Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004

Kazalo

3164. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E), stran 8641.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.
Št. 001-22-126/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-E)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 2/04-ZPKor) se 40. člen spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca državnega zbora, sodnika ustavnega sodišča, sodnika mednarodnega sodišča ali na drugo mednarodno pravosodno funkcijo, predsednika vlade, varuha človekovih pravic oziroma njegovega namestnika, imenovan za ministra ali predsednika, namestnika predsednika oziroma člana komisije za preprečevanje korupcije, mu sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe mirujejo.
Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi, če je sodnik izvoljen za poslanca evropskega parlamenta, evropskega varuha človekovih pravic, imenovan za člana Evropske komisije ali za člana mednarodne civilne misije.«.
2. člen
Drugi odstavek 67. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/93-24/35
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EPA 1207-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost