Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 9703.

Na podlagi 58.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V pravilniku o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04) se v 5. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za redni letni fitosanitarni pregled pri imetnikih, ki so registrirani za dejavnost vnosa ali distribucije predpisanih rastlin, se plača enotna pristojbina v znesku 75 točk.«.
2. člen
V 7. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se za zdravstveni pregled plača enotna pristojbina, če se ta opravi v okviru predpisanega rednega letnega fitosanitarnega pregleda pri imetniku, vpisanem v register v skladu s predpisom o pogojih za registracijo imetnikov za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajo rastlinskih potnih listov, in sicer enotno pristojbino v znesku 25 točk plačajo tisti registrirani imetniki, ki pridelujejo izključno rastline in rastlinske proizvode, za katere ni treba izdajati rastlinskih potnih listov.
(5) Za zdravstvene preglede pridelka iz prvega odstavka tega člena pri kooperantih se lahko odmeri pristojbina kumulativno za obseg pridelave po enotah pridelave na nivoju registriranega subjekta, ki je nosilec kooperacije in mesta pridelave, če je to ugodneje za kooperante.
(6) Pri pridelavi sadik iz prvega odstavka tega člena se v primeru uporabe lastnega razmnoževalnega materiala (podlage, cepiči) pristojbina za zdravstveni pregled zniža za 25 točk.«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(uradne potrditve semenskega in gozdnega reprodukcijskega materiala materiala)
Za uradno potrjen semenski material kmetijskih rastlin in gozdni reprodukcijski material se pristojbina za fitosanitarni pregled ne plača, plačajo pa se stroški potrjevanja organom za potrjevanje v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, predpisom, ki ureja registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in izdajanje rastlinskih potnih listov, in cenikom organa za potrjevanje. Pri tem je izračun stroškov potrjevanja, ki se nanaša na fitosanitarni pregled, usklajen s pristojbinami po tem pravilniku.«.
4. člen
(1) V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka se za primere izvoza pošiljk iz desete, enajste, dvanajste in petnajste alinee točke (c) priloge 1 tega pravilnika določi maksimalna cena zdravstvenega pregleda, ki znaša 400 točk.«.
(2) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
(1) Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2.
(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje Prilogo 2.
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-306/2005
Ljubljana, dne 7. oktobra 2005
EVA 2005-2311-0194
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Priloga 2: Pristojbine za fitosanitarni pregled na mestu pridelave oziroma 
predelave                                   

+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |Postavka                |Količina pridelka     | Št.|
|  |                    |             | točk|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|(a)|za preverjanje dokumentacije      |za vsak predpisan pregled |  7|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|(b)|za preverjanje istovetnosti      |za vsak predpisan pregled |  7|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|(c)|za zdravstvene preglede rastlin skladno|za vsak predpisan     |   |
|  |z naslednjimi specifikacijami:     |pregled:         |   |
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– zelnate sadike in potaknjenci    |– do 50.000 po številu  |  25|
|  |zelenjavnih in okrasnih rastlin,    |– do 100.000 po številu  |  40|
|  |lončnice, tkivne kulture        |– za vsakih dodatnih   |  5|
|  |                    |50.000 enot nad 100.000  |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– olesenel sadilni material sadnih,  |– do 5.000 po številu   |  65|
|  |okrasnih in gozdnih rastlin iz     |– do 10.000 po številu  | 125|
|  |drevesnic in zarodišč         |– za vsakih dodatnih   |  5|
|  |                    |1.000 enot nad 10.000   |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– sadilni material v vinogradništvu iz |– do 25.000 po številu  |  65|
|  |trsnic in zarodišč           |– do 50.000 po številu  | 125|
|  |                    |– za vsakih dodatnih   |  5|
|  |                    |10.000 enot nad 50.000  |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– sadilni material v hmeljarstvu    |– do 25.000 z A      |   |
|  |(sadike)                |certifikatom oziroma do  |   |
|  |                    |10.000 z B certifikatom  |   |
|  |                    |po številu        |  35|
|  |                    |– do 50.000 z A      |   |
|  |                    |certifikatom oziroma do  |   |
|  |                    |20.000 z B certifikatom  |   |
|  |                    |po številu        |  60|
|  |                    |– za vsakih dodatnih   |   |
|  |                    |10.000 enot nad 50.000 A |   |
|  |                    |oziroma 20.000 B     | 2,5|
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– matične rastline za pridelavo sadnega|– do 50 po številu    |  25|
|  |in okrasnega sadilnega materiala ter  |– do 100 po številu    |  40|
|  |osnovne in izvorne matične rastline  |– za vsakih dodatnih 50  |  5|
|  |hmelja                 |enot nad 100       |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– matični hmeljni in trsni nasadi   |– do velikosti 0,5 ha   |  35|
|  |                    |– do velikosti 1 ha    |  60|
|  |                    |– za vsakih dodatnih   | 2,5|
|  |                    |1.000 m2 nad 1 ha     |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– semenski nasadi za pridelavo semena, |– do velikosti 0,5 ha   |  35|
|  |čebulic ali gomoljev (razen semenskega |– do velikosti 1 ha    |  60|
|  |krompirja)               |– za vsakih dodatnih   | 2,5|
|  |                    |1.000 m2 nad 1 ha     |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|  |– nasadi semenskega krompirja     |– do velikosti 0,5 ha   |  35|
|  |                    |– do velikosti 1 ha    |  60|
|  |                    |– za vsakih dodatnih   | 2,5|
|  |                    |1.000 m2 nad 1 ha     |   |
|  |                    |– maksimalna cena     | 400|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+
|(d)|– za pregled obrata za posebno dodelavo|– postopek celotne uradne |   |
|  |lesenega pakirnega materiala      |potrditve         | 330|
|  |                    |– postopek delne uradne  |   |
|  |                    |potrditve         | 238|
|  |                    |– redni letni pregled   | 169|
|  |                    |– dodatni pregled     | 123|
|  |                    |– test sterilnosti    | 105|
+---+---------------------------------------+--------------------------+-----+

AAA Zlata odličnost