Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4027. Uredba o spremembah Uredbe o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005, stran 9675.

Na podlagi 5. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009
za leto 2005
1. člen
V Uredbi o podpori evidentiranju lastnosti, osnovni odbiri in menjavi čebeljih matic kranjske čebele v letih 2005–2009 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 57/05) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Skupni zahtevek za sredstva iz prejšnjega odstavka vlaga v imenu upravičencev čebelarsko društvo. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) izda upravičencem posamezne odločbe in nakaže sredstva neposredno na njihov transakcijski račun. Čebelarska društva, ki vlagajo skupne zahtevke, so upravičena do povračila stroškov obveščanja in druge komunikacije s čebelarji, za katere vlagajo zahtevek za namene te uredbe v višini do 1.000 SIT/čebelarja.«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku besedilo »Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)« nadomesti z besedo »agencija«.
Tretji stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»To pooblastilo mora vsebovati tudi skupno potrdilo priznane rejske organizacije o izvedenem ukrepu za posamezna čebelarska društva.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Čebelarska zveza Slovenije in čebelarska društva prav tako vlagajo zahtevek v roku iz prejšnjega odstavka. Čebelarska zveza Slovenije mora zahtevku priložiti dokazila o številu obrazcev in ceni, čebelarska društva pa podatek o številu upravičencev, za katere so vlagali skupne zahtevke.«.
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila po tej uredbi prejmejo upravičenci po pravilu de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju (UL L, št. 325 z dne 28. 10. 2004, str. 4). V primeru, da višina pomoči posameznemu upravičencu presega zgornjo mejo pomoči po pravilu de minimis, se upravičencu odobri le plačilo v višini razlike med že dodeljeno pomočjo ter dovoljeno višino pomoči.«.
4. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-44/2005/6
Ljubljana, dne 13. oktobra 2005
EVA 2005-2311-0230
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik