Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2005 z dne 4. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2005 z dne 4. 7. 2005

Kazalo

2796. Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda, stran 6532.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi vodnih teles podzemnih voda
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu s prvo alineo prvega odstavka 5. člena in Prilogo II Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1) in predpisom, ki ureja metodologijo za določanje vodnih teles podzemnih voda, določijo vodna telesa podzemnih voda.
2. člen
Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. vodonosni sistem je sistem, ki ga tvori eden ali več vodonosnikov različnih tipov in je določen ob upoštevanju hidrogeološke meje;
2. tip vodonosnika je tip, opredeljen z lastnostmi vodonosnika, ki temeljijo na izdatnosti in tipu poroznosti;
3. antropogene obremenitve so obremenitve iz točkovnih ali razpršenih virov onesnaževanja, odvzemov vode in umetnega napajanja.
3. člen
S tem pravilnikom se določijo vodna telesa podzemnih voda na osnovi:
– značilnih vodonosnikov,
– vodonosnih sistemov,
– pretakanja pomembnih količin podzemne vode ali pomembnega toka podzemne vode med vodonosniki ali vodonosnimi sistemi,
– podobne vrste in jakosti antropogenih obremenitev in
– podobne kakovosti podzemne vode.
4. člen
Vodna telesa podzemnih voda in njihove geografske meje so prikazane v publikacijski karti v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(1) Za določitev vodnih teles podzemnih voda po tem pravilniku se uporabijo obstoječi hidrološki, geološki, pedološki podatki, podatki o rabi zemljišč in antropogenih obremenitvah.
(2) Antropogene obremenitve so zaradi točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja ocenjene na podlagi podatkov o:
– izpustih odpadnih voda v tla in izcednih voda iz odlagališč odpadkov,
– gostoti prometnih površin za avtoceste, hitre ceste, regionalne ceste in glavne ceste,
– deležih urbanih površin in površin s kmetijsko dejavnostjo in
– umetnem napajanju.
(3) Antropogene obremenitve so zaradi odvzemov ocenjene na podlagi ocene potrebe po vodi in ocene potenciala virov podzemne vode.
6. člen
Vodna telesa podzemnih voda so opisana v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, v skladu z zahtevami iz Priloge 1 Pravilnika o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 65/03).
7. člen
Če se vodno telo podzemne vode nahaja v različnih vodonosnikih ali vodonosnih sistemih, ki si sledijo v navpični smeri v globino, je to navedeno v prilogi 2 tega pravilnika.
8. člen
(1) Geografske meje vodnih teles podzemnih voda so prikazane v digitalni obliki za raven merila 1:250 000 v državnem koordinatnem sistemu in se vodijo v vodnem katastru.
(2) Opisi posameznih vodnih teles podzemnih voda se vodijo v vodnem katastru kot atributni del digitalne baze podatkov.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-82/2005
Ljubljana, dne 6. junija 2005.
EVA 2005-2511-0132
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti