Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2755. Dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1A), stran 7737.

D O P O L N I T V E
Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1A)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02) se za 154. členom dodajo naslovi novega podpoglavja in oddelkov ter členi od 154.a do 154.m, ki se glasijo:
 
"2.a Postopek obravnave zadev EU
a) Splošne določbe
154.a člen
Obravnava zadev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: zadeve EU), kot jih določa zakon, ki ureja sodelovanje med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Zakon), poteka po določbah tega poglavja. Za vprašanja, ki v njem niso urejena, veljajo druge določbe tega poslovnika.
154.b člen
O zadevah EU razpravlja in sprejme stališča Republike Slovenije Odbor za zadeve Evropske unije, v zadevah zunanje in varnostne politike pa Odbor za zunanjo politiko (v nadaljnjem besedilu: pristojna odbora), če ni z Zakonom ali s tem poslovnikom določeno, da stališča Republike Slovenije sprejme državni zbor.
154.c člen
(1) Pristojna odbora sta sestavljena sorazmerno glede na število poslancev, izvoljenih v državni zbor na podlagi istoimenskih list.
(2) Vsaka poslanska skupina ima v pristojnih odborih zagotovljeno vsaj eno mesto.
(3) Pristojna odbora imata vsak svojega predsednika in vsak po dva podpredsednika. Eden od teh treh mora biti v vsakem od odborov iz vrst poslanskih skupin opozicije.
154.č člen
(1) Zadeve EU, ki jih vlada predloži državnemu zboru v obravnavo, se pošljejo predsedniku državnega zbora.
(2) Predsednik državnega zbora dodeli zadevo EU v obravnavo pristojnemu odboru in glede na vsebino predloga matičnim delovnim telesom.
(3) Predsednik državnega zbora pošlje zadevo EU državnemu svetu in zakonodajno-pravni službi.
154.d člen
(1) Predsednik pristojnega odbora skliče sejo vsaj sedem dni pred dnem, določenim za sejo. Odbor za zadeve Evropske unije ima seje praviloma dvakrat tedensko, od katerih je ena v petek ob 14. uri.
(2) V nujnih primerih predsednik pristojnega odbora lahko skliče sejo odbora tudi v krajših rokih.
(3) Dnevni red seje določi predsednik pristojnega odbora, ki ga lahko razširi najkasneje 24 ur pred začetkom seje s tistimi zadevami EU, pri katerih so matična delovna telesa že poslala svoje mnenje oziroma je za to potekel rok.
(4) S tistimi zadevami EU, za katere vlada zaradi poteka pogajanj v postopku sprejemanja akta predlaga spremembo ali dopolnitev že sprejetih stališč Republike Slovenije ali kadar gre za poročanje vlade o razlogih za neupoštevanje stališč Republike Slovenije, predsednik pristojnega odbora lahko razširi dnevni red tudi na začetku seje odbora.
(5) Predsednik pristojnega odbora lahko umakne posamezno zadevo z dnevnega reda seje tudi na začetku seje odbora.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov, razen določbe o dnevu in uri seje, veljajo tudi za seje matičnih delovnih teles, kadar obravnavajo zadeve EU.
154.e člen
(1) Na sejo pristojnega odbora so vabljeni predsednik vlade in ministri, ki jih v primerih odsotnosti nadomeščajo državni sekretarji, ter predstojniki vladnih služb, ki jih v primeru odsotnosti nadomeščajo njihovi namestniki. Na sejo so vabljeni tudi predstavniki matičnih delovnih teles, predstavnik državnega sveta in predstavnik zakonodajno-pravne službe, ki predstavijo in obrazložijo sprejeta ali izdana mnenja.
(2) Na sejo pristojnega odbora so k posamezni točki dnevnega reda lahko povabljeni predstavniki strokovne javnosti, civilne družbe, gospodarstva in združenj, katerih delo je povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, ki lahko predstavijo svoja mnenja.
(3) Seje pristojnega odbora se lahko udeležijo tudi poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu, ki lahko razpravljajo.
 
b) Obravnava sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, in obravnava stališč za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v prihodnjem obdobju
154.f člen
(1) Predlog sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU), vlada predloži v obravnavo, ko je začet postopek obravnav v Svetu EU.
(2) Za razpravo o stanju v EU in položaju Republike Slovenije v njej ter usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU vlada predloži pisno gradivo glede na letni zakonodajni program Evropske komisije in program Sveta EU s predlogom deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU. Uvodno predstavitev na seji državnega zbora poda predsednik vlade, v razpravi pa sodelujejo tudi ministri in predstojniki vladnih služb.
154.g člen
(1) Predlog sprememb pogodb, na katerih temelji EU, s predlogom stališč Republike Slovenije, in pisno gradivo, ki mora vsebovati pisno poročilo glede stanja v EU in položaja Republike Slovenije v njej ter predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU, pred obravnavo na seji državnega zbora obravnavata pristojna odbora in pripravita poročilo z dopolnjenim predlogom stališč Republike Slovenije oziroma dopolnjenim predlogom deklaracije.
(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije oziroma k predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora, sicer se šteje, da soglašajo s predlogi vlade. Enaki pogoji veljajo za predložitev mnenja državnega sveta.
(3) Poslanci lahko vložijo amandmaje k predlogu stališč Republike Slovenije oziroma k predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora oziroma do konca razprave na seji, če je bilo gradivo, ki je podlaga za odločanje, poslano po sklicu seje ali če je bila sklicana nujna seja.
(4) K dopolnjenemu predlogu stališč Republike Slovenije oziroma deklaracije lahko najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora vložijo amandmaje poslanske skupine. Do amandmajev se opredelita pristojna odbora.
(5) K amandmajem iz prejšnjih odstavkov lahko poda mnenje vlada.
(6) Državni zbor na seji razpravlja o predlogu sprememb pogodb in dopolnjenem predlogu stališč Republike Slovenije oziroma o stanju v EU in položaju Republike Slovenije v njej in o dopolnjenem predlogu deklaracije ter o amandmajih, vloženih k dopolnjenima predlogoma, in glasuje o amandmajih ter o predlogih aktov v celoti.
(7) Sprejeta deklaracija se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
c) Obravnava zadev EU, ki spadajo v pristojnost državnega zbora
154.h člen
(1) Upoštevaje deklaracijo iz prejšnjega člena, pristojni odbor obravnava zadevo EU na podlagi gradiv in predloga stališč Republike Slovenije, ki jih predloži vlada, ter mnenj matičnih delovnih teles, državnega sveta in zakonodajno-pravne službe, kadar jih podajo.
(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora, sicer se šteje, da soglašajo s predlogom stališč Republike Slovenije, ki jih je predložila vlada. Enaki pogoji veljajo za predložitev mnenja državnega sveta.
(3) Poslanci lahko vložijo amandmaje k predlogu stališč Republike Slovenije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora iz prvega odstavka tega člena oziroma do konca razprave na seji, če je bilo gradivo, ki je podlaga za odločanje, poslano po sklicu seje ali če je bila sklicana nujna seja.
(4) K amandmajem iz prejšnjih odstavkov lahko poda mnenje vlada.
(5) Po opravljeni razpravi in glasovanju o amandmajih pristojni odbor sprejme stališča Republike Slovenije do obravnavane zadeve EU in jih takoj pošlje vladi.
154.i člen
(1) Kadar je podana zahteva ali je podan sklep kolegija predsednika državnega zbora na podlagi 11. člena Zakona, da k zadevi EU sprejema stališča Republike Slovenije državni zbor, pred obravnavo na seji državnega zbora predloge stališč Republike Slovenije k zadevi EU, predlagani v skladu z 9. členom Zakona (v nadaljnjem besedilu: predlog stališč Republike Slovenije k zadevi EU), in predloge stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa obravnava pristojni odbor.
(2) K predlogom stališč Republike Slovenije k zadevi EU in predlogom stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa lahko vložijo amandmaje poslanske skupine najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. K predlogom stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa lahko v navedenem roku vloži amandmaje tudi vlada. Pristojni odbor, kadar ni predlagatelj zahteve, lahko vloži amandmaje najkasneje dva dni pred sejo državnega zbora,
(3) Pristojni odbor se opredeli do predloga stališč Republike Slovenije k zadevi EU, do predloga stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa in do vloženih amandmajev ter za sejo državnega zbora o tem pripravi poročilo. Do vloženih amandmajev se lahko opredeli tudi vlada.
(4) Državni zbor na seji najprej razpravlja in glasuje o amandmajih in predlogih stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa, nato pa o amandmajih in predlogih stališč Republike Slovenije k zadevi EU.
(5) Sprejeta stališča Republike Slovenije se takoj pošljejo vladi.
(6) Zahtevo iz prvega odstavka tega člena pristojni odbor sprejme z večino glasov vseh svojih članov.
154.j člen
Pristojni odbor ali državni zbor lahko sprejme sklep o nameri, da bo obravnaval posamezno zadevo EU, ali da bo o njej nadaljeval obravnavo in da bo v zvezi s to zadevo EU sprejel stališča Republike Slovenije v določenem nadaljnjem roku, v skladu s predvideno obravnavo v institucijah EU.
 
č) Obravnava drugih zadev EU
154.k člen
(1) Druge zadeve EU obravnavata pristojna odbora po smiselno enakem postopku, ki velja za obravnavo zadev EU iz 154.h člena tega poslovnika in o njih sprejmeta mnenje, ki ga posredujeta vladi.
(2) Obravnava se opravi na predlog vlade ali na podlagi sklepa, ki ga z večino glasov vseh svojih članov sprejme pristojni odbor ali matično delovno telo. V tem primeru vlada predloži gradivo v skladu z Zakonom.
(3) Matična delovna telesa lahko obravnavajo tudi druga vprašanja s področja delovanja Evropske unije in pri tem sodelujejo z vlado.
 
d) Poročanje vlade
154.l člen
(1) Vlada sproti poroča pristojnima odboroma o svoji dejavnosti in odločitvah v Svetu EU ter o uveljavitvi stališč Republike Slovenije pri tem.
(2) Kadar vlada deloma ali v celoti ni uveljavila stališč Republike Slovenije, ki jih je sprejel pristojni odbor, ker je ocenila, da to ni izvedljivo ali da to ne bi bilo v korist Republiki Sloveniji, pojasni okoliščine in razloge za tako odločitev na prvi naslednji seji tega odbora. Vlada lahko o tem predloži pisno poročilo na sami seji pristojnega odbora.
 
e) Obveščanje javnosti
154.m člen
(1) Predsednik pristojnega odbora in matičnega delovnega telesa, ki je obravnavalo zadevo EU, določi besedilo uradnega obvestila o seji, ki ga po zaključku seje posreduje javnosti.
(2) Gradiva v postopku obravnave zadeve EU so javnosti dostopna, razen če so v skladu z zakonom tajna.".
2. člen
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-25/226
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
EPA 1273-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost