Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5538. Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka, stran 14080.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa organizacijo lovsko-čuvajske službe v loviščih in loviščih s posebnim namenom, vsebino, obseg in način opravljanja izpita za lovskega čuvaja ter obliko izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka.
II. ORGANIZACIJA LOVSKO-ČUVAJSKE SLUŽBE
2. člen
(organizacija lovsko-čuvajske službe)
(1) Za nadzor v lovišču in trajnostno gospodarjenje z divjadjo je vsaka lovska organizacija (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki ima koncesijo za trajnostno gospodarjenje v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom, dolžna organizirati lovsko-čuvajsko službo.
(2) V lovišču mora imeti upravljavec najmanj enega lovskega čuvaja na 2000 ha lovne površine.
(3) V lovišču s posebnim namenom mora imeti upravljavec v vsakem revirju najmanj enega lovskega čuvaja.
3. člen
(nadzor)
(1) Upravljavec mora zagotoviti redni nadzor v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom in o tem voditi dnevnik o nadzoru, ki je sestavni del evidenc upravljavca.
(2) Dnevnik o nadzoru mora upravljavec na zahtevo lovskega inšpektorja pokazati na vpogled.
III. IZPIT ZA LOVSKEGA ČUVAJA
4. člen
(program in izpit za lovskega čuvaja)
(1) Izpit za lovskega čuvaja se izvaja po programu, ki obsega teoretični in praktični del.
(2) Teoretični del izpita za lovskega čuvaja opravlja kandidat po programu, ki ga organizira in izvaja Lovska zveza Slovenije, in ki ga pripravijo Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in pedagoške ustanove.
(3) Praktični del izpita za lovskega čuvaja opravlja kandidat po programu, ki ga pripravita Lovska zveza Slovenije in Zavod za gozdove Republike Slovenije.
5. člen
(opravljanje izpita za lovskega čuvaja)
(1) Teoretični in praktični del izpita za lovskega čuvaja kandidat opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Kandidat, ki izpita za lovskega čuvaja ne opravi uspešno, lahko v roku dveh mesecev še dvakrat pristopi k izpitu, in sicer za tisti del izpita, ki ga ni uspešno opravil.
(3) Kolikor kandidat ne opravi izpita za lovskega čuvaja v roku iz prejšnjega odstavka, sme k opravljanju izpita za lovskega čuvaja ponovno pristopiti šele po preteku enega leta.
6. člen
(spričevalo)
Kandidatu, ki je opravil izpit za lovskega čuvaja, izda izpitna komisija spričevalo o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(podrobnejša navodila za opravljanje izpita za lovskega čuvaja)
(1) Lovska zveza Slovenije lahko ob soglasju ministra, pristojnega za lovstvo, določi podrobnejša navodila za opravljanje izpita za lovskega čuvaja.
(2) Lovska zveza Slovenije mora voditi evidenco o lovskih čuvajih in izvajanjih izpitov za lovskega čuvaja ter opravljenih izpitih.
IV. IZKAZNICA LOVSKEGA ČUVAJA
IN SLUŽBENI ZNAK
8. člen
(oblika izkaznice lovskega čuvaja in službenega znaka)
(1) Izkaznica lovskega čuvaja je izdana na kartonu svetlejše barve in je plastificirana: v svetlo zelenem podtisku je lovsko-čuvajski znak, črke so v temno zelenem tisku. Izkaznica lovskega čuvaja se izda na obrazcu, ki je kot priloga II sestavni del tega pravilnika.
(2) Znak lovskega čuvaja je okrogel, kovinski, s premerom 4,5 cm. Osnova je zlato rumene barve (kovina). Na zunanjem robu s premerom 9 mm je z zlatimi črkami na zelenem emajliranem polju napis »lovski čuvaj«, v spodnjem delu pa na zlatem polju elipsaste oblike gravirana zaporedna številka znaka. V sredini je na zlatem polju grb Republike Slovenije.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
(priznavanje že opravljenih izpitov za lovskega čuvaja)
Izkaznico lovskega čuvaja in službeni znak po določbah tega pravilnika se izda tudi lovskim čuvajem, ki so izpit za lovskega čuvaja opravili pred uveljavitvijo tega pravilnika in imajo ustrezno dokazilo o opravljenem izpitu.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji gojitveno čuvajske službe, ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78, Uradni list RS, št. 14/93 in 16/04).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-126/2005
Ljubljana, dne 20. decembra 2005
EVA 2005-2311-0255
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti