Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2005 z dne 14. 10. 2005

Kazalo

3884. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E), stran 9277.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. septembra 2005.
Št. 001-22-77/05
Ljubljana, 7. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-E)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 8. člena črta 2. točka, 3. in 4. točka postaneta 2. in 3. točka.
2. člen
V 28. členu se doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a dokumenti in dejanja za vpis, vpis sprememb podatkov in vpis prenehanja opravljanja dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v Poslovni register Slovenije;«.
14. točka se spremeni tako, da se glasi:
»14. dokumenti in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih prejemkov in zavarovanja za starševsko varstvo;«.
Za 28. točko se doda nova 29. točka, ki se glasi:
»29. vloge za vpis ali izbris iz obveznih zbirk podatkov, ki se zbirajo na podlagi predpisov, ki urejajo kmetijstvo, vino in druge proizvode iz grozdja in vina, veterino, živinorejo, morsko ribištvo, semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin ter odločbe oziroma potrdila iz obveznih zbirk podatkov (register kmetijskih gospodarstev in evidenca subjektov, register pridelovalcev grozdja in vina, register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, register pridelovalcev hmelja, register pridelovalcev in predelovalcev oljk, evidenca imetnikov rejnih živali in centralni register živali, register ribiških plovil, evidenca pridelovalcev s področja ekološke pridelave, integrirane pridelave ter pridelave posebnih tradicionalnih proizvodov, evidenca dopolnilnih dejavnosti, register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin in register imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov).«.
3. člen
Prvi in drugi odstavek 29. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih državne uprave, so prihodek državnega proračuna.
Prihodki od taks, plačanih v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti, doseženi pri organih občin, so prihodek proračunov občin.«.
4. člen
V Taksni tarifi se v tarifni številki 12 črta opomba (10), v tarifni številki 17 opomba (1), v tarifni številki 28 opomba (2), v tarifni številki 29 opomba (2), v tarifni številki 67 opomba (1), v tarifni številki 69 opomba (1), v tarifni številki 70 opomba (1) in v tarifni številki 71 opomba (1).
Zaporedne številke opomb v tarifnih številkah iz prejšnjega odstavka se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Tarifna številka 3 se spremeni tako, da se glasi:
»Za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                         200 točk
Za sklepe, s katerimi se zaključi postopek,
oziroma sklepe, ki so izdani na zahtevo stranke
in za katere ni predpisana posebna taksa            200 točk
Opombe:
(1) Če se izda ena odločba ali sklep na zahtevo več oseb, se plača taksa po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba ali sklep vroči.
(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.
(3) Za sklepe, s katerimi se odloča o pravicah stranke znotraj postopka in o tistih vprašanjih, ki se kot postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka, se ne plača taksa.«
6. člen
Pri opombi tarifne številke 4 se doda nova (2) opomba, ki se glasi:
»(2) Za potrdilo o dokončnosti in za potrdilo o pravnomočnosti se ne plača taksa.«.
7. člen
Za tarifno številko 4 se doda nova tarifna številka 4a, ki se glasi:
              »Tarifna številka 4a
Za redni izpisek iz elektronske zemljiške
knjige, če se izda na zahtevo stranke, se plača
od zemljiškoknjižnega lista                   45 točk
Opomba:
(1) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo stranka sama in ga predloži organu v potrditev, se plača polovica takse iz te tarifne številke.«.
8. člen
Tarifna številka 8 se spremeni tako, da se glasi:
»Za overitev podpisa, prepisa ali kopije           15 točk«.
9. člen
V tarifni številki 13 se pri opombah doda nova (4) opomba, ki se glasi:
»(4) Vizum na diplomatski potni list je takse prost.«.
10. člen
Tarifna številka 14 se črta.
11. člen
Tarifna številka 18 se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo ali
za promet z eksplozivi in izdajo soglasja
k navodilu za varno uporabo in uničenje
eksplozivov                        1.500 točk«.
12. člen
V tarifni številki 19 se dodata nova 3. in 4. točka, ki se glasita:
»3. Za izdajo dovoljenja za transfer oziroma
prenos ali izdajo predhodne privolitve za vnos
oziroma izdajo dovoljenja za iznos orožja, streliva
ali eksplozivov                        500 točk
4. Za izdajo dovoljenja za strokovno
usposabljanje pri ravnanju z eksplozivi           600 točk«.
13. člen
V tarifni številki 26 se črta drugi odstavek.
14. člen
V tarifni številki 33a se v e) podtočki 1. točke za besedo »dovoljenja« doda besedilo »za železniška nova ali rekonstruirana vozila oziroma njihove sestavne dele« in doda nova g) podtočka, ki se glasi:
»g) za tehnični pregled novih ali rekonstruiranih
železniških vozil oziroma njihovih sestavnih delov,
ki morajo biti po veljavnih predpisih pregledane,
da se dovoli njihova uporaba, od delovne ure         88 točk«.
15. člen
Tarifna številka 65 se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku za presojo koncentracije:
1. za priglasitev koncentracije Uradu
Republike Slovenije za varstvo konkurence         12.000 točk«.
16. člen
Tarifna številka 66 se spremeni tako, da se glasi:
»Za potrdila v zvezi s pravicami industrijske lastnine, za opravljanje strokovnega izpita in vpis v register zastopnikov:
1. za potrdilo o prednostni pravici              170 točk
2. za potrdilo iz registra pravic industrijske
lastnine                            100 točk
3. za opravljanje strokovnega izpita             1.800 točk
4. za popravni izpit                      600 točk
5. za vpis v register zastopnikov             13.333 točk«.
17. člen
Tarifna številka 68 se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo odločbe o homologaciji vozila:
1. za osebna in lahka tovorna vozila ter
traktorje, kategorije M1, N1, T in C             8.000 točk
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce,
kategorije M2, M3, N2 in N3                 12.000 točk
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije
O3, O4, R3, R4 in S2                     6.400 točk
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije
O1, O2, R1, R2 in S1                     4.000 točk
5. za motocikle in mopede, kategorije L1e,
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e in L7e                5.333 točk
Opombe:
(1) Za razširitev homologacije vozila se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej tarifni številki.
(3) Ta tarifna številka se uporabi tudi pri priznavanju tuje nacionalne homologacije.«.
18. člen
V tarifni številki 69 se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»V postopku homologacije sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot vozila:«.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 11. člena Pravilnika o elektronskem dostopu do informatizirane glavne knjige (Uradni list RS, št. 16/04).
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-02/89-4/29
Ljubljana, dne 29. septembra 2005
EPA 263-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti