Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2006 z dne 3. 2. 2006

Kazalo

402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod, stran 1085.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan«
v javni raziskovalni zavod
1. člen
V celotnem besedilu Odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02 in 91/02) se beseda »institut« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Institut« v ustreznem sklonu.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »K/73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine,« doda naslednje besedilo:
»M/80.301      Višje strokovno izobraževanje,
M/80.302       Visoko strokovno izobraževanje,
M/80.303       Univerzitetno izobraževanje,«.
3. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor šteje devet članov, od katerih:
– pet članov imenuje v imenu ustanovitelja Vlada Republike Slovenije, in sicer štiri člane na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– dva člana imenuje upravni odbor Instituta na predlog direktorja s soglasjem znanstvenega sveta, iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Instituta,
– dva člana izvolijo zaposleni delavci Instituta izmed sebe.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta se podrobneje določi v statutu.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov Upravnega odbora Instituta je štiri leta.«.
5. člen
V drugi alinei prvega odstavka 14. člena se besedilo »infrastrukturna dejavnost« nadomesti z besedilom »infrastrukturne programe«, v tretji alinei drugega odstavka 14. člena pa se besedilo »opredelitev infrastrukturne dejavnosti« nadomesti z besedilom »opredelitev infrastrukturnih programov«.
6. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora Instituta nadaljuje z delom dosedanji upravni odbor Instituta.
Novi upravni odbor Instituta se imenuje oziroma izvoli v roku, določenem z zakonom.
Institut mora uskladiti statut in druge splošne akte v roku, določenem z zakonom.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-9/2006/5
Ljubljana, dne 19. januarja 2006
EVA 2005-3211-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost