Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004

Kazalo

3171. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 8644.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa dela v gozdovih, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije in sredstev usmerjevalnega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (v nadaljnjem besedilu: sredstva EU), določenih za uresničevanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006 (v nadaljnjem besedilu: EPD), in način pridobivanja teh sredstev.
II. UKREPI, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE IN SREDSTEV EVROPSKE UNIJE ZA URESNIČEVANJE ENOTNEGA PROGRAMSKEGA DOKUMENTA
2. člen
(vrsta ukrepov, ki se sofinancira)
V okviru izvajanja EPD se sredstva proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sredstva RS) in sredstva EU namenjajo za sofinanciranje ukrepa: Investicije v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov (v nadaljnjem besedilu: ukrep).
3. člen
(aktivnosti, ki se sofinancirajo)
(1) Iz sredstev, določenih za izvajanje ukrepa, se sofinancirajo naslednje upravičene aktivnosti (v nadaljnjem besedilu:aktivnosti):
– priprava tal, nakup sadik ali semena, stroški sajenja in/ali setve ter gnojenja z namenom obnove gozdov,
– priprava sestoja in/ali priprava tal za naravno obnovo gozdov,
– obžetev, redčenje in odstranjevanje nezaželenih osebkov z namenom nege mlajših razvojnih faz gozda,
– nakup in postavitev ograj in kemična zaščita mladovja pred objedanjem ali poškodbami po divjadi,
– izdelava protipožarnih presek in izgradnja protipožarnih zidov za varstvo gozdov pred požari na območjih, ki so uvrščena v območja visoke ali srednje požarne ogroženosti, v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2158/92 z dne 23. julija 1992 o varstvu gozdov Skupnosti pred požari (UL L št. 217/92 z dne 31. 7. 1992, str. 3–7),
– nakup in postavitev posebne opreme za varstvo pred škodljivci,
– priprava tal, nakup sadik in semena, stroški sajenja in setve ter gnojenja z namenom snovanja in vzdrževanja grmišč in pasišč v gozdovih za prostoživeče živali,
– priprava tal, nakup sadik, stroški sajenja in/ali setve ter gnojenja z namenom sadnje plodonosnih drevesnih vrst,
– postavitev gnezdnic,
– odstranitev drevja z namenom ohranitve habitatov ogroženih vrst.
(2) Sofinancirajo se tiste aktivnosti iz prejšnjega odstavka, ki so vključene v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), in so načrtovane z gozdnogojitvenimi načrti.
4. člen
(upravičenci do sofinanciranja)
Upravičenci do sofinanciranja izvedenih aktivnosti so lastniki zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov (v nadaljnjem besedilu: končni prejemniki).
5. člen
(priglasitev aktivnosti za uveljavljanje sofinanciranja)
(1) Končni prejemniki zaprosijo za sredstva iz tega ukrepa z vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ki ji je priložen projekt, pripravljen na obrazcih, določenih v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Sestavni del vloge so zlasti podatki o lastniku gozda, gozdni parceli in površini, na kateri bo izvedena določena aktivnost, ter rok za izvedbo aktivnosti.
6. člen
(stroški, ki se sofinancirajo)
(1) Sofinancirajo se stroški za vloženo delo in stroški materiala, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti.
(2) Stroški za izvedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, morajo biti prevzeti in obračunani na podlagi meril, določenih s tem pravilnikom.
7. člen
(priglasitev in odobritev vlog)
(1) Sredstva v okviru tega ukrepa se končnim prejemnikom dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga v Uradnem listu RS objavi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(2) Vsebino javnega razpisa in postopek izbire projektov določa Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/03 in 48/04).
(3) Odobrijo se tiste vloge, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem razpisu, in pri katerih izračunana vrednost dodeljenih sredstev doseže najmanj 20.000 SIT. Najvišji znesek sredstev, ki ga končni prejemnik lahko prejme za izvedbo aktivnosti v okviru enega javnega razpisa, je 3,000.000 SIT.
(4) Vloge, prispele na javni razpis, se odobravajo po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu, kot so bile dopolnjene, do porabe sredstev, predvidenih v proračunskem letu.
(5) Sredstva za izvedbo projekta v okviru odobrene vloge se končnim prejemnikom dodelijo z odločbo o dodelitvi in višini sredstev, ki jo izda ARSKTRP.
8. člen
(izvajanje aktivnosti in izplačilo sofinanciranja)
(1) Končni prejemnik lahko prične z izvedbo aktivnosti po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev.
(2) Izplačilo sredstev se izvede na podlagi zahtevka končnega prejemnika na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priloženim prevzemom opravljenih aktivnosti in izračunom vrednosti sofinanciranja iz sredstev RS in sredstev EU, pripravljenem na obrazcu v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, potrdilom o porabljenem materialu na obrazcu 4 priloge 5, ustreznim računom ter dokazilom o plačilu računa.
9. člen
(struktura financiranja)
(1) Za financiranje opravljenih aktivnosti se uporablja naslednja struktura:
– 5-45% – sredstva RS;
– 5-45% – sredstva EU;
– 10-90% – upravičenec.
(2) Pri sofinanciranju aktivnosti predstavljajo sredstva RS 50% in sredstva EU 50%.
10. člen
(svetovanje za izvajanje Ukrepa)
(1) Zavod in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v okviru svetovanja končnemu prejemniku zagotovita ustrezno strokovno pomoč s tem, da mu omogočita izpolnitev obrazca 1, obrazca 2 in obrazca 3 iz priloge 5, ki so sestavni del vloge za sofinanciranje. Za izračun se morajo uporabljati vrednosti za enoto dela in deleži sofinanciranja, ki so določeni s tem pravilnikom, ter normativi za izvedbo del, ki so določeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Aktivnosti, ki so navedene v vlogi, se morajo v vsebini in obsegu ujemati z odločbo Zavoda, ki je podlaga za njihovo vključitev v vlogo za sofinanciranje.
III. AKTIVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IN SOFINANCIRAJO V OKVIRU NACIONALNEGA PROGRAMA VLAGANJ V GOZDOVE IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE
11. člen
(vrsta aktivnosti, ki se financira)
Iz sredstev RS se financirajo:
1. nabava, polaganje in izdelava kontrolnih in lovnih nastav in lovnih pasti za podlubnike in druge možne povzročitelje motenj v delovanju gozda;
2. izvedba protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih gozdovih:
– nabava in postavljanje protipožarnih tabel in objava drugih opozoril za požarno ogroženost gozdov;
– povečani stroški za izvajanje opazovalne dejavnosti v času požarne ogroženosti gozdov, skladno z načrtom požarne varnosti, ki ga izdela Zavod;
– protipožarne straže na pogoriščih gozdov;
3. izvedba načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v gozdovih v ožjem delu hudourniških območij v zasebnih gozdovih;
4. izvedba del v primerih, ko Zavod zagotovi izvršitev odločbe;
5. nabava materiala za izvedbo aktivnosti, ki se financirajo in sofinancirajo iz sredstev RS.
12. člen
(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v zasebnih gozdovih in drevesnicah)
Iz sredstev RS se sofinancirajo:
1. gozdnogojitvena dela: obnova gozdov s sadnjo ali setvijo, naravna obnova, obžetev, nega mladja, nega gošče, nega letvenjaka, nega drogovnjaka;
2. varstvena dela v gozdovih: izdelava lubadark, premije za protipožarno zavarovanje gozdov, zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in grmovja, gradnja in vzdrževanje protipožarnih presek, zidov in stez, in zaščita sadik gozdnega drevja pred divjadjo;
3. vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali: vzdrževanje grmišč in obrečnih pasov, omejkov, protiveternih pasov in gozdnega roba, vzdrževanje pasišč v gozdu, vzdrževanje vodnih virov v gozdu, sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja, postavljanje gnezdnic in njihovo vzdrževanje, ohranjanje in nega dela biotopa pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst, osnovanje pasišč v gozdu in načrtno puščanje biomase v gozdu;
4. varstvo premoženja pred zavarovanimi zvermi: zaščita za varovanje premoženja pred zavarovanimi zvermi;
5. semenarstvo v gozdarstvu: vzdrževanje semenskih sestojev in osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž;
6. sanacija gozda: obnova gozda v primerih, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan;
7. obnova gozda na pogorišču in obnova po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo;
8. vzdrževanje gozdnih cest;
9. premena v zasebnih gozdovih, gradnja gozdnih cest in investicije v drevesnice za pridelovanje sadik gozdnega drevja (v nadaljnjem besedilu: drevesnice).
13. člen
(vrsta aktivnosti, ki se sofinancirajo v državnih gozdovih)
Iz sredstev RS se sofinancirajo:
1. obnova gozda na pogorišču in obnova gozda poškodovanega po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah: priprava površine za obnovo in obnova s sadnjo ali setvijo;
2. vzdrževanje gozdnih cest;
3. gradnja gozdnih cest.
14. člen
(upravičenci do financiranja in sofinanciranja)
Upravičenci do financiranja oziroma sofinanciranja iz sredstev RS so:
– lastniki zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov,
– Zavod v primerih, ko mora zagotoviti izvedbo določenega dela ali ko na podlagi pogodbe nabavi potreben material za dela iz programa vlaganj v gozdove,
– občine,
– upravljalci gozdov v lasti Republike Slovenije,
– investitorji v drevesnice.
15. člen
(priglasitev aktivnosti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo)
(1) Podlaga za priglasitev in hkrati za odobritev koriščenja sredstev RS sta odločba ali pogodba, ki jo izda oziroma z lastnikom sklene Zavod.
(2) Financirajo in sofinancirajo se tista dela, ki so vključena v letni program vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi Programa razvoja gozdov v Sloveniji za tekoče leto pripravi Zavod, in so načrtovana z gozdnogojitvenimi načrti.
(3) Odločba in pogodba vsebujeta podatke o lastniku gozda, gozdni parceli in površini, na kateri bo izvedeno določeno delo. Njun sestavni del so tudi podatki za izračun vrednosti sofinanciranja: normativ, poudarjenost funkcij gozda in delež sofinanciranja.
16. člen
(izvršitev odločb, nabava materiala)
(1) V primeru, ko Zavod zagotovi izvršitev odločbe, mora v skladu s predpisi o javnih naročilih zbrati najugodnejšega izvajalca, z njim podpisati pogodbo in opraviti prevzem ter obračun izvedenih del. Zavod v teh primerih zagotovi izterjavo razlike med tako nastalimi stroški in v skladu s tem pravilnikom priznanimi sredstvi za sofinanciranje, do katerih bi bil za opravljeno delo upravičen lastnik. Tako pridobljena sredstva so prihodek proračuna Republike Slovenije.
(2) Sadike in seme gozdnega drevja za obnovo s sadnjo oziroma setvijo ter potrebni material iz tabele 1, tabele 3 in tabele 4 priloge 1 pri najugodnejših dobaviteljih v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, zagotovi Zavod in ga na krajevnih enotah Zavoda izroči lastnikom gozdov, ki imajo z odločbo določeno obnovo s sadnjo ali setvijo, zatiranje bolezni in škodljivcev ter zaščito ogroženih sadik gozdnega drevja in grmovja. Lastnik gozda podpiše izjavo o prevzemu materiala.
IV. DOLOČANJE VREDNOSTI FINANCIRANJA IN SOFINANCIRANJA
17. člen
(delež sofinanciranja)
(1) Delež sofinanciranja je odvisen od vrste aktivnosti in od stopnje poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij, ki jih ima gozd in so opredeljene v gozdnogospodarskem načrtu. Vrsta aktivnosti je opisana v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Iz sredstev RS in sredstev EU se posamezne aktivnosti skupaj sofinancirajo v deležu, ki je določen v tabeli 1 priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Lastnikom gozdov, ki imajo stalno bivališče na ekonomsko šibkih območjih in razvojno omejevanih obmejnih območjih ter območjih z omejenimi dejavniki, kot jih določa Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), se delež sofinanciranja poveča za 30%, vendar lahko doseže največ 90% vrednosti opravljenega dela.
(4) Sredstva za navedena opravljena dela pridobi končni prejemnik, ki ima posest:
– do 100 ha večnamenskih gozdov: 100% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik;
– od 100-500 ha večnamenskih gozdov: 75% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik;
– nad 500 ha večnamenskih gozdov: 50% sredstev, obračunanih na podlagi meril, ki jih določa ta pravilnik.
18. člen
(financiranje in sofinanciranje semenarstva in drevesničarstva v gozdarstvu)
(1) Iz sredstev RS se financirajo in sofinancirajo: obiranje in nabiranje semena gozdnega drevja za potrebe semenske hranilnice, skladiščenje semenskega materiala v semenski hranilnici, vzdrževanje semenskih sestojev ter osnovanje in vzdrževanje semenskih plantaž.
(2) Financiranje in deleži sofinanciranja so določeni v tabeli 2 priloge 1.
(3) Sredstva za obiranje in nabiranje storžev in semena gozdnega drevja za potrebe semenske hranilnice pridobi Zavod.
(4) Sredstva za skladiščenje semena gozdnega drevja v semenski hranilnici pridobi Zavod.
(5) Sredstva, pridobljena s prodajo semena gozdnega drevja iz semenske hranilnice drevesničarjem za naročeno vzgojo sadik gozdnega drevja, so prihodek proračuna RS.
(6) Sredstva za vzdrževanje semenskih sestojev pridobijo njihovi lastniki na podlagi pogodbe, sklenjene z Zavodom. S pogodbo se določi vrsta in količina del, roki za njihovo izvedbo ter vrednost sofinanciranja. Za izračun se uporabljajo merila in kriteriji, ki so določeni s tem pravilnikom.
(7) Sredstva za osnovanje in vzdrževanje semenske plantaže pridobi investitor na podlagi priglasitve na javni razpis in pogodbe, sklenjene z Zavodom, ki razpis tudi izvede, če je to predvideno s sprejetim programom oblikovanja rezerv semenskega materiala ter prevzemom in obračunom opravljenih del, kar opravi Zavod.
19. člen
(financiranje in sofinanciranje sanacije v zasebnih gozdovih)
(1) Iz sredstev RS se lastniku gozda financirajo sadike oziroma seme gozdnega drevja in sofinancirajo stroški obnove poškodovanega gozda, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan. Delež sofinanciranja je določen v tabeli 3 priloge 1.
(2) Sredstva za sanacijo pridobi lastnik gozda na podlagi projekta za sanacijo, ki ga pripravi Zavod, odločbe in prevzema ter obračuna opravljenih del, kar opravi Zavod.
20. člen
(sofinanciranje obnove gozda na pogorišču in obnove gozda, poškodovanega po naravni ujmi)
(1) Lastniku gozda se iz sredstev RS sofinancirajo stroški za obnovo gozda na pogorišču ter po naravni ujmi, kalamitetah in epifitocijah poškodovanega gozda v deležih, ki so določeni v tabela 4 priloge 1.
(2) Sredstva pridobi lastnik gozda na podlagi projekta za obnovo gozda, ki ga izdela Zavod, odločbe in prevzema ter izračuna sofinanciranja izvedenih del, ki ju opravi Zavod.
(3) Zavod zagotovi vse potrebne podatke Republiki Sloveniji in lastniku gozda za izterjavo povračil, določenih z zakonom, ki ureja gozdove, v primeru, ko je povzročitelj znan.
21. člen
(sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest)
(1) Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev RS je odvisen od deleža njihove uporabe za javne namene. Izračun deleža se opravi na podlagi Metodologije za izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je sestavni del Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02 in 35/03).
(2) Do sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest so upravičene občine.
(3) Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest pridobi občina na podlagi pogodbe, sklenjene med ministrstvom, pristojnim za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), občino in Zavodom, in prevzema ter obračuna opravljenih vzdrževalnih del na gozdnih cestah, ki so vključene v letni program vzdrževanja; prevzem in obračun opravi Zavod.
(4) Delež sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v posamezni občini je določen v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
22. člen
(sofinanciranje premene v zasebnih gozdovih, gradnje gozdnih cest in investicij v gozdne drevesnice)
(1) Delež sofinanciranja premene v zasebnih gozdovih, gradnje gozdnih cest in investicij v gozdne drevesnice iz sredstev RS se določi z javnim razpisom, doseže pa lahko največ 50%.
(2) Sredstva za izvedbo premene v zasebnih gozdovih, za gradnjo gozdne ceste in za investicijo v drevesnico pridobi lastnik na podlagi priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše ministrstvo, prevzema in obračuna izvedenih del za premeno gozda, ki ju opravi Zavod, oziroma izstavljenih računov ali situacij za gradnjo gozdne ceste oziroma za investicijo v drevesnico, ki jih potrdi Zavod.
23. člen
(prevzem, izračun in izplačila financiranja in sofinanciranja)
(1) Vsa dela, ki se financirajo ali sofinancirajo po tem pravilniku, morajo biti prevzeta in obračunana na podlagi stroškov na enoto dela, na podlagi deležev sofinanciranja in normativov, določenih s tem pravilnikom.
(2) Prevzem in izračun financiranja in sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: izračun) del za končnega prejemnika opravi v okviru nalog javne gozdarske službe Zavod na obrazcu, ki je določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Prevzem in izračun opravljenih del se opravi sproti, najpozneje 10 dni potem, ko lastnik gozda obvesti Zavod, da je delo opravljeno. Prevzem in izračun s podpisom potrdi lastnik gozda oziroma njegov pooblaščenec.
24. člen
(priznani stroški dela)
Najvišji stroški na enoto dela, ki se priznajo za izračun financiranja ali sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom, znašajo 16.000 SIT na delovni dan, ko dela izvaja lastnik ali zakupnik gozda, in 21.800 SIT na delovni dan, ko mora Zavod zagotoviti izvršbo odločb oziroma izvedbo z zakonom določenih del.
V. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94, 19/95, 22/96, 82/99 in 83/02).
26. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-24/2004
Ljubljana, dne 1. junija 2004.
EVA 2004-2311-0182
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.