Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3853. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-B), stran 9236.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2005.
Št. 001-22-76/05
Ljubljana, 6. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-B)
1. člen
V Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99 in 89/99 – odl. US) se v 16. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"V primeru, da občina ugotovi, da so obveznosti za odplačilo glavnice in obresti iz naslova obstoječega zadolževanja neugodne, lahko obstoječe zadolževanje nadomesti z novim ugodnejšim zadolževanjem.".
2. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
Za leta odplačevanja posojila, za katera občina še nima sprejetega proračuna, se za določitev možnega obsega zadolževanja občine in odplačil glavnic in obresti upoštevajo realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije, za določitev obsega odplačil glavnice in obresti pa realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna preteklega leta brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega proračuna.".
3. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"S predpisom občine se določi, kdo odloča o soglasju iz prejšnjega odstavka. Občine z aktom o ustanovitvi skupnega javnega podjetja ali skupnega javnega zavoda določijo organ, ki odloča o soglasju iz prejšnjega odstavka in kriterijih za delitev obremenitev in prevzemanje obveznosti iz zadolževanja skupnega javnega podjetja ali skupnega javnega zavoda.".
4. člen
V prvem odstavku 19. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
"Občine smejo dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar največ do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem se daje poroštvo.".
5. člen
V prvem odstavku 26. člena se beseda "ukrepov" nadomesti z besedo "nalog". V tretjem odstavku pa se beseda “ukrepa” nadomesti z besedo “naloge”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka se lahko občini iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje nalog in investicij v višini, določeni v področnih zakonih in njihovih podzakonskih predpisih oziroma v višini odobrenih sredstev strukturne, kohezijske ali predpristopne politike.".
Peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"Občina lahko začne z investicijo, za katero je upravičena do dodatnih sredstev iz državnega proračuna, na podlagi sklepa ministrstva, pristojnega za področje, v katero investicija spada. Pred izdajo sklepa mora pristojno ministrstvo dobiti predhodno soglasje ministrstva, pristojnega za finance, k finančnemu pokritju investicije.".
Dosedanji šesti odstavek se črta.
6. člen
Za 26. členom se dodata nova 26.a in 26. b člen, ki se glasita:
"26.a člen
Občine so upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih razvojnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske ali predpristopne politike na lokalni ravni. Sredstva v višini 3% skupne primerne porabe vseh občin se zagotovijo na posebni proračunski postavki državnega proračuna.
Minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, natančneje določi namen in kriterije porabe sredstev proračunske postavke iz prejšnjega odstavka in v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše način in postopek odobritve dodatnih sredstev.
Dodatna sredstva iz prvega odstavka se občini nakazujejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju investicije in po enakih pravilih kot sredstva za financiranje razvojnih projektov.
26.b člen
Občinam, ki v skladu z zakonom organizirajo skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave, se v tekočem letu zagotavlja dodatna dotacija iz sredstev državnega proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja nalog.
Minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, predpiše vsebino in način evidentiranja odhodkov občinskega proračuna za financiranje nalog občinske uprave, ki jih občina opravlja skupaj z drugimi občinami.
Sredstva dotacije se nakazujejo posamezni občini po dvanajstinah do dvajsetega v mesecu za tekoči mesec.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona izda pravilnika iz drugega odstavka 26.a člena in iz drugega odstavka 26.b člena.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati drugi in tretji stavek 40. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. člen
Določbe 26.a in 26.b člena se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/94-39/108
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EPA 312-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost