Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004

Kazalo

3165. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-B), stran 8642.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.
Št. 001-22-127/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-B)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu besedilo prve in druge alinee spremeni tako, da se glasi:
»– za postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2015 ob sočasnem pridobivanju premoga za energetske potrebe najkasneje do 31. decembra 2009 ter za izvajanje okoljevarstvenega nadzora po dokončnem zaprtju rudnika;
– za zagotovitev sredstev za plačilo odškodnine za direktno škodo kmetijskim oškodovancem, ki so jo utrpeli zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje II do pričetka obratovanja naprave za ražvepljanje dimnih plinov;«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »ter se dopolnjuje vsaka tri leta za naslednje petletno obdobje« črta.
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedama »proračunskih let« doda besedilo »in proračunska leta naslednjega programskega obdobja«.
4. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sredstva v letnih proračunih Republike Slovenije se prioritetno zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programa zapiranja rudnika in znašajo za posamezna leta naslednjega programskega obdobja največ do:
– za leto 2005    3.952 milijonov tolarjev
– za leto 2006    4.985 milijonov tolarjev
– za leto 2007    5.214 milijonov tolarjev
– za leto 2008    4.902 milijonov tolarjev
– za leto 2009    4.951 milijonov tolarjev
– za leto 2010    5.248 milijonov tolarjev
– za leto 2011    4.842 milijonov tolarjev
– za leto 2012    4.141 milijonov tolarjev
– za leto 2013    3.321 milijonov tolarjev
– za leto 2014    2.689 milijonov tolarjev
– za leto 2015    2.280 milijonov tolarjev.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/99-10/7
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EPA 1342-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina