Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4034. Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin, stran 9705.

Na podlagi šestega odstavka 43. člena in tretjega odstavka 44. člena ter v povezavi s četrtim odstavkom 43. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa:
– program in vsebino usposabljanja iz zdravstvenega varstva rastlin;
– način usposabljanja in opravljanja preverjanja znanja;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predavatelji, ki izvajajo usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: predavatelji);
– način izbire izvajalca usposabljanja;
– obrazec potrdila o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin;
– podrobnejše podatke in način vodenja evidence odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin.
(2) Strokovna usposobljenost za zdravstveno varstvo rastlin, pridobljena po tem pravilniku, je potrebna za izvajanje obveznosti zavezancev za vpis v FITO-register iz zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: zakon) in za izvajanje obveznosti teh zavezancev, ki imajo dovoljenje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) za izdajo rastlinskih potnih listov, rastlinskih potnih listov za varovana območja in nadomestnih rastlinskih potnih listov pri pridelavi in distribuciji določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, določenih zlasti s seznamom V.A iz Priloge V, del A Direktive Sveta št. 2000/29/ES (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– usposabljanje je program osnovnega in nadaljnjega strokovnega usposabljanja za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin s področja škodljivih organizmov rastlin, njihovega obvladovanja in predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin;
– potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin je potrdilo o poznavanju škodljivih organizmov rastlin, njihovega obvladovanja in predpisov o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: potrdilo);
– FITO-register je register imetnikov, določen s predpisi, ki urejajo pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, ki ga vodi Uprava.
II. IZVAJALCI USPOSABLJANJA
3. člen
(pogoji za izvajalca usposabljanja)
Izvajalec usposabljanja je lahko organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registrirana za dejavnost izobraževanja odraslih,
– zagotovi ustrezne prostore in opremo za izvedbo usposabljanja,
– zagotovi ustrezne tehnične in učne pripomočke za izvedbo usposabljanja,
– zagotovi gradivo za vsebine iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
– zagotovi seznam izpitnih vprašanj za preverjanje znanja zdravstvenega varstva rastlin (v nadaljnjem besedilu: preverjanje znanja), glede na strokovne vsebine,
– zagotovi pripravo in izdajo potrdila,
– predloži druge informacije in dokazila v skladu z javnim razpisom.
4. člen
(pogoji za predavatelje)
(1) Predavatelje imenuje Uprava na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev glede:
a) izobrazbe:
– da imajo vsaj naziv univerzitetni diplomirani inženir agronomije ali druge ustrezne biotehniške smeri, ali
– vsaj naziv univerzitetni diplomirani pravnik, ali
– izobrazbo, pridobljeno po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z biotehniškega področja;
b) delovnih izkušenj:
– da imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj in
– so delali na fitosanitarnem področju ali področju zdravstvenega varstva rastlin;
c) strokovnih dosežkov:
– da imajo predavateljske izkušnje,
– poznajo predpise, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin in
– imajo strokovne objave oziroma izdelke s področja predpisov oziroma zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Predavatelje, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnih dosežkov, imenuje Uprava z odločbo. V postopku izdaje odločbe višji upravni delavec ugotavlja izpolnjevanje pogojev na podlagi pisnega življenjepisa kandidata, predloženih dokazil in opravljenega razgovora s kandidatom.
(3) Seznam imenovanih predavateljev Uprava posreduje izbranemu izvajalcu usposabljanja, z navedbo osebnih podatkov in strokovnega področja, za katero želi biti predavatelj imenovan.
5. člen
(strokovna komisija)
(1) Upravi pri strokovnih presojah v postopkih izbire izvajalca usposabljanja, predavateljev, programov in vsebin usposabljanja daje mnenje strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave.
(2) V odločbi o imenovanju komisije iz prejšnjega odstavka so podrobneje opredeljeni naloge članov komisije, način delovanja in stroški komisije.
6. člen
(priprava usposabljanja)
(1) Organizacijo programov usposabljanja in preverjanje znanja izvaja izbrani izvajalec, ki ga izbere Uprava na podlagi javnega razpisa iz 7. člena tega pravilnika.
(2) Vrste programov usposabljanja, ki so predmet javnega razpisa, določi Uprava na podlagi obveznih vsebin iz Priloge 2.
(3) Postopek izbire izvajalca usposabljanja na podlagi javnega razpisa se izvede po naslednjem postopku:
– priprava strokovnih podlag,
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– objava javnega razpisa,
– prispetje in evidentiranje vlog,
– odpiranje vlog,
– izdaja sklepov o zavržbi nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe,
– strokovno ocenjevanje vlog,
– izdaja odločbe o izbiri izvajalca.
7. člen
(javni razpis)
(1) Strokovne podlage, ki jih pripravi Uprava, vsebujejo izbiro in utemeljitev vsebin iz drugega odstavka prejšnjega člena, načrt izvedbe javnega razpisa in predlog besedila razpisa, vključno z razpisno dokumentacijo.
(2) Na podlagi mnenja o strokovnih podlagah za razpisno področje, ki ga izdela strokovna komisija iz 5. člena tega pravilnika, izda predstojnik Uprave sklep o začetku postopka javnega razpisa.
(3) Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh Uprave. V času javnega razpisa je razpisna dokumentacija dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu Uprave.
8. člen
(sprejem in odpiranje vlog)
(1) Vloge na razpis iz prejšnjega člena se pošljejo na Upravo.
(2) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje predstojnik Uprave.
9. člen
(presoja vlog in kriterij za izbiro)
(1) Komisija iz drugega odstavka prejšnjega člena sestavi zapisnik o odpiranju vlog, kateremu priloži poročilo o vlogah, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, napiše kratek povzetek vloge in opiše vsebino ponudbe (preglednica s ključnimi podatki), ki je predmet obravnave strokovne komisije iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Kriterij za ocenjevanje najugodnejšega ponudnika sestavljata cena in kakovost ponudbe.
(3) Strokovno presojo in ocenjevanje vlog izvede strokovna komisija najkasneje v roku enega meseca od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis.
10. člen
(sklep o zavržbi)
(1) Na podlagi ugotovitev o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe iz zapisnika o odpiranju vlog, predstojnik Uprave izda sklep o zavržbi takih vlog.
(2) Vloga je pravočasna, če na javni razpis prispe v roku in na način, ki ju določa besedilo razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse sestavne dele, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa.
(4) Upravičena oseba je tista oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v besedilu javnega razpisa in tem pravilniku. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi priloženih dokazil.
11. člen
(izbira izvajalca)
(1) Uprava pregleda prispele vloge in ob upoštevanju poročila strokovne komisije izmed njih izbere najustreznejšega izvajalca usposabljanja.
(2) O izbiri izvajalca odloči Uprava z odločbo. Odločba o izbiri izvajalca preneha veljati, če izvajalec v roku 30 dni od njene dokončnosti ne sklene pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.
(3) Po podpisu pogodbe Uprava vse evidentirane oziroma registrirane kandidate pisno obvesti o izbranem izvajalcu, terminu in kraju usposabljanja ter informacije o tem objavi tudi na svoji spletni strani.
III. PROGRAM USPOSABLJANJA
12. člen
(vrste in obseg usposabljanja)
(1) Za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin je za izdajanje rastlinskih potnih listov obvezno osnovno usposabljanje, ki obsega tečaj in pisno preverjanje znanja. Tečaj traja najmanj 15 šolskih Uradni
(2) Za pristop k pisnemu preverjanju znanja iz prejšnjega odstavka je udeležba na tečaju obvezna.
(3) Nadaljnje usposabljanje obsega obvezne enodnevne obnovitvene tečaje brez preverjanja znanja.
13. člen
(prijava na usposabljanje)
(1) Kandidati za usposabljanje za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin morajo biti vpisani v evidenco subjektov oziroma v FITO-register z registrsko številko (FITOS) ali vsaj oddati vlogo za vpis v FITO-register pri Upravi, kateri priložijo dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, in sicer:
– kopijo diplome ali spričevala,
– kopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in zaposlitve, oziroma potrdilo o statusu kmeta.
(2) Kandidati se za usposabljanje in preverjanje znanja prijavijo pri izbranem izvajalcu usposabljanja. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu stroškov usposabljanja. Prijavnico mora podpisati odgovorna oseba pravne osebe, ki je prijavitelj kandidata, oziroma kandidat sam, če ni zaposlen pri pravni osebi ali zasebniku ali z njima nima sklenjene pogodbe.
(3) Če je prijava iz prejšnjega odstavka nepopolna ali ji niso priložena zahtevana dokazila, odgovorna oseba izvajalca usposabljanja, ki sprejme prijavo, na to opozori kandidata. Če kandidat najkasneje do 7 dni pred izvedbo usposabljanja prijave ne dopolni ali ne predloži zahtevanih dokazil, se prijave ne upošteva.
14. člen
(preverjanje znanja)
(1) Po zaključenem usposabljanju izvajalec usposabljanja razpiše najmanj tri roke pisnega preverjanja znanja. Prvi rok mora biti razpisan najpozneje 30 dni po zaključenem osnovnem usposabljanju. Če v tekočem letu osnovno usposabljanje ni organizirano, se rok za kandidate že izvedenih tečajev razpiše po potrebi.
(2) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k preverjanju znanja, za katero se je prijavil, se šteje, da ga ni opravil.
(3) Če kandidat preverjanja znanja ni opravil v rokih iz prvega odstavka tega člena, ga lahko proti plačilu opravlja znova.
(4) Izvajalec usposabljanja za vsak izpitni rok imenuje tričlansko izpitno komisijo izmed predavateljev, ki so predavali na usposabljanju. Komisija po končanem preverjanju znanja sestavi zapisnik, ki ga posreduje izvajalcu usposabljanja in Upravi. Zapisnik mora vsebovati najmanj podatke iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat pristopi k preverjanju znanja z osebnim dokumentom, s katerim dokaže svojo identiteto.
15. člen
(potrdilo)
(1) Na podlagi zapisnika iz prejšnjega člena prejmejo kandidati, ki so uspešno opravili osnovno in nadaljnje usposabljanje, potrdilo.
(2) Potrdilo izda izvajalec usposabljanja na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo velja 3 leta od njegove izdaje in se podaljša za 3 leta, če se kandidat pred potekom njegove veljavnosti udeleži obnovitvenega tečaja o vsebinah iz Priloge 2.
(4) Novo triletno obdobje veljavnosti se začne z dnem poteka veljavnosti potrdila.
16. člen
(stroški usposabljanja)
(1) Stroške usposabljanja in preverjanja znanja nosi za kandidata prijavitelj, po ceniku, ki ga določi izvajalec usposabljanja.
(2) Cena usposabljanja ter preverjanja znanja ne sme presegati najvišje dovoljene cene, ki jo v pogodbi z izvajalcem usposabljanja določi Uprava.
(3) V ceno usposabljanja je vključen zlasti strošek gradiva, potrdila iz prejšnjega člena ter preverjanja znanja v prvih treh izpitnih rokih po zaključenem osnovnem usposabljanju.
V. VODENJE EVIDENC
17. člen
(evidence o usposabljanju)
(1) Izvajalec usposabljanja mora voditi evidence o izvedenih usposabljanjih, ki morajo za vsako posamezno usposabljanje vsebovati najmanj podatke o:
– poteku usposabljanja,
– udeležencih usposabljanja,
– udeležencih preverjanja znanja.
(2) Izvajalec usposabljanja mora voditi evidence o izdanih potrdilih, ki morajo vsebovati najmanj naslednje podatke:
– osebno ime kandidata,
– evidenčno številko kandidata iz FITO-registra (FITOS),
– številko izdanega potrdila,
– datum opravljanja izpita oziroma preverjanja znanja,
– osebno ime vpisnika podatkov.
(3) Izvajalec usposabljanja mora evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena posredovati Upravi najkasneje 60 dni po končanem usposabljanju oziroma 30 dni po končanem preverjanju znanja in jih trajno hraniti.
(4) Izvajalec usposabljanja mora zapisnike o izpitih in pisna preverjanja znanja iz 14. člena tega pravilnika hraniti najmanj 15 let.
18. člen
(zbirne evidence)
(1) Uprava vodi osrednje zbirne evidence:
– predavateljev,
– odgovornih oseb za zdravstveno varstvo rastlin in
– drugih udeležencev tečaja.
(2) Za odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin se vodijo zlasti naslednji podatki:
a) če opravlja naloge odgovorne osebe kot fizična oseba:
– osebno ime,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča (kontaktni naslov s hišno številko, telefon/telefaks, elektronski naslov),
– izobrazba,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana;
b) če opravlja naloge odgovorne osebe v okviru pravne osebe, kjer je zaposlen ali je njen pogodbenik:
– osebno ime,
– firmo in njen sedež (kontaktni naslov s hišno številko, telefon/telefaks, elektronski naslov),
– izobrazba,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo v povezavi z:
– imetnikom, ki je vpisan v FITO-register (registrska številka, osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in njen sedež, datum dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov) in je zagotovil odgovorno osebo iz prejšnjega odstavka,
– datumom imenovanja odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin s strani imetnika,
– datumom prvega in zadnjega usposabljanja in preverjanja znanja iz tega pravilnika.
(4) Za predavatelje in druge udeležence tečaja se vodijo podatki iz prvih treh alinei a) točke drugega odstavka tega člena.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-436/2003
Ljubljana, dne 10. oktobra 2005
EVA 2004-2311-0066
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Priloga 2: Obvezne vsebine usposabljanja iz zdravstvenega varstva
rastlin.

  I. Zakonodaja

  (1) Fitosanitarni predpisi Evropske unije s področja zdravstvenega
varstva rastlin, s poudarkom na registraciji in izdajanju rastlinskih
potnih listov:
  – Direktiva Sveta št. 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu
organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in
proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000) s
spremembami
  – Direktiva Komisije št. 92/90/EGS o obveznostih pridelovalcev in
uvoznikov rastlin
  – Direktiva Komisije št. 92/105/EGS o določanju stopnje
standardizacije za rastlinske potne liste
  – Direktiva Komisije št. 93/50/EGS o določitvi nekaterih rastlin, ki
niso navedene v delu A Priloge V
  – Direktiva Komisije št. 93/51/EGS o predpisih za premeščanje
nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov prek
varovanega območja.

  (2) Nacionalni fitosanitarni predpisi s področja zdravstvenega varstva
rastlin, s poudarkom na registraciji in izdajanju rastlinskih potnih
listov:
  – Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/2005
ZZVR-1-UPB1)
  – Pravilnik o pogojih za registracijo imetnikov za namene
zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov
  – Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
  – Pravilnik o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih
raziskav na posebno nadzorovanih območjih


  II. Splošni del zdravstvenega varstva rastlin

  (1) Definicije:
  – Odgovorni uradni organi
  – Rastlinski potni list
  – Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi
se lahko prenašajo škodljivi organizmi
  – Seznami škodljivih organizmov
  – Seznam posebnih fitosanitarnih zahtev za vnos in premeščanje
  – Seznam V.A, ki se nanaša na obvezen uradni zdravstveni pregled in
določa namestitev rastlinskega potnega lista
  – Premeščanje
  – Register

  (2) Registracija:
  – Zavezanci za vpis v register in izjeme
  – Pogoji za vpis v register
  – Obveznosti zavezancev iz registra
  – Vodenje evidenc na mestu pridelave
  – Prijava pridelave
  – Zdravstveni pregledi rastlin na mestu pridelave
  – Uradni fitosanitarni pregled na mestu pridelave

  (3) Rastlinski potni list:
  – Uradna etiketa in spremna listina
  – Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov
  – Vrste rastlinskih potnih listov
  – Izdajanje rastlinskih potnih listov
  – Obveznosti pridelovalcev pri izdaji rastlinskih potnih listov
  – Obveznosti kupcev rastlin glede rastlinskih potnih listov


  III. Posebni del zdravstvenega varstva rastlin

  (1) Škodljivi organizmi:
  – Karantenski škodljivi organizmi pri rastlinah za saditev in semenu:
  a) sadne rastline
  b) vinska trta
  c) krompir, hmelj in druge poljščine
  d) zelenjava in okrasne zelnate rastline
  e) lesnate okrasne in gozdne rastline
  – Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi
  – Sum na okužbo rastlin in obveščanje
  – Vzorčenje za laboratorijsko analizo

  (2) Obvladovanje škodljivih organizmov:
  – Fitosanitarni ukrepi na mestu pridelave ob okužbi
  – Spremljanje škodljivih organizmov
  – Posebni nadzor škodljivih organizmov

AAA Zlata odličnost