Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3856. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk, stran 9239.

Na podlagi drugega odstavka 6., drugega odstavka 56. in drugega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila,
za uporabo radijskih frekvenc
in za uporabo številk
1. člen
V Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04), se v 16. členu:
– v drugi vrstici tabele črta besedilo »– številke za javno dostopne telefonske storitve«,
– v tretji vrstici tabele prva alinea spremeni tako, da se glasi: »– številke, ki se uporabljajo v javnih mobilnih omrežjih ali za potrebe dostopa do javnih komunikacijskih storitev na fiksni lokaciji«, v sedmi alinei pa se beseda »80CDEFGH« nadomesti z besedo »90CDEFGH«,
– peta vrstica tabele spremeni tako, da se glasi:
+-------------------------------+-------+
|»Predpone za izbiro operaterja |650«  |
|prenosnih           |    |
|omrežij 10 PQ         |    |
+-------------------------------+-------+
– šesta vrstica tabele črta,
– v dosedanji sedmi vrstici tabele beseda »ABCD« nadomesti z besedo »AB(C(D))«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na določbo šestega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04), mora imetnik odločb o dodelitvi številk, s katerimi mu je bila v skladu s Pravilnikom o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 2/02 in 40/03) dodeljena predpona za izbiro operaterjev mednarodnih omrežij oziroma predpona za izbiro operaterjev medkrajevnih prenosnih omrežij, za te predpone plačati celotno plačilo za uporabo številk za leto 2005, odmerjeno v skladu z drugim oziroma četrtim odstavkom 5. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04).
Ne glede na določbo četrtega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04), imetnik odločbe o dodelitvi številk iz prejšnjega odstavka za leto 2005 ne plača plačila za uporabo predpone za izbiro operaterjev prenosnih omrežij, dodeljene v skladu s prvim odstavkom 24. člena Pravilnika o načrtu oštevilčenja (Uradni list RS, št. 57/05).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2005
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EVA 2005-2111-0106
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost