Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, stran 4427.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04 in 58/04-popr.) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane, za izvajanje Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L št. 109 z dne 6. 5. 2000, str. 29, z vsemi spremembami), Direktive Komisije 87/250/EGS z dne 15. aprila 1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1987, str. 57), Direktive Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21, z vsemi spremembami), Direktive Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 13, z vsemi spremembami), Direktive Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999, str. 22, z vsemi spremembami) in Direktive Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20).«.
2. člen
V 9. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Živila, ki vsebujejo glicirizinsko kislino in amonijevo sol te kisline, morajo biti označena v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Živila, ki vsebujejo dodane fitosterole/fitostanole in njihove estre, morajo biti označena v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 608/2004 z dne 31. marca 2004 o označevanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov (UL L št. 97 z dne 1. 4. 2004, str. 44).«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(izjeme)
(1) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo lahko živila, ki so predpakirana in niso namenjena za prodajo končnemu potrošniku in obratom javne prehrane (npr. biskviti, male čokolade, na letalih, v hotelih), na označbi navedene le podatke iz 1., 4. in 7. točke 7. člena tega pravilnika, pod pogojem, da so ostali podatki navedeni na spremnih dokumentih, ki se nanašajo na živila, in so poslani pred dobavo živila ali hkrati z njo.
(2) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo lahko živila, ki so predpakirana in so namenjena za dobavo obratom javne prehrane za pripravo, obdelavo, razdeljevanje ali rezanje, na označbi navedene le podatke iz 1., 4. in 7. točke 7. člena tega pravilnika in izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka.
(3) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika ima lahko živilo v steklenicah, namenjenih za ponovno uporabo in so neizbrisno označene in zato nimajo etikete, obročka ali vratne etikete (npr. tradicionalna steklenica za pivo, mleko za namen oskrbe obratov javne prehrane), na označbi navedeno le ime, neto količino in rok uporabnosti živila.
(4) Ne glede na določbo 7. člena tega pravilnika imajo lahko živila, ki so v embalaži ali posodi, katerih največja površina je manjša od 10 cm2, na označbi navedeno samo ime, neto količino, rok uporabnosti in sestavine iz priloge 4 tega pravilnika, katere bi lahko povzročile alergijo ter morajo biti navedene v skladu z 38. členom tega pravilnika.«.
4. člen
V 18. členu se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
– pijače, ki vsebuje več kot 1,2% vol alkohola; razen za alkoholne pijače s sestavinami, ki bi lahko povzročile alergijo, iz priloge 4 tega pravilnika. Te morajo biti navedene na označbi z besedo »vsebuje«, kateri sledi ime te sestavine ali teh sestavin; takšna navedba pa ni potrebna v primeru, da je ta sestavina s svojim imenom že vključena ali v seznamu sestavin ali v imenu, pod katerim je alkoholna pijača v prometu.«.
5. člen
V 19. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Živilo, ki vsebuje sladilo aspartam, mora imeti dodatno navedbo »vsebuje vir fenilalanina«.«.
6. člen
V 35. členu se označba »vol%« nadomesti z označbo »% vol«.
7. člen
V 36. členu se označbe »vol%« nadomestijo z označbo »% vol«.
8. člen
Za 39. členom se dodata novo 12.a poglavje in nov 39.a člen, ki se glasita:
»12.a Statusno preoblikovanje oziroma prevzem
»39.a člen
(statusno preoblikovanje oziroma prevzem)
Za domačo proizvodnjo lahko gospodarske družbe, ki so se statusno preoblikovale v skladu s predpisi o gospodarskih družbah oziroma kadar je bil izveden prevzem v skladu s predpisi o prevzemih, na embalaži ohranijo navedbo firme, ki so jo uporabljale pred statusnim preoblikovanjem oziroma pred prevzemom, in sicer do porabe zalog te embalaže oziroma največ 2 leti od statusnega preoblikovanja oziroma prevzema.«.
9. člen
(1) Za prilogo 4 se doda nova priloga 5.
(2) Priloga, ki je sestavni del tega pravilnika, vsebuje prilogo 5.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Predpakirana živila, ki vsebujejo glicirizinsko kislino in amonijevo sol te kisline, morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom od 20. maja 2005 dalje.
(2) Predpakirana živila iz prejšnjega odstavka, ki niso označena v skladu s tem pravilnikom, ne smejo biti več v prometu od 20. maja 2006 dalje.
(3) Predpakirana živila iz prvega odstavka tega člena, ki niso označena v skladu s tem pravilnikom in so bila označena pred 20. majem 2006, so lahko v prometu do porabe zalog.
11. člen
(1) Predpakirana živila, ki so v embalaži ali posodi, katerih največja površina je manjša od 10 cm2 in vsebujejo sestavine, ki bi lahko povzročile alergijo, morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom najpozneje do 25. novembra 2005.
(2) Predpakirana živila iz prejšnjega odstavka tega člena, ki niso označena v skladu s tem pravilnikom in so bila označena pred 25. novembrom 2005, so lahko v prometu do porabe zalog.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-11/2005
Ljubljana, dne 22. aprila 2005.
EVA 2005-2311-052
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
 
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje
                     PRILOGA 5
+----------------------+-------------------------+
|Vrsta živila     |Navedba         |
+----------------------+-------------------------+
|Slaščice ali pijače, |Izraz »vsebuje sladki  |
|ki vsebujejo 100   |koren« se doda takoj za |
|mg/kg ali 10 mg/l ali |seznamom sestavin, razen |
|več glicirizinske   |če ni izraz »sladki   |
|kisline ali njeno   |koren« že zajet v seznamu|
|amonijevo sol, bodisi |sestavin ali v imenu, pod|
|zaradi dodatka teh  |katerim se proizvod   |
|snovi kot takih ali v |prodaja. Če seznama   |
|obliki rastline    |sestavin ni, se ta    |
|sladkega korena    |podatek nahaja poleg   |
|(Glycyrrhiza glabra). |imena, pod katerim se  |
|           |proizvod prodaja.    |
+----------------------+-------------------------+
|Slaščice ali pijače, |Za seznamom sestavin mora|
|ki vsebujejo 4 g/kg  |biti dodano naslednje  |
|ali več glicirizinske |opozorilo: »vsebuje   |
|kisline ali njeno   |sladki koren – osebe s  |
|amonijevo sol, zaradi |povišanim krvnim tlakom |
|dodatka teh snovi kot |se morajo izogibati   |
|takih ali v obliki  |prekomernemu uživanju«. |
|rastline sladkega   |Če seznama sestavin ni, |
|korena (Glycyrrhiza  |se ta podatek nahaja   |
|glabra).       |poleg imena, pod katerim |
|           |se proizvod prodaja.   |
+----------------------+-------------------------+
|Pijače, ki vsebujejo |Za seznamom sestavin mora|
|50 mg/l ali več, ali |biti dodano naslednje  |
|300 mg/l ali več v  |opozorilo: »vsebuje   |
|primeru pijač, ki   |sladki koren – osebe s  |
|vsebujejo nad 1,2   |povišanim krvnim tlakom |
|vol% alkohola*    |se morajo izogibati   |
|glicirizinske kisline |prekomernemu uživanju«. |
|ali amonijevo sol te |Če seznama sestavin ni, |
|kisline, zaradi    |se ta podatek nahaja   |
|dodatka teh snovi kot |poleg imena, pod katerim |
|takih ali v obliki  |se proizvod prodaja.   |
|rastline sladkega   |             |
|korena (Glycyrrhiza  |             |
|glabra).       |             |
+----------------------+-------------------------+
 
 
  *Ta raven velja za proizvode, kot so pripravljeni za uživanje ali
rekonstituirani (obnovljeni) po navodilih proizvajalca.

AAA Zlata odličnost