Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2004 z dne 30. 6. 2004

Kazalo

3163. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C), stran 8641.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. junija 2004.
Št. 001-22-125/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-C)
1. člen
V Zakonu o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) se tretji odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Učenec med izbirnimi predmeti izbere tri predmete, od tega največ dva predmeta iz posameznega sklopa.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa lahko učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere le dva izbirna predmeta, od tega enega iz družboslovno-humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa.«.
2. člen
Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/90-1/25
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EPA 1251-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost