Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2279. Uredba o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004, stran 6597.

Na podlagi 5., 6. in 126. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 (UL L 173, 1997) določa ukrepe za izboljšanje splošnih pogojev za čebelarjenje ter proizvodnjo in trženje medu v letu 2004.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2004 se bodo izvajali naslednji ukrepi za podporo čebelarstva:
– vzpostavitev informacijskega sistema,
– izdelava katastra čebelje paše in čebelarskih pašnih redov,
– kontrola kakovosti medu,
– izobraževanje čebelarjev,
– tehnična pomoč čebelarjem,
– obnova čebeljega fonda.
3. člen
(sredstva)
(1) Ukrepi iz te uredbe se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (proračunska postavka 2094 – Podpora čebelarstvu). Upravičenci vložijo zahtevek za povračilo sredstev, namenjenih izvedbi posameznih nalog na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija), na zahtevku, ki je sestavni del te uredbe skupaj z vsemi potrebnimi dokazili, najkasneje do konca meseca oktobra 2004. Kolikor vlagatelj zahtevka vlaga skupen zahtevek za več upravičencev, je zahtevku potrebno priložiti seznam upravičencev in njihovo pooblastilo, da vlagatelj vlaga zahtevek v njihovem imenu na obrazcu »Seznam upravičencev in njihovo pooblastilo«, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Obseg sredstev za posamezen ukrep je fiksen. Kolikor bi vsota sredstev v vloženih zahtevkih za povračilo sredstev presegla z uredbo določen znesek, se upravičencem sredstva, do katerih so upravičeni, sorazmerno zmanjšajo.
2. VZPOSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA
4. člen
(namen)
Namen ukrepa je vzpostavitev centralnega registra čebelnjakov v Sloveniji.
5. člen
(registracija čebelnjakov)
(1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pripravi program priprave in izvedbe registracije čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebel in veterinarstvo. Izvajalca dejavnosti iz tega člena sta priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo in Nacionalni veterinarski inštitut. Ministrstvo z izvajalcema sklene pogodbo, s katero opredeli posamezne naloge izvajalcev, časovne roke za izvedbo le-teh ter način in višino plačila.
(2) Sredstva, namenjena za izvedbo ukrepa iz tega člena, se zagotovijo do višine 31,919.000 SIT.
6. člen
(sofinanciranje informacijske infrastrukture)
(1) Za namen vzpostavitve registra čebelnjakov v skladu s programom iz prvega odstavka prejšnjega člena se sofinancira informacijska infrastruktura za potrebe priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo, ki je potrebna za praktično izvedbo popisa ter vzpostavitev povezave med čebelarskimi društvi, priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in ustreznimi registri ministrstva ter materialni stroški in stroški dela za vodenje projekta. Upravičenec je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, ki vloži zahtevek na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe, priloži pa kopijo računa ter specifikacijo, iz katere je razvidna primernost nakupljene opreme za izvedbo naloge in poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
(2) Sredstva, namenjena temu ukrepu, se zagotovijo do višine 10,080.000 SIT.
3. IZDELAVA KATASTRA ČEBELJE PAŠE IN ČEBELARSKIH PAŠNIH REDOV
7. člen
(namen)
Namen ukrepa je priprava strokovne podlage za izdelavo katastra čebelje paše ter izdelava čebelarskega pašnega reda, določenega s katastrom čebelje paše po predpisu, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarske pašne rede, promet s čebelami in program napovedi medenja. Podlaga za pripravo katastra čebelje paše in čebelarskega pašnega reda obsega:
– tematske karte v merilu 1:25.000 s topografsko podlago, po občinah,
– tematske karte v merilu 1:5.000 s topografsko podlago, po listih TTN 5 v okviru posameznih občin,
– topografski podlagi Geodetske uprave Republike Slovenije za kataster čebelje paše in za čebelarski pašni red.
8. člen
(priprava strokovne podlage za kataster čebelje paše)
(1) Strokovno podlago za kataster čebelje paše pripravi Zavod za gozdove Slovenije, ki je upravičenec za povračilo stroškov priprave strokovne podlage za kataster čebelje paše. Upravičenec vloži zahtevek na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe, ki mu morajo biti priložena naslednja dokazila:
– odločba ministrstva za kmetijstvo o potrditvi čebelarskega pašnega reda,
– stroškovnik za posamezno opravilo,
– specifikacija opravljenih opravil, glede na priložen stroškovnik in
– obračun stroškov z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve).
(2) Sredstva iz te uredbe, namenjena za pripravo katastra čebelje paše, se zagotovijo do višine 11,661.000 SIT.
9. člen
(izdelava čebelarskega pašnega reda)
(1) Čebelarski pašni red izdelajo čebelarska društva po predpisu, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarske pašne rede, promet s čebelami in program napovedi medenja. Čebelarska zveza Slovenije vloži skupni zahtevek za povračilo stroškov izdelave čebelarskega pašnega reda na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku morajo biti priložena naslednja dokazila:
– odločba ministrstva o potrditvi čebelarskega pašnega reda,
– stroškovnik za posamezno opravilo,
– specifikacija opravljenih opravil, glede na priložen stroškovnik in
– obračun z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve).
(2) Sredstva iz te uredbe, namenjena za izdelavo čebelarskega pašnega reda, se zagotovijo do višine 10,700.000 SIT.
4. KONTROLA KAKOVOSTI MEDU
10. člen
(namen)
Namen ukrepa je spodbujanje interne kontrole kakovosti medu. V ta namen se s to uredbo podpira analize fizikalno – kemijskih in mikroskopskih lastnosti medu, pridelanega v Republiki Sloveniji.
11. člen
(sofinanciranje fizikalno – kemijskih in mikroskopske analiz)
(1) Na podlagi te uredbe se sofinancira 600 fizikalno – kemijskih in mikroskopskih analiz medu in materialni stroški prireditev ocenjevanja medu ter fizikalno – kemijskih in mikroskopskih analiz medu iz teh ocenjevanj, v skupnem obsegu sredstev do 11,600.000 SIT.
(2) Čebelarska zveza Slovenije razdeli analize po slovenskih čebelarskih društvih, s čimer zagotovi čimbolj sorazmerno možnost dostopa do analiz po vseh društvih. Izvajalec analiz je Kmetijski inštitut Slovenije, kot druga priznana organizacija na področju čebelarstva. Sofinanciran del ene analize je do 17.000 SIT. Čebelar, ki da vzorec medu v analizo po tem členu plača Kmetijskemu inštitutu Slovenije razliko do polne cene ene analize.
(3) Kmetijski inštitut Slovenije vloži zahtevek za sofinanciranje iz tega člena na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku morajo biti priložena naslednja dokazila:
– seznam opravljenih analiz s podatki čebelarjev, katerih vzorci so se analizirali v laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenije.
(4) Na podlagi tega člena uredbe lahko Čebelarska zveza Slovenije kot organizator prireditev ocenjevanja medu v Sloveniji uveljavlja povračilo stroškov nastalih s temi prireditvami v višini do 1,400.000 SIT. Zahtevek vloži na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku priloži:
– celoletni program prireditev ocenjevanja medu;
– program prireditve ocenjevanja medu, za katero uveljavlja povračilo sredstev in
– obračun z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve).
5. IZOBRAŽEVANJE ČEBELARJEV
12. člen
(namen)
Namen ukrepa je sofinanciranje različnih oblik izobraževanja čebelarjev v Sloveniji:
– izobraževanje za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic čebelar/čebelarka,
– pripravo programa za čebelarske mojstre.
13. člen
(nacionalna poklicna kvalifikacija)
(1) Na podlagi te uredbe se za 400 kandidatov sofinancira pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic čebelar/čebelarka. Kolikor se za upravičenost do sofinanciranja prijavi več kot 400 kandidatov, ki nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic čebelar/čebelarka tudi pridobijo, se vsem sofinancirani del iz te uredbe sorazmerno zniža.
(2) Čebelarska zveza Slovenije vlaga skupni zahtevek za vse kandidate, ki so s pridobitvijo certifikata postali upravičenci do sofinanciranja iz tega člena. Zahtevek za povračilo stroškov, nastalih iz tega člena se vloži na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Najkasneje v petih delovnih dneh od prejema sredstev so dolžni le-ta nakazati na transakcijski račun upravičencev. Zahtevku morajo biti priložena naslednja dokazila:
– seznam kandidatov, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic čebelar/čebelarka,
– kopija odločbe ministrstva pristojnega za delo, družino in socialne zadeve o licenci za izvajanje programa za nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic čebelar/čebelarka posameznega izvajalca programa.
(3) Sredstva namenjena temu ukrepu se zagotovijo do višine 16,000.000 SIT.
14. člen
(čebelarski mojster)
(1) Program izobraževanja in usposabljanja za čebelarske mojstre izvaja Čebelarska zveza Slovenije. Pripraviti ga mora v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Po tem členu uredbe se lahko sofinancira tudi nakup potrebne didaktične opreme za izvedbo izobraževanj. Čebelarska zveza Slovenije vloži zahtevek za povračilo stroškov iz tega ukrepa na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku morajo biti priložena naslednja dokazila:
– izdelan program,
– obračun z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve).
(2) Sredstva namenjena temu ukrepu se zagotovijo do višine 4,000.000 SIT.
6. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
15. člen
(namen)
Namen ukrepa je vzpodbujanje interne kontrole kakovosti medu. V ta namen se s to uredbo podpira tehnični razvoj laboratorija za med in druge čebelje pridelke in analize medu na terenu.
16. člen
(laboratorij za med in druge čebelje pridelke)
Na podlagi tega člena uredbe se podpira razvoj laboratorija za med in druge čebelje pridelke v okviru Čebelarske zveze Slovenije v skupni višini sredstev do 32,000.000 SIT. Čebelarska zveza Slovenije mora na podlagi javnega razpisa določiti najugodnejšega ponudnika laboratorijske opreme. Zahtevek za sofinanciranje po tem členu vloži na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku mora priložiti naslednja dokazila:
– časovni in finančni izvedbeni načrt opremljanja laboratorija z obrazložitvami,
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila,
– seznam nabavljene laboratorijske opreme z dokazili o plačilu.
17. člen
(oprema za analize na terenu)
Na podlagi tega člena uredbe se podpira izvajanje analiz medu na terenu v skupni višini do 6,500.000 SIT. Čebelarska zveza Slovenije mora na podlagi javnega razpisa določiti najugodnejšega ponudnika opreme za analizo medu. Zahtevek za sofinanciranje po tem členu vloži na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku mora priložiti naslednja dokazila:
– časovni in finančni izvedbeni načrt izvajanja analiz na terenu z obrazložitvami,
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila,
– seznam nabavljene laboratorijske opreme z dokazili o plačilu.
7. OBNOVA ČEBELJEGA FONDA
18. člen
(namen)
Namen ukrepa je spodbujanje posodobitve odobrenih vzrejališč in plemenišč rodovniških čebeljih matic ter spremljanje evidence vzrejenih matic v skupnem obsegu sredstev do 9,540.000 SIT.
19. člen
(vzrejališča in plemenišča rodovniških čebeljih matic)
(1) Na podlagi tega člena uredbe se sofinancira priprava projektne dokumentacije za posodobitev odobrenih vzrejališč in plemenišč rodovniških čebeljih matic v skupni višini sredstev do 1,500.000 SIT, nakup opreme za ta namen v skupni višini sredstev do 6,000.000 SIT ter nakup opreme za spremljanje evidence vzrejnih matic v skupni višini do 2,040.000 SIT.
(2) Upravičenci do sredstev iz tega člena so odobrena vzrejališča in plemenišča rodovniških čebeljih matic. Na javnem razpisu Čebelarska zveza Slovenije izbere najugodnejšega ponudnika opreme. Upravičenci vložijo zahtevek za sofinanciranje iz tega člena na agencijo v roku iz 3. člena te uredbe. Zahtevku morajo priložiti naslednja dokazila:
– projektno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka,
– poročilo o oddaji naročila v skladu v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila,
– seznam nabavljene opreme z dokazili o plačilu.
8. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-37/2004-1
Ljubljana, dne 29. aprila 2004
EVA 2004-2311-0258
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost