Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2005 z dne 29. 12. 2005

Kazalo

5422. Pravilnik o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju, stran 13771.

Na podlagi četrtega odstavka 46. člena zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter
o imenovanju komisije za oceno odstrela
in izgub v lovsko upravljavskem območju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa evidentiranje odstrela in izgub divjadi upravljavca lovišča in lovišča s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: lovišče) ter imenovanje komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (v nadaljnjem besedilu: LUO).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– mala divjad je fazan, poljska jerebica, poljski zajec, raca mlakarica, šoja, sraka, siva vrana, navadni polh, nutrija, pižmovka, kuna belica, kuna zlatica, lisica, jazbec, rakunasti pes in alpski svizec;
– velika divjad je srna, navadni jelen, damjak, gams, muflon, alpski kozorog in divji prašič;
– lovski gost je oseba, ki nima veljavne lovske izkaznice za lovišče, v katerem lovi.
3. člen
(vodenje in pošiljanje evidenc odstrela in izgub)
(1) Upravljavec lovišča mora za evidentiranje odstrela in izgub divjadi voditi evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah, in sicer tekoče ter kronološko po datumu odstrela ali izgub.
(2) Evidenčni knjigi o odstrelu in izgubah velike in male divjadi se morata voditi ločeno. Oblika in vsebina evidenčnih knjig je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Evidenčni knjigi iz prvega odstavka tega člena, upravljavci vodijo tudi v elektronski obliki, ki mora zagotoviti obliko in vsebino obrazca iz priloge 1. Ob koncu vsakega trimesečja se morajo podatki iz evidenčnih knjig v elektronski obliki posredovati Zavodu za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu; Zavod).
4. člen
(komisija za pregled in oceno odstrela in izgub)
(1) Za vsako LUO se za oceno odstrela in izgub divjadi ustanovi komisija za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi (v nadaljnjem besedilu: komisija). Za posamezno LUO se imenuje ena komisija.
(2) Komisijo, na predlog Zavoda in Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza), imenuje minister, pristojen za lovstvo, za dobo štirih let in ima predsednika, štiri člane ter pet namestnikov. Komisijo sestavlja najmanj en predstavnik Zavoda, ostale člane pa predlaga Zveza izmed članov upravljavcev lovišč v LUO.
5. člen
(pregled odstrela in izgub divjadi)
(1) Pred pričetkom komisijskega pregleda odstrela in izgub divjadi v loviščih za preteklo leto mora odgovorna oseba lovišča komisiji predložiti seznam odvzema divjadi na obrazcu iz priloge 2 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(2) Seznami odvzema divjadi so v štirih izvodih, prvega prejme Zavod, drugega krajevno pristojni lovski inšpektor, tretjega komisija, četrtega pa zadrži upravljavec lovišča. Vse štiri izvode mora potrditi komisija.
(3) O datumu pričetka komisijskega pregleda komisija obvesti krajevno pristojno lovsko inšpekcijo.
(4) Komisija seznam iz prvega odstavka dopolni z oceno starosti divjadi in drugimi opombami, ki jih ugotovi pri pregledu.
(5) Komisiji se, poleg seznama iz prvega odstavka tega člena, ob pregledu, predloži za vso parkljasto divjad levi del spodnje čeljusti in trofeje za kategorije, ki imajo trofejo, razen za gamsa in kozoroga, kjer se predloži samo trofeja ter za divjega prašiča, kjer je potrebno predložiti samo spodnjo čeljust oziroma njen prednji del.
(6) Za malo divjad komisiji ni potrebno predložiti materialnih dokazov.
(7) Komisiji se, če je bil odstrel opravljen z lovskim gostom, ki je trofejo odpeljal s seboj, predloži trofejni list in spodnjo čeljust v skladu s petim odstavkom tega člena. Trofejni list sestavi komisija za ocenjevanje trofej iz posameznega lovišča. Komisiji se v primerih ko trofeje in čeljusti zaradi poškodovanja, uničenja, odtujitve ali drugih razlogov ni bilo možno dostaviti na pregled, predloži drug ustrezen materialni dokaz (fotografija, trofejni list, zapisnik ipd.), ki jih komisija lahko upošteva.
(8) Komisija mora najkasneje do 31. januarja tekočega leta opraviti pregled odstrela in izgub divjadi v loviščih za preteklo koledarsko leto, o katerem sestavi zapisnik na obrazcu iz priloge 3 tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
(9) Zapisnik prejmejo vsi člani komisije. Zapisnik je v štirih izvodih, prvega prejme Zavod, drugega krajevno pristojni lovski inšpektor, tretjega komisija, četrtega pa upravljavec lovišča. Vse štiri izvode mora potrditi komisija.
(10) Komisija mora po pregledu odstrela in izgub divjadi čeljusti trajno označiti ali uničiti.
6. člen
(uporaba obstoječih evidenčnih knjig)
Do 31. decembra 2006 se lahko uporabljajo obstoječe evidenčne knjige za evidenco odstrela in izgub divjadi, če vsebujejo vse podatke iz priloge 1.
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-45/2005
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2311-0279
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti