Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3851. Zakon o dopolnitvah Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-B), stran 9234.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o javnih zbiranjih (ZJZ-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o javnih zbira­njih (ZJZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2005.
Št. 001-22-74/05
Ljubljana, 6. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ-B)
1. člen
V Zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02 in 60/05) se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Določba tretjega odstavka 10. člena, določba tretje alinee prvega odstavka 14. člena v delu, ki se nanaša na rediteljsko službo, ter 26. in drugega odstavka 27. člena tega zakona se ne uporabljajo za državne proslave, ki jih organizira Predsednik Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije.".
2. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
"28.a člen
Red na državnih proslavah iz drugega odstavka 5. člena tega zakona zagotavlja policija.".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-02/01-0003/0006
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EPA 356-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost