Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2004 z dne 24. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2004 z dne 24. 5. 2004

Kazalo

2665. Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja, stran 7370.

Na podlagi 219., 220. in 221. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 38. redni seji dne 19. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, oblika, vsebina in uporabniki evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: EU-KZZ) in certifikata ter način njune izdaje.
2. člen
EU-KZZ funkcionalno nadomešča obrazec E-111 (Potrdilo o pravici do storitev med začasnim bivanjem v državi članici).
3. člen
Certifikat je obrazec v papirni obliki, ki v primerih, navedenih v 10. členu tega pravilnika, nadomešča EU-KZZ.
4. člen
EU-KZZ in certifikat sta javni listini, s katerima zavarovana oseba uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino začasnega bivanja v državah članicah Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: države, za katere velja evropski pravni red), in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže.
Izdajatelj in lastnik EU-KZZ in certifikata je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod).
VSEBINA IN OBLIKA EU-KZZ
5. člen
EU-KZZ je pravokotne oblike, v skladu s formatom ID-1 (standard ISO/IEC 7810), v izmeri 53,98 mm širine, 85,60 mm dolžine in 0,76 mm debeline. EU-KZZ ne vsebuje elektronskega zapisa podatkov. EU-KZZ je izdelana iz slojev PVC in je laminirana.
6. člen
Prednja stran EU-KZZ je predpisana s sklepi Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov – Uradni list EU, sklep št. 189, 190 in 191, 27. 10. 2003 in vsebuje naslednje podatke:
– ime »Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja«;
– oznako države;
– ime in priimek zavarovane osebe;
– datum rojstva zavarovane osebe;
– identifikacijska številka zavarovane osebe;
– identifikacijska številka nosilca zavarovanja;
– identifikacijska številka kartice;
– veljavnost kartice.
7. člen
Zadnja stran EU-KZZ je namenjena uporabi za nacionalne potrebe države izdajateljice in je zgolj informativne narave. S tem pravilnikom se določa vsebina zadnje strani EU-KZZ:
– logotip in ime izdajatelja;
– informacija zavarovani osebi o uveljavljanju zdravstvenih storitev v državah, za katere velja evropski pravni red;
– dve varnostni zaščiti: uporaba UV fluorescentnih barv in mikroteksta.
Zavod poleg zgoraj navedenega na delu zadnje strani EU-KZZ omogoča zakup v informativno-promocijske namene. Zavod odloča o zakupniku in vsebini tega prostora in s pogodbo opredeli pogoje in način zakupa informativno-promocijskega prostora.
VSEBINA IN OBLIKA CERTIFIKATA
8. člen
Certifikat vsebuje enake podatke kot EU-KZZ, kakor tudi podatke, ki potrjujejo izvor in veljavnost certifikata (predpisano s sklepi Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov – Uradni list EU, sklep št. 189, 190 in 191, 27. 10. 2003), in sicer:
– naziv obrazca;
– oznako države;
– ime in priimek zavarovane osebe;
– datum rojstva zavarovane osebe;
– identifikacijska številka zavarovane osebe;
– identifikacijska številka nosilca zavarovanja;
– identifikacijska številka kartice;
– veljavnost EU-KZZ;
– datum veljavnosti certifikata;
– datum izstavitve certifikata;
– podpis in žig Zavoda.
IZDAJA IN VELJAVNOST EU-KZZ IN CERTIFIKATA
9. člen
EU-KZZ zavarovana oseba pridobi na podlagi naročila preko spletnih strani, samopostrežnih terminalov ali pri referentih Zavoda.
Zavod zagotovi izdelavo in oddajo EU-KZZ na pošto praviloma v enem delovnem dnevu od naročila. Nevročene pošiljke se vrnejo na Zavod in hranijo v Službi za poslovanje s kartico za obdobje veljavnosti EU-KZZ oziroma do zahteve imetnika za ponovno pošiljanje.
10. člen
Certifikat je le začasno nadomestilo za EU-KZZ in se izdaja le v nujnih primerih, kot so:
– v primeru kraje, izgube EU-KZZ ali ko zavarovana oseba ostane brez EU-KZZ iz kakšnega drugega razloga (certifikat se izda do konca obdobja veljavnosti EU-KZZ);
– v primeru nepričakovanih takojšnjih odhodov v tujino (certifikat se izda za obdobje bivanja v določeni državi);
– v primerih, ko je iz evidence Zavoda razvidno, da so zagotovljeni pogoji zavarovanja za obdobje, krajše od 30 dni (certifikat velja do izteka veljavnosti zavarovanja).
Certifikat se zavarovani osebi izda praviloma pri referentih Zavoda, neposredno ob naročilu.
11. člen
Za izdajo EU-KZZ in certifikata Zavod uporabi podatke iz svojih obstoječih evidenc.
Za vnos podatkov na novo EU-KZZ (personalizacija EU-KZZ) ter distribucijo EU-KZZ je pooblaščen Zavod, ki lahko navedena dela prenese s pogodbo na drugo pravno osebo.
12. člen
Veljavnost EU-KZZ je:
– 90 dni, če zavarovana oseba izpolnjuje pogoje za zavarovanje v celotnem obdobju;
– krajša od 90 dni, če zavarovana oseba ne izpolnjuje pogojev zavarovanja za celotno obdobje izdaje EU-KZZ;
– krajša od 90 dni v primeru ponovne izdaje po prvem odstavku 14. člena tega pravilnika;
– lahko daljša od 90 dni v primeru študija v tujini ter napotitve na delo v tujino, vendar največ eno leto.
Za primere iz tretje in četrte alinee tega odstavka je mogoče EU-KZZ naročiti le pri referentih Zavoda.
Začetek veljavnosti EU-KZZ je prvi dan po dnevu naročila.
Veljavnost certifikata je lahko od enega do največ 90 dni. Certifikat začne veljati z dnem naročila. Izjemoma ga je mogoče izdati za nazaj, in sicer v primeru zaprosila tujega nosilca zavarovanja.
13. člen
Zavod vodi celovito evidenco naročenih in izdanih EU-KZZ in certifikatov.
PLAČILO EU-KZZ IN CERTIFIKATA
14. člen
Prva izdaja EU-KZZ za določeno obdobje je za zavarovano osebo brezplačna. Stroške za izdajo drugega izvoda EU-KZZ v primeru poškodovanja iz malomarnosti, izgube ali kraje, ki se izda pred koncem obdobja veljavnosti prve kartice, plača zavarovana oseba sama. Cena EU-KZZ je določena z Zavodovim cenikom listin.
Zavarovana oseba, ki ima še veljavno EU-KZZ, lahko brezplačno naroči novo EU-KZZ 7 koledarskih dni pred potekom njene veljavnosti.
V primeru, da je EU KZZ ob izdaji nečitljiva ali drugače tehnično oporečna, jo Zavod brezplačno izda zavarovani osebi ponovno, in sicer za obdobje do konca veljavnosti te EU-KZZ.
Izdaja certifikata je za zavarovano osebo brezplačna.
ODGOVORNOST
15. člen
Za zlorabo ali neupravičeno uporabo EU-KZZ oziroma certifikata in siceršnje ravnanje v nasprotju s tem pravilnikom, izvajalci, imetniki EU-KZZ ter druge osebe odškodninsko odgovarjajo po splošnih odškodninskih predpisih in kazensko, kolikor takšne kršitve vsebujejo elemente kaznivega dejanja.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati s 1. 6. 2004, ko se začneta izdajati in uporabljati EU-KZZ oziroma certifikat.
Št. 0202-38/8-2004
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
Predsednik
Upravnega odbora Zavoda
mag. Roman Matek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti