s 25. členom tega pravilnika.
16. člen
(odvzem koncesije)
(1) Ministrstvo lahko brez predhodnega obvestila agenciji odvzame koncesijo z odločbo iz razlogov iz 6. e člena zakona in o tem obvesti inšpektorat.
(2) Koncesionar izpolni obveznost opravljanja koncesijske dejavnosti v letu, za katero poroča, če v letnem poročilu izkaže, da je v tem času realiziral vsaj 24 zaposlitev oziroma vključitev v delo.
(3) Ob ugotovljenih pomanjkljivostih pri poslovanju agencije lahko ministrstvo koncesijo odvzame za določen čas in agenciji naloži, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravi.
(4) Ministrstvo z odločbo odvzame agenciji koncesijo v celoti ali samo za podružnico oziroma organizacijsko enoto.
(5) V primeru odvzema koncesije mora agencija dokončati začete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, podati ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno koncesijo.
(6) V roku za dokončanje začetih poslov agencija ne sme izdajati napotnic. Z dnem preteka roka za dokončanje poslov preneha tudi veljavnost napotnic.
(7) Če je datum odvzema koncesije enak datumu prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe, preneha veljavnost izdanim napotnicam hkrati s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe. V tem primeru mora agencija dokončati začete posle v roku 30 dni od dneva odvzema koncesije, poslati ministrstvu končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na podeljeno koncesijo. O takšnem odvzemu koncesije mora biti koncesionar obveščen najmanj 30 dni pred prenehanjem časovne veljavnosti koncesijske pogodbe.
(8) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ministrstvo o odvzemu koncesije agenciji, ki je opravljala dejavnost posredovanja zaposlitve in dela, obvesti tudi zavod, o odvzemu koncesije agencije, ki je opravljala dejavnost posredovanja dela samo dijakom in študentom, pa obvesti tudi Študentsko organizacijo Slovenije.
17. člen
(sporočanje sprememb)
Agencija mora ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na obstoj koncesijskega razmerja, v roku 8 dni po nastanku spremembe.
2. Posredovanje dela za dijake in študente
18. člen
(splošni pogoji)
(1) Agencija posreduje delo dijakom in študentom na podlagi napotnice, pri čemer se za realizirano posredovanje šteje opravljeno delo, ki ga na napotnici potrdi delodajalec, in izvršeno plačilo dijaku ali študentu.
(2) Vpis dijakov in študentov je dovoljen le pri agenciji oziroma njeni organizacijski enoti, ki je vpisana v koncesijsko pogodbo in izpolnjuje pogoje iz 6. in 7. člena tega pravilnika. Pri vpisu koncesionar preveri osebno identifikacijo dijaka ali študenta.
(3) Izdelava in izdaja napotnic za delo dijakov in študentov zgolj z elektronsko napravo za obdelavo podatkov (računalnik), brez izpolnjevanja pogojev iz 6. in 7. člena tega pravilnika, ni dovoljena.
(4) Agencija lahko posreduje delo za dijake in študente le za:
– osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnili 15 let,
– osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
– osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja.
(5) Poleg oseb iz prejšnjega odstavka tega člena lahko agencija posreduje delo za dijake in študente tudi za državljane Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini, kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole.
(6) Delo na podlagi napotnice lahko opravljajo tudi osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta.
(7) Delo na podlagi napotnice lahko opravljajo tudi študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.
(8) Dijaki in študenti lahko opravljajo delo na podlagi napotnice, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu.
(9) Agencija mora hraniti potrdila o statusu dijaka ali študenta za tekoče šolsko ali študijsko leto.
19. člen
(napotnica)
(1) Obvezni podatki na izdani napotnici so:
– sedež, davčna številka in naziv ali ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica,
– zaporedna številka napotnice,
– naziv, sedež in davčna številka delodajalca,
– ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in davčna številka dijaka ali študenta,
– naziv izobraževalne organizacije,
– vrsta dela, ki ga bo opravljal dijak ali študent,
– časovna veljavnost napotnice,
– obdobje opravljanja dela, podatke o opravljenem delu in znesek izplačil,
– rok plačila,
– rok nakazila,
– datum in kraj izdaje napotnice,
– opozorilo delodajalcu, da mora ob začetku dela napotnico potrditi in dijaku ali študentu izročiti en izvod napotnice.
(2) Skupno število opravljenih ur na napotnici mora biti enako seštevku dejansko opravljenih ur, ki jih dnevno evidentira delodajalec.
20. člen
(postopek z napotnico)
(1) Napotnica mora biti izdana v štirih izvodih.
(2) Ob pričetku dela morajo biti vsaj trije izvodi napotnice potrjeni, sicer napotnica ni veljavna. Napotnica je potrjena, ko jo podpišeta ali žigosata delavec pri agenciji, ki je vpisan v koncesijski pogodbi kot oseba, ki opravlja koncesijsko dejavnost in delodajalec. Dijak ali študent ob začetku dela prejme en izvod potrjene napotnice.
(3) Agencija ob izdaji napotnice posreduje njeno kopijo inšpektoratu v fizični ali elektronski obliki.
(4) Napotnica velja le ob predložitvi osebnega dokumenta dijaka ali študenta.
21. člen
(elektronska napotnica)
(1) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika lahko agencija izdaja napotnice tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
(2) Agencija lahko izda elektronsko napotnico tako, da jo elektronsko podpiše delavec pri agenciji, ki je vpisan v koncesijski pogodbi kot oseba, ki opravlja koncesijsko dejavnost, pred pričetkom dela pa jo morata potrditi ali podpisati tudi delodajalec. Dokler elektronska napotnica ni potrjena ni veljavna.
(3) Dijaku ali študentu se na njegovo zahtevo izda napotnica tudi v pisni obliki.
(4) Določbe, ki veljajo za napotnico v pisni obliki, smiselno veljajo tudi za elektronsko napotnico.
3. Priznani stroški agenciji za posredovanje dela za dijake in študente, rizični sklad in odvajanje sredstev
22. člen
(priznani stroški agenciji)
(1) Agenciji, ki posreduje dela za dijake in študente, se priznajo stroški v višini 37,5% obračunanega prihodka, obračunanega iz 12% koncesijske dajatve.
(2) Priznani stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo stroške, ki so neposreden pogoj za opravljanje koncesijske dejavnosti po obsegu in vrstah stroškov, kakor so:
– stroški materiala in storitev,
– stroški dela,
– amortizacija.
23. člen
(priznani stroški za nove koncesionarje)
Agenciji, ki je začela z opravljanjem koncesijske dejavnosti, se za prva dva meseca poslovanja akontativno določijo stroški v višini 37,5% od prihodka iz koncesijske dejavnosti v pavšalni višini 1.900 € za posamezen mesec.
24. člen
(rizični sklad)
(1) Agencija mora vsako leto, ko je ugotovljen dejanski prihodek iz koncesijske dejavnosti za preteklo leto, na podlagi tega oblikovati rizični sklad v višini 0,8% od prihodka iz koncesijske dejavnosti v preteklem letu za primer neplačila delodajalcev za opravljena dela dijakov in študentov in določiti način koriščenja sredstev sklada tako, da v svojem splošnem aktu oblikujejo merila upravičenosti, vrstnega reda izplačil, roke ter pravila evidentiranja poslovnih dogodkov v zvezi s terjatvami. Sredstva rizičnega sklada se smejo uporabiti za plačilo dela dijakom ali študentom ter sodne takse.
(2) Agencija mora začeti postopek izterjave dolžnika najkasneje z dnem plačila za delo iz rizičnega sklada. Agencija s pravili poslovanja sklada seznani ministrstvo in zagotovi, da so ta pravila javno dostopna vsem zainteresiranim.
(3) Za izplačana sredstva iz rizičnega sklada agencija uveljavlja terjatve proti dolžniku po splošnih pravilih civilnega prava.
(4) Sredstva rizičnega sklada se vodijo na posebnem kontu.
(5) Ko se sredstva rizičnega sklada za tekoče leto izčrpajo, se nadaljnja plačila izplačujejo v naslednjem letu, ko se oblikuje nov rizični sklad.
25. člen
(odvajanje sredstev)
(1) Agencija mesečno odvaja 37,5% obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve Študentski organizaciji Slovenije za namene, določene v osmem odstavku 6. člena zakona.
(2) Agencija mora sredstva iz prejšnjega odstavka v višini mesečnih zneskov odvajati Študentski organizaciji Slovenije na poseben enoten račun.
(3) Agencija mora Študentski organizaciji Slovenije najkasneje do desetega dne v mesecu pošiljati poročila o obračunanem prihodku iz koncesijske dejavnosti v preteklem mesecu.
(4) Agencija mora opraviti poračun odvedenih sredstev Študentski organizaciji Slovenije v roku enega meseca po roku za oddajo podatkov iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto in o tem obvestiti ministrstvo ter predložiti dokumentacijo.
(5) Agencija mora en izvod pogodbe o odvajanju sredstev dostaviti ministrstvu v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(6) Agencija mora mesečno namenjati v javni sklad za štipendije 25% obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
IV. AGENCIJE ZA ZAGOTAVLJANJE DELA
1. Postopek za vpis in izbris iz registra
26. člen
(register)
(1) Organizacija oziroma delodajalec lahko opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu pod pogojem, da je vpisana v register agencij za zagotavljanje dela (v nadaljnjem besedilu: register).
(2) Register je javna knjiga, ki ga vodi ministrstvo, in je dostopen na spletni strani ministrstva.
27. člen
(vloga)
(1) Organizacija oziroma delodajalec, ki želi opravljati dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu, naslovi vlogo za vpis v register na ministrstvo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– firmo in sedež pravne osebe oziroma ime samostojnega podjetnika posameznika, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– podatke o osebah, ki bodo opravljale dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu z dokazili o sklenitvi delovnega razmerja in dokazili o doseženi vrsti in stopnji strokovne izobrazbe z opisom zahtevanih delovnih izkušenj in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz 66. a člena zakona,
– natančen naslov kraja opravljanja dejavnosti in opis prostorov s tlorisno skico in dokazili o pravici do razpolaganja s prostori,
– seznam in opis tehnične opremljenosti za izvajanje dejavnosti,
– način zavarovanja osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov,
– navedbo, ali poleg nameravane dejavnosti opravlja tudi katero drugo dejavnost,
– predvidene finančne vire za opravljanje dejavnosti,
– cenik storitev.
28. člen
(odločanje o vlogi in vpis v register)
(1) Ministrstvo odloča o vlogi za vpis v register z odločbo v upravnem postopku.
(2) Vpis v register se opravi po pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
29. člen
(vsebina registra)
Register vsebuje naslednje podatke agencije:
– evidenčno oznako agencije,
– firmo oziroma ime in sedež agencije,
– podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– številko odločbe o vpisu v register,
– področje dejavnosti, kamor agencija napotuje delavce.
30. člen
(izbris iz registra)
(1) V primerih, določenih v zakonu, ministrstvo odloča o izbrisu agencije iz registra z odločbo v upravnem postopku.
(2) Izbris iz registra se opravi po pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
31. člen
(sporočanje sprememb)
Agencija mora ministrstvu sporočati vse spremembe, ki vplivajo na vpis v register, v roku 8 dni po nastanku spremembe.
2. Zagotavljanje dela delavcev drugemu delodajalcu preko tujih agencij
32. člen
(agencije iz držav članic EU in EGP)
(1) Agencija, ki lahko zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu na podlagi predpisov države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora v tej državi članici, lahko opravlja to dejavnost tudi na območju Republike Slovenije, če izpolnjuje pogoje iz tega člena in pred začetkom opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji na ministrstvu prijavi opravljanje dejavnosti na obrazcu EU – agencija, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K obrazcu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti fotokopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko agencija v državi članici, kjer ima sedež, ali v več državah članicah opravlja to dejavnost.
(3) Agencijo, ki izpolnjuje pogoje za prijavo opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji, vpiše ministrstvo v posebno evidenco.
(4) Pri izvajanju dejavnosti mora agencija spoštovati slovensko delovnopravno zakonodajo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti med agencijo, uporabnikom in napotenim delavcem.
(5) Agencija mora zagotoviti, da imajo vsi napoteni delavci med opravljanjem dela pri uporabniku v Sloveniji pri sebi obrazec E101, ki dokazuje, da je delavec zaposlen pri agenciji, ki ga je napotila.
(6) Agencija iz prvega odstavka tega člena mora ob letnemu poročilu priložiti dokazilo, da lahko dejavnost opravlja v državi članici, kjer ima sedež dejavnosti. Letno poročilo mora oddati najkasneje do 31. marca za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– seznam vseh delavcev, ki jih je napotila k uporabnikom v Republiko Slovenijo z navedbo njihove izobrazbe in poklica,
– seznam slovenskih uporabnikov, h katerim je napotila svoje delavce, z navedbo dejavnosti uporabnika,
– število dni in delovnih ur za vsakega delavca, napotenega k posameznemu delodajalcu v Republiki Sloveniji, z navedbo delovnega mesta in bruto plače, izplačane za ta čas.
(7) Ministrstvo agencijo iz prvega odstavka tega člena izbriše iz posebne evidence če:
– ne dokaže, da lahko opravlja dejavnost v državi članici, kjer ima sedež poslovanja,
– krši delovnopravno zakonodajo Republike Slovenije,
– ali ne odda poročila v skladu s prejšnjim odstavkom.
V. SODELOVANJE AGENCIJ S PRISTOJNIMI ORGANI, EVIDENCE IN POSREDOVANJE PODATKOV
33. člen
(sodelovanje agencije in zavoda)
(1) Agencija, ki izvaja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, mora sodelovati z zavodom in izmenjevati informacije o ponudbi in povpraševanju na trgu dela.
(2) Pri obravnavi brezposelne osebe mora agencija upoštevati zakon, predpise, izdane na njegovi podlagi, ter splošne akte zavoda, ki se nanašajo na posredovanje zaposlitev in dela brezposelnih oseb,
(3) V času sodelovanja skrbita zavod in agencija za varstvo podatkov brezposelnih oseb, ki jih skupaj obravnavata.
(4) Zavod mora posredovati agenciji podatke, ki so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
34. člen
(sodelovanje agencije, ki posreduje delo za dijake
in študente)
Agencija, ki v skladu s koncesijsko pogodbo opravlja dejavnost posredovanja dela za dijake in študente, mora sodelovati s Študentsko organizacijo Slovenije.
35. člen
(evidence in dokumentacija)
(1) Agencija, ki opravlja dejavnost iz 2. člena tega pravilnika, razen agencija, ki posreduje delo za dijake in študente, mora voditi istovrstne poimenske evidence delojemalcev in delodajalcev ter druge evidence, ki jih zaradi izvajanja dejavnosti posredovanja dela in posredovanja zaposlitve vodi zavod.
(2) Agencija mora o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo za brezposelne osebe, ki vplivajo na vodenje evidenc pri zavodu obveščati zavod in hraniti vso poslovno dokumentacijo najmanj tri leta od sklenitve koncesijske pogodbe, če zakon za posamezne listine ne določa daljšega roka hrambe.
VI. POROČANJE IN NADZOR
36. člen
(poročanje agencije, ki posreduje zaposlitev in delo)
Agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja zaposlitve in dela, mora ministrstvu podati letno poročilo o svojem delu najpozneje do 31. marca za preteklo leto. Poročilo mora vsebovati naslednje podatke:
a) status iskalca zaposlitve:
– stopnjo izobrazbe,
– poklic;
b) realizirane zaposlitve iskalca zaposlitve:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnjo izobrazbe,
– poklic,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen);
c) realizirane zaposlitve iskalca zaposlitve s subvencijo zavoda:
– status iskalca zaposlitve,
– stopnjo izobrazbe iskalca zaposlitve,
– poklic,
– delodajalca in področje dejavnosti,
– čas trajanja zaposlitve (določen, nedoločen);
d) kopijo izkaza poslovnega izida;
e) finančne in druge podatke o posredovanju zaposlitve ali dela.
37. člen
(poročanje agencije, ki posreduje delo za dijake in študente)
(1) Agencija, ki posreduje delo za dijake in študente, mora oddati letno poročilo najpozneje do 31. marca za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število izdanih napotnic (dijaki, študentje, skupno),
– število realiziranih napotnic po opravljenem delu (dijaki, študentje, skupno),
– kopijo izkaza poslovnega izida,
– prihodek iz koncesijske dejavnosti,
– realizirane stroške za opravljanje koncesijske dejavnosti (stroški dela, materialni stroški, drugi stroški in stroški skupaj),
– višino odvedenih sredstev iz koncesijskih dajatev,
– število skupno zaposlenih v agenciji in podružnicah (določen čas, nedoločen čas, ostale oblike),
– poročilo o izplačilih iz rizičnega sklada
(2) Agencija, ki posreduje delo za dijake in študente in napotuje na delo osebe s statusom dijaka ali študenta v Republiki Sloveniji, ki niso državljani Republike Slovenije, mora ministrstvu vsake tri mesece poročati o opravljenem delu teh študentov in dijakov. Takšno poročilo mora obsegati število izdanih napotnic, podatke o opravljenem delu in višino dohodka za delo, opravljeno na podlagi napotnic.
(3) Ministrstvo lahko od agencije zahteva tudi dostavo dodatnih podatkov, ločeno po podružnicah ali organizacijskih enotah po posameznih mesecih, v skladu s pogodbo in danimi navodili ministrstva.
38. člen
(poročanje agencije, ki zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu)
Agencija, ki zagotavlja delo delavcev drugemu delodajalcu, mora oddati letno poročilo najpozneje do 31. marca za preteklo leto in v njem navesti naslednje podatke:
– število oseb, zaposlenih pri agenciji,
– število oseb, zaposlenih pri agenciji, ki jih agencija lahko napotuje na delo drugemu delodajalcu, ločeno po osebah, ki so zaposlene za nedoločen čas in za določen čas,
– seznam delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, število ur dela in dokazilo o višini izplačanih plač za delo, pri drugem delodajalcu,
– seznam delavcev, zaposlenih za določen čas, število ur dela in dokazilo o višini izplačanih plač za delo, pri drugem delodajalcu,
– seznam delodajalcev, h katerim so bili delavci napoteni,
– prihodek agencije iz naslova napotitve delavcev k drugemu delodajalcu,
– področje dejavnosti, v katero so bile te osebe napotene,
– kopijo izkaza poslovnega izida.
39. člen
(poročanje na zahtevo ministrstva)
Agencija mora podati poročilo tudi na vsako zahtevo ministrstva in mu omogočiti vpogled v poslovanje.
40. člen
(nadzor)
(1) Upravno strokovni nadzor nad delom agencije izvaja ministrstvo.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela agencij izvaja ministrstvo, inšpektorat in drugi pristojni organi.
(3) Za izvajanje nadzora iz prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja izvajanje nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja.
(4) Nadzor nad namensko porabo sredstev iz osmega odstavka 6. člena zakona izvajajo Računsko sodišče Republike Slovenije in pristojna ministrstva v skladu z zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)
(1) Vloge za podelitev nove koncesije agencij, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo dejavnost posredovanja zaposlitve in dela na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z ministrstvom, in so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91 – ZP, 17/91 – popr., 17/91 – ZUDE, 12/92, 13/93-ZP, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odločba US, 69/98, 97/01 – ZSDP, 67/02, 42/02 – ZDR, 2/04 – ZDSS-1 in 63/04 – ZZRZI) in izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, koncesijske pogodbe pa se sklenejo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.
(2) Osebe, ki bodo na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pri agenciji opravljale dejavnost posredovanja dela za dijake in študente, morajo opraviti strokovni izpit iz 66. a člena zakona v času veljavnosti koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi podelitve nove koncesije v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Napotnice, ki so bile pred uveljavitvijo tega pravilnika izdane osebam iz 5. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03 in 54/03), ki so izgubile status študenta, vendar so obdržale pravico obiskovanja predavanj in opravljanja izpitov, veljajo do izteka obdobja, za katerega so bile izdane, vendar ne več kot 90 dni od izdaje.
(4) Vloge za podelitev nove koncesije agencij, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu delodajalcu na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene z ministrstvom, in so bile vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo kot vloge za vpis v register agencij za zagotavljanje dela po določbah Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list. RS, št. 79/06) in izvršilnih predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
42. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/99, 79/00, 30/03 in 54/03), razen določb o namenjanju sredstev iz koncesijskih dajatev za posredovanje dela dijakom in študentom, ki se uporabljajo do ustanovitve javnega sklada iz sedmega odstavka 6. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo).
43. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-33/2006/3
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-2611-0090
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo,družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti