Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2006 z dne 4. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2006 z dne 4. 12. 2006

Kazalo

5338. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov, stran 13189.

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in z 8. točko 139. člena in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZZavar-UPB2) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
1. člen
(1) Ta sklep določa vrste, obseg, roke in način pošiljanja statističnih podatkov, ki jih morajo zavarovalnice, pozavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli ter Slovensko zavarovalno združenje v skladu s petim odstavkom 333. člena ZZavar-UPB2 (v nadaljevanju: zavarovalnice) zbirati in pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: agencija).
(2) Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. člen
(1) Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o spremembah pri dolgoročnih zavarovanjih, regresnih terjatvah, učinkih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij, zavarovalnih vsotah, preostalih jamstvih in plačilih regresnih zavezancev za kreditna zavarovanja ter premijah, odškodninah oziroma zavarovalninah, cenilnih stroških in stroških reševanja škod glede na leto prihodkov oziroma leto nastanka škode, razvoju obveznosti zavarovalnice za izplačilo škod in škodnih rezervacij za nastale, a še neprijavljene škode, po letih nastanka škode ter izidu obveznih zavarovanj, na letnem nivoju, v obliki in v vsebini, predpisani z obrazci St-21, St-32, St-42 do St-46, St-47/A do St-47/C, St-48/A do St-48/C, St-49, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
(2) Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o zavarovalnih poslih v posamezni državi članici, in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki jih opravljajo preko podružnice, in za zavarovalne posle, ki jih opravljajo na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode ter o obračunanih stroških sklepne provizije po zavarovalnih vrstah v obliki in vsebini, predpisani z obrazci od St-1/A do St-19/A ter St-53/A, ki so priloga tega sklepa. Zavarovalnica mora obrazce St-1/A do St-19/A ter St-53/A izpolniti ločeno za vsako državo članico posebej, v kateri opravlja zavarovalne posle, preko podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov.
3. člen
(1) Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke o številu zavarovanj, obračunanih zavarovalnih premijah, številu škod in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah in vzroku nastanka škode, obračunanih zavarovalnih oziroma pozavarovalnih premijah, obračunanih stroških po zavarovalnih vrstah ter po zavarovanjih in odškodninah oziroma zavarovalninah za dolgoročna zavarovanja za obdobja:
– od 1. januarja do 31. marca,
– od 1. januarja do 30. junija,
– od 1. januarja do 30. septembra,
– od 1. januarja do 31. decembra
 
in podatke o obračunanih zavarovalno-tehničnih rezervacijah iz 113. člena ZZavar po zavarovalnih vrstah in po zavarovanjih na zadnji dan obdobja.
(2) Statistične podatke iz prvega odstavka tega člena zavarovalnica zbira v obliki in v vsebini, predpisani z obrazci St-1 do St-20, St-22 do St-31, St-33/A, St-33/B, St-34/A, St-34/B do St-40, St-41/K, St-50, St-51, St-52, St-53, St-54, St-55 in St-55/A, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
(3) Zavarovalnice morajo zbirati statistične podatke za posamezne pokojninske načrte o številu zavarovancev in višini matematičnih rezervacij, o številu zavarovancev in višini matematičnih rezervacij, ki so v mirovanju oziroma ki so zadržali pravice, o številu delodajalcev, ki so vključeni v pokojninski načrt, ter o delodajalcih, ki ne plačujejo premij, v obliki in vsebini, predpisani z obrazcema St-56/I in St-56/K, ki sta priloga tega sklepa.
(4) Zavarovalnice, ki opravljajo posle v državi članici, morajo zbirati statistične podatke o zavarovalnih poslih v posamezni državi članici, in sicer ločeno za zavarovalne posle, ki jih opravljajo preko podružnice, in za zavarovalne posle, ki jih opravljajo na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov. Zavarovalnice morajo zbirati podatke o obračunanih zavarovalnih premijah in obračunanih odškodninah oziroma zavarovalninah po zavarovalnih vrstah v obliki in vsebini, predpisani z obrazcem St-50/A, ki je priloga tega sklepa. Zavarovalnica mora obrazec St-50/A izpolniti ločeno za vsako državo članico posebej, v kateri opravlja zavarovalne posle, preko podružnice ali na podlagi neposrednega opravljanja zavarovalnih poslov.
4. člen
Statistični podatki o zavarovalnih premijah iz 2. in 3. člena tega sklepa, ki jih zbirajo in dostavljajo zavarovalnice, ne vsebujejo davka od zavarovalnih poslov.
5. člen
Zavarovalnice dostavijo agenciji izpolnjene obrazce, ki se nanašajo na njihov zavarovalni posel, v rokih iz 6. člena tega sklepa, vsakokrat skupaj s seznamom poslanih obrazcev.
6. člen
(1) Zavarovalnice dostavijo statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta, statistične podatke iz 3. člena tega sklepa pa v roku dveh mesecev po izteku posameznega obdobja.
(2) Ne glede na določbi iz prvega odstavka tega člena dostavijo zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o pozavarovanju (pozavarovalnice), in pozavarovalni pooli statistične podatke iz 2. člena tega sklepa v roku štirih mesecev po zaključku poslovnega leta in statistične podatke iz 3. člena tega sklepa v roku treh mesecev po izteku posameznega obdobja.
7. člen
(1) V obrazcih St-32, St-41/K, St-42, St-43, St-47/A, St-47/B, St-47/C, St-48/A, St-48/B, St-48/C, St-49, St-50 in St-50/A se vrednosti postavk, ki se nanašajo na obdobja do vključno 31. 12. 2006, preračunajo v eure po tečaju 239,64 SIT za 1 €.
(2) V obrazcu St-45 se vrednosti preostalih zavarovalnih vsot za kreditna zavarovanja, ki so bila sklenjena v obdobjih do vključno 31. 12. 2006, preračunajo v eure na osnovi obstoječih obveznostih iz naslova kreditnih pogodb.
8. člen
Agencija lahko predpiše pošiljanje statističnih podatkov v elektronski obliki.
9. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007. Zavarovalnice prvič poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 2007 in za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007.
10. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov – SKL2002 (Uradni list RS, št. 8/02, 69/02, 129/03, 105/04 in 85/05, v nadaljevanju: SKL2002). Zavarovalnice so dolžne podatke za obdobje do konca leta 2006 posredovati v skladu z določbami SKL2002.
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-1611-0155
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

AAA Zlata odličnost