Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

406. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, stran 1087.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije
1. člen
V prvem odstavku 3. člena Sklepa o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99 in 69/02) se za besedilom »DE/22.13 Izdajanje revij in periodike,« doda naslednje besedilo:
»M/80.301      Višje strokovno izobraževanje,
M/80.302       Visoko strokovno izobraževanje,
M/80.303       Univerzitetno izobraževanje,«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor šteje pet članov, od katerih:
– tri člane imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje,
– enega člana imenuje upravni odbor inštituta na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta,
– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed sebe.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Način imenovanja člana iz vrst uporabnikov dejavnosti inštituta se podrobneje določi v statutu.«.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »Z zakonom o proračunu se določi višina sredstev, namenjenih za pokrivanje naslednjih dejavnosti inštituta: 1. V državnem proračunu se določi višina sredstev za:« nadomesti z besedilom: »V državnem proračunu se določi višina sredstev za:«.
V drugi alinei prvega odstavka 16. člena se besedilo »infrastrukturna dejavnost« nadomesti z besedilom »infrastrukturne programe«, v tretji alinei drugega odstavka 16. člena pa se besedilo »opredelitev infrastrukturne dejavnosti« nadomesti z besedilom »opredelitev infrastrukturnih programov«.
4. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora inštituta nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor inštituta.
Novi upravni odbor inštituta se imenuje oziroma izvoli v roku, določenem z zakonom.
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte v roku, določenem z zakonom.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-6/2006/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3211-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost