Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1909. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 4768.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04) se v 4. členu na koncu drugega odstavka za besedo »dobavitelju« doda besedilo »ter dejanskem prejemniku trošarinskih izdelkov«.
2. člen
6. člen se črta.
3. člen
V 7. členu se za šestim odstavkom doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Poenostavljen trošarinski dokument iz tretjega odstavka tega člena se lahko uporablja le na podlagi soglasja nadzornega organa.«
4. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. POTRDILO O PLAČILU OZIROMA ZAVAROVANJU PLAČILA TROŠARINE«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(potrdilo)
(1) Potrdilo, ki dokazuje, da je bila trošarina plačana v Republiki Sloveniji, oziroma dokazuje, da je bilo plačilo trošarine zavarovano, se izda na obrazcu, ki je Priloga 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda carinski organ:
– za namen iz tretjega odstavka 18. člena Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL L št. 076 z dne 23. 3. 1992, str. 1, s spremembami; v nadaljevanju: Direktiva Sveta 92/12/EGS), ko trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine prejme nepooblaščeni prejemnik, oziroma
– za namen iz točke c) drugega odstavka 22. člena Direktive Sveta 92/12/EGS, ko trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, prejme slovenski prejemnik, in je treba trošarino plačati tudi v Republiki Sloveniji.«
6. člen
V 12. členu se v četrtem odstavku besedilo »osemmestno postavko nomenklature carinske tarife« nadomesti z besedilom »štirimestno postavko kombinirane nomenklature carinske tarife«.
7. člen
V 22. členu se v prvem odstavku za prvo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– vrsti in količini trošarinskih izdelkov, vnesenih neposredno v trošarinsko skladišče oziroma obrat oproščenega uporabnika v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;«.
Dosedanja druga do četrta alinea postanejo tretja do peta alinea.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(instrumenti za zavarovanje plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine lahko trošarinski zavezanec zavaruje na način, kot je določen z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZDavP-1) in Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta za zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05), če ni z ZTro in s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Če je rok veljavnosti instrumenta za zavarovanje plačila trošarine potekel, trošarina, ki je bila zavarovana, pa še ni bila poravnana oziroma trošarinska obveznost še vedno lahko nastane, mora novo zavarovanje, ki ga položi imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma druga oseba, vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi trošarinske obveznosti, ki so bile zavarovane s predhodnim instrumentom za zavarovanje.
(3) Oseba, ki je predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine, se lahko sklicuje na zavarovanje naslednji delovni dan po dnevu, ko je pristojni carinski organ sprejel položeno zavarovanje kot ustrezno.«
9. člen
V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za gibanje trošarinskih izdelkov po ozemlju Republike Slovenije zavarovanje plačila trošarine ni potrebno, če je zanje predpisana trošarina po stopnji 0 (nič)% ali v znesku 0 (nič) tolarjev.«
10. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(obveznost zavarovanja plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki se odpremljajo)
(1) Obveznost zavarovanja plačila trošarine za izdelke, ki se odpremljajo pod režimom odloga plačila trošarine, določi carinski organ v višini možnega trošarinskega dolga za te izdelke v davčnem obdobju.
(2) Ob predložitvi instrumenta za zavarovanje za najmanj enoletno časovno obdobje carinski organ lahko določi njegovo višino, ki je nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v davčnem obdobju, ob pogoju, da je v celoti zavarovana vsaka posamezna odprema, in sicer:
– za energente in električno energijo v višini 20% od zneska trošarine v enotedenski povprečni odpremi iz trošarinskega skladišča;
– za pivo, fermentirane pijače, vmesne pijače ali etilni alkohol v višini 10% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni odpremi iz trošarinskega skladišča;
– za tobačne izdelke v višini 10% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni odpremi iz trošarinskega skladišča.
(3) Povprečna odprema iz prejšnjega odstavka se izračuna na osnovi podatkov za preteklo koledarsko leto. Osebi, ki še ni poslovala s trošarinskimi izdelki, se določi višina instrumenta zavarovanja za plačilo trošarine na podlagi pričakovane ocene odpreme.«
11. člen
Za 28. členom se doda novo XI.a poglavje in 28.a do 28.d člen, ki se glasijo:
»XI.a ZAVAROVANJE PLAČILA TROŠARINE PRI POOBLAŠČENEM PREJEMNIKU OZIROMA NEPOOBLAŠČENEM PREJEMNIKU
28.a člen
(instrumenti za zavarovanje plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine lahko pooblaščeni prejemnik oziroma nepooblaščeni prejemnik zavaruje na način, kot je določen z ZDavP-1 in Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta za zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05), če ni z ZTro in s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Če je rok veljavnosti instrumenta za zavarovanje plačila trošarine potekel, trošarina, ki je bila zavarovana, pa še ni bila poravnana oziroma trošarinska obveznost še vedno lahko nastane, mora novo zavarovanje, ki ga položi pooblaščeni prejemnik oziroma nepooblaščeni prejemnik oziroma druga oseba, vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi trošarinske obveznosti, ki so bile zavarovane s predhodnim instrumentom za zavarovanje.
(3) Oseba, ki je predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine, se lahko sklicuje na zavarovanje naslednji delovni dan po dnevu, ko je pristojni carinski organ sprejel položeno zavarovanje kot ustrezno.
(4) Za gibanje trošarinskih izdelkov zavarovanje plačila trošarine v Republiki Sloveniji ni potrebno, če je zanje predpisana trošarina po stopnji 0 (nič)% ali v znesku 0 (nič) tolarjev.
28.b člen
(obveznosti, ki se lahko zavarujejo)
Z instrumenti za zavarovanje se v skladu s tem pravilnikom zavaruje:
– plačilo trošarine za trošarinske izdelke, ki jih pooblaščeni prejemnik oziroma nepooblaščeni prejemnik prejema pod režimom odloga plačila trošarine, in
– plačilo obresti, ki so nastale ali bi lahko nastale v zvezi s plačilom trošarine, za katero je bil instrument za zavarovanje položen.
28.c člen
(višina zavarovanja obveznosti pooblaščenega
prejemnika)
(1) Obveznost zavarovanja plačila trošarine za izdelke, ki se prejemajo pod režimom odloga plačila trošarine, določi carinski organ v višini možnega trošarinskega dolga za te izdelke v davčnem obdobju.
(2) Ob predložitvi instrumenta za zavarovanje plačila trošarine za najmanj enoletno časovno obdobje carinski organ lahko določi njegovo višino, ki je nižja od zneska možnega trošarinskega dolga v davčnem obdobju, ob pogoju, da je v celoti zavarovana vsaka posamezna dobava, in sicer:
– za energente in električno energijo v višini 30% od zneska trošarine v mesečni povprečni dobavi;
– za pivo, fermentirane pijače, vmesne pijače ali etilni alkohol v višini 20% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni dobavi;
– za tobačne izdelke v višini 20% od zneska trošarine v dvomesečni povprečni dobavi.
(3) Povprečna dobava iz prejšnjega odstavka se izračuna na osnovi podatkov za preteklo koledarsko leto. Osebi, ki še ni poslovala s trošarinskimi izdelki, se določi višina instrumenta zavarovanja za plačilo trošarine na podlagi pričakovane ocene dobave.
28.d člen
(višina zavarovanja obveznosti nepooblaščenega
prejemnika)
Obveznost zavarovanja plačila trošarine za izdelke, ki jih nepooblaščeni prejemnik prejema pod režimom odloga plačila trošarine, določi carinski organ tako, da ustreza višini trošarinskega dolga za te izdelke.«
12. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(instrumenti za zavarovanje plačila trošarine)
(1) Plačilo trošarine lahko oproščeni uporabnik zavaruje na način, kot je določen z ZDavP-1 in Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta za zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05), če ni z ZTro in s tem pravilnikom drugače določeno.
(2) Če je rok veljavnosti instrumenta za zavarovanje plačila trošarine potekel, trošarina, ki je bila zavarovana, pa še ni bila poravnana oziroma trošarinska obveznost še vedno lahko nastane, mora novo zavarovanje, ki ga položi oproščeni uporabnik oziroma druga oseba, vsebovati klavzulo, da se iz nje lahko poplačajo tudi trošarinske obveznosti, ki so bile zavarovane s predhodnim instrumentom za zavarovanje.
(3) Oseba, ki je predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine, se lahko sklicuje na zavarovanje naslednji delovni dan po dnevu, ko je pristojni carinski organ sprejel položeno zavarovanje kot ustrezno.«
13. člen
V naslovu 33. člena se za besedo »zavarovanja« dodata besedi »plačila trošarine«.
14. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz 1. točke« nadomesti z besedilom »iz 4. točke«.
15. člen
V 40. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Popolni denaturant iz druge alinee četrtega odstavka tega člena, ki je sestavljen iz 1580 g izopropilnega alkohola (CAS št. 67-63-0), 790 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) in 0,79 g denatonium benzoata (CAS št. 75-65-0) na hektoliter 100% etilnega alkohola, je uradno priznan tudi v drugih državah članicah EU.«
16. člen
V 41. členu se v petem odstavku za besedilom »prevozniki s sedežem« doda besedilo »v tretjih državah ali«.
17. člen
V 51. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedilom »nadzor nad« doda beseda »gibanjem«.
V drugem odstavku se beseda »pečatenje« nadomesti z besedo »plombiranje«, za besedilom »nekontrolirano iznašali« se doda besedilo »oziroma če je to potrebno za izvajanje trošarinskega nadzora«.
18. člen
Obrazec, ki je Priloga 3 pravilnika, se nadomesti z novim obrazcem, ki je Priloga 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-05-5/2004-3
Ljubljana, dne 21. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0052
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost