Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4271. Pravilnik o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, stran 11792.

Na podlagi šestega odstavka 15. in četrtega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o postopku za pridobitev statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek pridobitve in izgube statusa pravne osebe, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma (v nadaljevanju: status) in vsebino evidence pravnih oseb, ki so pridobile status (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
II. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA
2. člen
Pravna oseba, ki želi pridobiti status, vloži vlogo za pridobitev statusa (v nadaljnjem besedilu: vloga) pri ministrstvu, pristojnem za turizem (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Vloga mora vsebovati zahtevek za pridobitev statusa na nacionalni ravni ali v okviru turističnega območja, ustrezne podatke iz 14. člena tega pravilnika, ki se vpisujejo v evidenco in druge podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga v upravnem postopku.
3. člen
K vlogi za pridobitev statusa na nacionalni ravni, je treba priložiti naslednje listine:
– odločbo o registraciji društva ali izpisek iz ustreznega registra pravnih oseb,
– ustanovitveni oziroma temeljni akt pravne osebe,
– poslovno poročilo ali poročilo o delu pravne osebe za zadnji dve koledarski leti, iz katerega so razvidni izvedeni programi, projekti in druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu ter obseg porabljenih sredstev za te namene,
– poslovni načrt ali program dela pravne osebe za tekoče koledarsko leto,
– program delovanja pravne osebe za čas trajanja statusa,
– reference, ki izkazujejo pomembne dosežke pravne osebe na področju spodbujanja razvoja turizma.
4. člen
K vlogi za pridobitev statusa v okviru turističnega območja je treba priložiti listine iz prejšnjega člena in soglasje občin v okviru tega turističnega območja k pridobitvi statusa.
Pravne osebe, ki jih ustanovijo ali soustanovijo občine z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja in je njihova osnovna dejavnost skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja, morajo k vlogi za pridobitev statusa v okviru turističnega območja priložiti listine iz prve, druge, četrte in pete alinee prejšnjega člena.
5. člen
Če vloga ne vsebuje vseh podatkov in listin iz 2. in 3. oziroma 4. člena tega pravilnika, ministrstvo pozove pravno osebo, da vlogo dopolni oziroma predloži manjkajoče listine v roku tridesetih dni.
Če pravna oseba vloge ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, ministrstvo vlogo zavrže in jo vrne pravni osebi s celotno dokumentacijo.
6. člen
Popolno vlogo obravnava komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister).
Komisija prouči, ali pravna oseba izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa in svoje mnenje v pisni obliki posreduje ministru.
7. člen
Minister na podlagi mnenja komisije izda odločbo o podelitvi statusa oziroma o zavrnitvi vloge v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge.
8. člen
Pravna oseba, ki je pridobila status mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za pridobitev statusa takoj obvestiti ministrstvo.
Ministrstvo lahko kadarkoli, na lastno pobudo ali na pobudo občine, ki je dala soglasje k pridobitvi statusa, preveri ali pravna oseba še izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa.
III. PODALJŠANJE STATUSA
9. člen
Pravna oseba, ki želi podaljšati status, mora najkasneje šest mesecev pred iztekom petletnega roka veljavnosti statusa pri ministrstvu vložiti vlogo za podaljšanje statusa. Za vlogo za podaljšanje statusa in za izvedbo postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za podaljšanje statusa se primerno uporabljajo določbe 2. do 6. člena tega pravilnika.
10. člen
Po izvedbi postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za podaljšanje statusa izda minister odločbo o podaljšanju statusa za novo obdobje petih let oziroma o zavrnitvi vloge in odvzemu statusa.
IV. ODVZEM STATUSA
11. člen
Pravni osebi se odvzame status:
– če preneha obstajati,
– če ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev statusa.
12. člen
Odločbo o odvzemu statusa izda minister po uradni dolžnosti.
V. EVIDENCA
13. člen
Ministrstvo vodi evidenco pravnih oseb, ki so pridobile status ločeno:
– za pravne osebe, ki so pridobile status na nacionalni ravni,
– za pravne osebe, ki so pridobile status v okviru turističnega območja,
– za pravne osebe, ki so pridobile status v okviru turističnega območja in so jih ustanovile ali soustanovile občine z namenom spodbujanja razvoja turizma v okviru turističnega območja in je njihova osnovna dejavnost skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja.
Podatki, vpisani v evidenco so javni.
14. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa,
– ime oziroma firma pravne osebe,
– sedež pravne osebe (kraj, ulica in hišna številka),
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
– številka in datum odločbe o podaljšanju statusa,
– številka in datum odločbe o odvzemu statusa,
– razlog za odvzem statusa.
VI. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-72/2003
Ljubljana, dne 17. avgusta 2004.
EVA 2004-2111-0023
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti