Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2005 z dne 15. 7. 2005

Kazalo

2960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali, stran 6949.

Na podlagi druge alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu prevoza živali (Uradni list RS, št. 86/00, 108/00, 64/01, 16/02 in 3/03) se v 1. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»v skladu z Direktivo Sveta št. 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/628/EGS).«.
2. člen
V 47. členu se za šestim odstavkom dodajo nov sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Prevoznik, ki prevaža živali in nima sedeža v državi članici EU, se lahko registrira pri VURS na podlagi vloge, iz katere mora biti razvidno ime in naslov prevoznika, vključno s podatki o telefonu, telefaksu in elektronski pošti, če so na voljo, načinu prevoza in vrsti živali, ki se prevažajo. Vlogi mora biti dodana pisna izjava prevoznika, v kateri mora biti navedeno, da:
– izpolnjuje zahteve veljavne veterinarske zakonodaje Evropske skupnosti,
– so sprejeti vsi potrebni ukrepi za izpolnjevanje zahtev Direktive 91/628/EGS in Uredbe Sveta (ES) št. 411/98 z dne 16. februarja o dodatnih standardih za zaščito živali, ki se uporabljajo za cestna vozila za prevoz rejnih živali na vožnjah, daljših od osem ur (UL L št. 52 z dne 21. 2. 1998, str. 8, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 411/98), do namembnega kraja oziroma v primeru izvoza v tretjo državo do namembnega kraja, kakor ga opredeljuje zakonodaja Skupnosti.
– bodo prevoz živali opravljale osebe, ki imajo ustrezno znanje za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu.
Vlogi je treba priložiti:
– potrdilo, da konkretno prevozno sredstvo ustreza določbam Direktive 91/628/EGS in Uredbe 411/98, ki ga izda pristojni organ v državi, kjer ima prevoznik sedež, in
– potrdila o ustreznem znanju za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu oseb, ki bodo spremljale živali med prevozom.
Verodostojnost potrdil mora potrditi pristojna veterinarska oblast v državi, kjer ima prevoznik sedež.
Vsako naknadno spremembo podatkov, navedenih v vlogi, mora prevoznik posredovati VURS v roku 14 dni.
VURS po prejemu popolne vloge izda prevozniku dovoljenje in ga vpiše v evidenco.«
3. člen
V 48. členu se v drugem odstavku v zadnjem stavku za besedama »prevozno sredstvo« pika črta in doda besedilo »in po sistemu TRACES pošlje obvestilo o obstoju načrta poti.«.
4. člen
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prevoznik mora kopijo načrta poti hraniti tri leta in jo ob morebitni zahtevi predložiti pristojnemu inšpektorju.«
5. člen
V 59. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»O vsakem izvedenem ukrepu iz prejšnjega odstavka mora veterinar poslati obvestilo po sistemu TRACES. Če prevoznik ne izpolni odrejenih ukrepov iz prejšnjega odstavka, se ti izvedejo po drugi osebi na stroške prevoznika. V primeru ponavljajočih se kršitev določil tega pravilnika ali kršitev, ki vključujejo hudo trpljenje živali, VURS odvzame dovoljenje oziroma razveljavi odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje prevoza. Kadar pristojni veterinarski inšpektor ugotovi, da prevoznik, ki ima dovoljenje za opravljanje prevoza, izdano v drugi državi članici, ne izpolnjuje predpisanih pogojev, pripravi pisno poročilo. VURS o ugotovljenih nepravilnostih obvesti pristojni organ države članice, ki je izdal dovoljenje za opravljanje prevoza.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-334/00-5
Ljubljana, dne 13. maja 2005.
EVA 2005-2311-0154
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
Minister
za promet
mag. Janez Božič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti