Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2005 z dne 10. 10. 2005

Kazalo

3849. Zakon o spremembah Zakona o poslancih (ZPos-B), stran 9233.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o poslancih (ZPos-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o poslancih (ZPos-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2005.
Št. 001-22-72/05
Ljubljana, 6. oktober 2005
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O POSLANCIH (ZPos-B)
1. člen
V Zakonu o poslancih (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 13. člena beseda "tretjine" nadomesti z besedo "petine".
2. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
"25. člen
Poslanec ima za čas letnega dopusta pravico do nadomestila plače v višini plače.
Delodajalec poslancu za zadržanost z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačuje nadomestilo plače v višini 80% plače poslanca v preteklem mesecu, in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu.".
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-23/48
Ljubljana, dne 28. septembra 2005
EPA 358-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.