Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1931. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, stran 4799.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, EZ-UPB1) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija) ureja vsebino in način prikazovanja posameznih proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za zadnje preteklo koledarsko leto na izstavljenih računih in promocijskih materialih dobavitelja električne energije, ki dobavlja električno energijo končnemu odjemalcu v katerem koli delu tekočega koledarskega leta.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg njih pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
bioplin: je plin, ki nastane v napravah, namenjenih razgradnji kmetijskih, živinorejskih, veterinarskih in drugih odpadkov, razen plina iz komunalnih čistilnih naprav;
interkonekcija: je območje medsebojno povezanih elektroenergetskih sistemov, ki obratujejo s skupno omrežno frekvenco in med katerimi so možne izmenjave električne energije po vodih in transformatorjih;
odlagališčni (deponijski) plin: je plin, ki nastane z razgradnjo biorazgradljive frakcije odpadnih snovi, ki so na odlagališčih odpadkov;
plin iz komunalnih čistilnih naprav: je plin, ki nastane v komunalnih čistilnih napravah z razgradnjo biorazgradljive frakcije komunalnih odpadnih voda, ki se v čistilnih napravah izločijo;
promocijski material: so material, namenjen posredovanju informacij zainteresirani javnosti (npr. informativne brošure, spletne strani, oglasi v medijih itd.);
radioaktivni odpadki: so nizko-, srednje- in visokoradioaktivni odpadki, nastali posredno ali neposredno v procesu proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva.
3. člen
Dobavitelj električne energije je na izstavljenem računu končnemu odjemalcu in promocijskem materialu dolžan objaviti naslednje informacije:
(a) delež vsakega posameznega vira energije v skupni sestavi proizvodnih virov dobavitelja električne energije in
(b) vpliv na okolje v obliki količine izpustov škodljivih snovi v ozračje in količine nastalih radioaktivnih odpadkov, ki so rezultat sestave proizvodnih virov dobavitelja.
Informacije iz prvega odstavka tega člena morajo biti resnične, točne in objavljene v obliki tabele, ki mora biti lahko berljiva in objavljena na takšnem mestu računa ali promocijskega materiala, da jo uporabnik z lahkoto opazi.
Tabela iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj informacije, kot jih določajo 5. in 6. člen tega akta in Priloga, ki je sestavni del tega akta.
Dobavitelj, ki ne dobavlja električne energije iz obnovljivih virov, objavi skrajšano tabelo, v katero vnese 0 odstotkov pod navedbo »obnovljivi viri«.
Informacije iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na skupno dobavljeno električno energijo posameznega dobavitelja v zadnjem preteklem koledarskem letu. To velja tudi za dobavitelje, ki ponujajo odjemalcem več različnih produktov električne energije glede na njen izvor.
4. člen
Informacije iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena temeljijo na dobaviteljevem portfelju primarnih energetskih virov, uporabljenih za proizvodnjo dobavljenih količin električne energije. Dobavitelj mora ločeno predstavljati deleže električne energije, proizvedene iz premoga, zemeljskega plina, naftnih derivatov, jedrskega goriva in obnovljivih virov, pri katerih mora ločeno prikazovati deleže električne energije, pridobljene iz energije vode, vetra, sonca, biomase, geotermalne energije, odlagališčnega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav in bioplina.
Deleže posameznih primarnih virov v skupni strukturi dobavljene električne energije je treba prikazati za zadnje preteklo koledarsko leto. Pri vsakem prikazu je treba upoštevati primarne vire energije, ki so bili dejansko porabljeni za proizvodnjo vse električne energije, ki jo je dobavitelj kupil ali proizvedel v lastnih proizvodnih objektih. Za določevanje deležev primarnih virov dobavitelj uporabi podatke iz pogodb o nakupu električne energije, razen za določevanje deleža iz obnovljivih virov, za kar lahko uporabi potrdila o izvoru električne energije ali tržne certifikate.
Če je dobavitelj v obdobju zadnjega preteklega koledarskega leta opravljal dejavnost dobave električne energije le določen čas, mora objaviti sestavo primarnih virov, ki se nanaša le na tiste dele leta, v katerem je opravljal dejavnost dobave električne energije.
Novi dobavitelj na trgu električne energije mora v prvem letu opravljanja dejavnosti na računih za dobavljeno električno energijo in v promocijskih materialih objaviti, da v času zadnjega preteklega koledarskega leta še ni opravljal dejavnosti dobave električne energije.
Pri določitvi deleža električne energije, za katero ni mogoče jasno ugotoviti vira, se uporabi povprečna struktura električne energije iz države, iz katere pogodbeno izhaja ta električna energija. Če struktura ni znana, se uporabi struktura električne energije celotnega območja interkonekcije, v katero je vključen slovenski elektroenergetski sistem.
Količine električne energije iz obnovljivih virov, za katere so bili izdani tržni certifikati ali potrdila o izvoru električne energije, se lahko upoštevajo kot električna energija iz obnovljivih virov le s predložitvijo dokazov, da so bili ti certifikati ali potrdila o izvoru unovčena v koledarskem letu, za katero se dokazuje sestava proizvodnih virov. Količine električne energije iz obnovljivih virov, za katere so bili izdani tržni certifikati ali potrdila o izvoru, dobavitelj pa ne razpolaga z dokazi o njihovem unovčenju, se v izračunu deležev nadomestijo s strukturo preostalih primarnih virov tega dobavitelja. V primeru, če tak dobavitelj dobavlja le električno energijo iz obnovljivih virov, se uporabi struktura interkonekcije iz prejšnjega odstavka.
Deleži posameznih primarnih virov se prikazujejo v obliki odstotkov glede na celotno količino električne energije, ki jo je dobavitelj kupil ali proizvedel v lastnih proizvodnih objektih.
5. člen
Informacije iz točke b) prvega odstavka 3. člena tega akta predstavljajo objavo izpustov ogljikovega dioksida in količine nastalih radioaktivnih odpadkov na kilovatno uro električne energije, proizvedene pri deležih primarnih virov električne energije, določenih v skladu s prejšnjim členom tega akta. Informacije se objavljajo za zadnje preteklo koledarsko leto.
Pri določanju vpliva na okolje električne energije, proizvedene izven ozemlja Republike Slovenije, se lahko uporabijo povprečne vrednosti proizvajalcev električne energije v državi, iz katere izvira v Republiko Slovenijo dobavljena električna energija.
Informacije morajo vsebovati tudi seznam ustreznih spletnih strani in drugih virov informacij, na katerih je mogoče dobiti informacije o vplivih na okolje, ki so posledica objavljene sestave primarnih virov, še posebej glede izpustov ogljikovega dioksida in količine nastalih radioaktivnih odpadkov.
6. člen
Nadzor nad pravilnostjo informacij, ki jih objavlja dobavitelj električne energije, izvaja Agencija.
Dobavitelj električne energije mora na zahtevo Agencije najkasneje v 30 dneh po prejetju zahteve predložiti pogodbe o nakupu električne energije in druge zahtevane dokumente in podatke, s katerimi dokazuje resničnost in točnost objavljenih informacij.
7. člen
Ta akt začne veljati 1. 1. 2006.
Št. 134-05/E6/AE
Maribor, dne 11. aprila 2005.
EVA 2005-2111-0077
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
K temu aktu je Vlada Republike Slovenije dala soglasje, pod št. 00713-11/2005/03 z dne 3. maja 2005.
  Priloga

  Tabela iz tretjega odstavka 3. člena tega akta mora vsebovati vsaj     
naslednje informacije:

  Objava sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije

+----------------------------------------------------------------------------+
|Ime in naslov dobavitelja:                         |
|                                      |
|Datum:                                   |
|                                      |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|Primarni viri za proizvodnjo    |                |  Leto|
|električne energije        |                |    |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  |Konvencionalni viri       |    |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | premog in lignit        |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | zemeljski plin         |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | naftni derivati        |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | nedoločljivo          |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  |Jedrsko gorivo         |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  |Obnovljivi viri         |    |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | vodna energija         |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | veter             |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | sončna energija        |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | biomasa            |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | geotermalna energija      |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | odlagališčni plin       |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | plin iz komunalnih čistilnih  |   %|
|                  |naprav             |    |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | bioplin            |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | nedoločljivo          |   %|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  | Skupaj             |  100%|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|Izpusti in nastali radioaktivni  |                |  Leto|
|odpadki na proizvedeno kWh     |                |    |
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  |Ogljikov dioksid        | kg/kWh|
+-----------------------------------+--------------------------------+-------+
|                  |Radioaktivni odpadki      | kg/kWh|
+----------------------------------------------------------------------------+
|Viri informacij o vplivu na okolje:                     |
|                                      |
+----------------------------------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti