Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2004 z dne 13. 4. 2004

Kazalo

1573. Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije, stran 4290.

Na podlagi 95. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o tarifnem sistemu za prodajo električne energije
1. člen
S to uredbo se določajo osnovni elementi za obračunavanje električne energije, dobavljene odjemalcem na območju Republike Slovenije, karakteristike teh elementov ter način njihove uporabe.
S to uredbo se določajo tudi kriteriji in merila za oblikovanje ravni cen električne energije, načela in kriteriji za oblikovanje tarifnih postavk ter način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov, in sicer tako, da se pri tem zasledujejo naslednji cilji:
– smotrna raba električne energije,
– smotrno koriščenje elektroenergetskih naprav.
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za gospodinjske odjemalce in odjemalce z zagotovljeno dobavo električne energije.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– gospodinjski odjem: je odjem, ki obsega vso porabo električne energije v eno in večstanovanjskih hišah. Gospodinjski odjemalci, ki ta odjem vršijo, so priključeni na nizko napetost, pod 1 kV in rabijo električno energijo v gospodinjske namene,
– zagotovljena dobava električne energije (v nadaljnjem besedilu: zagotovljena dobava): pomeni pravico odjemalca, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10 milijonov EUR v tolarski protivrednosti ter nima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije, do oskrbe z električno energijo,
– dobavitelj tarifnim odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj): je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dobavo električne energije tarifnim odjemalcem, skladno z Uredbo o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije (Uradni list RS, št. 54/00, 31/01, 99/01 in 96/03).
4. člen
Manjša dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne, ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
5. člen
Elementa za obračunavanje dobavljene električne energije odjemalcem sta:
– obračunska moč, ki se ugotavlja z omejevalci moči, oziroma z vrednostjo obračunskih varovalk, in
– prevzeta delovna energija, ki se ugotavlja z merjenjem.
6. člen
Cena električne energije je sestavljena iz:
– cene za uporabo omrežij, ki jo odjemalec električne energije plačuje za dostop do elektroenergetskih omrežij,
– cen za dobavo električne energije odjemalcem,
– cene, ki pokriva stroške dobavitelja pri dobavi električne energije,
– trošarine ali takse na električno energijo in
– davka na dodano vrednost.
Ceno iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije s sklepom.
7. člen
Končna cena električne energije je seštevek vseh sestavin cene električne energije, skladno s prejšnjim členom, in mora biti stalno objavljena na spletni strani dobavitelja.
Vsako spremembo cene iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj objaviti na svoji spletni strani in v dnevnem časopisju.
8. člen
Odjemalci gospodinjskega odjema se za namene določitve tarifnih postavk za njihov odjem uvrščajo v naslednje tarifne stopnje:
– I. tarifna stopnja,
– II. tarifna stopnja,
– III. tarifna stopnja.
9. člen
V I. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 3 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk do vključno 1×16A in 1×20A.
10. člen
V II. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 7 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk 1×25A, 1×35A, 3×16A in 3×20A.
11. člen
V III. tarifno stopnjo gospodinjskega odjema se uvrščajo odjemalci gospodinjskega odjema z omejevalci moči 10 kW oziroma pri obstoječih električnih inštalacijah z nazivno močjo obračunskih varovalk 3×25A.
12. člen
Pri odjemalcih gospodinjskega odjema II. in III. tarifne stopnje, ki imajo enotarifno merjenje, je tarifna postavka za delovno energijo za deset odstotkov nižja od tarifne postavke, ki velja za čas večje tarife pri dvotarifnem merjenju.
13. člen
Na zahtevo odjemalca gospodinjskega odjema se v času manjše dnevne tarifne postavke lahko spremeni obračunska moč, vendar le za tiste odjemalce, ki imajo ustrezno izvedeno odjemno mesto.
14. člen
Dobavitelj mora odjemalce enkrat letno pisno seznaniti s strukturo cene električne energije skladno s 6. členom te uredbe in z viri oziroma strukturo proizvodnih virov, ki te odjemalce oskrbujejo z električno energijo.
15. člen
Dobavitelj je dolžan vsakemu odjemalcu nuditi nemoteno dobavo električne energije skladno s pogoji, ki jih določa ta uredba.
16. člen
Tistim odjemalcem, ki imajo pravico do zagotovljene dobave in nimajo sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, dobavlja električno energijo po cenah za zagotovljeno dobavo krajevno pristojni dobavitelj, ki za to dobavo določi finančne pogoje. Dobava za odjemalce iz prejšnjega stavka na srednje napetostnem nivoju lahko pod pogoji za zagotovljeno dobavo traja največ tri mesece.
Cena električne energije za zagotovljeno dobavo, ki jo določi krajevno pristojni dobavitelj, ne sme biti več kot 15 odstotkov višja od cene, ki jo plačuje primerljivi upravičeni odjemalec po pogodbi z istim dobaviteljem. To ceno je krajevno pristojni dobavitelj dolžan objaviti v dnevnem časopisju in na svoji spletni strani, na kateri mora biti stalno dostopna javnosti.
V primeru, da cena za zagotovljeno dobavo ni določena v skladu s prejšnjim odstavkom, jo določi Vlada Republike Slovenije.
17. člen
Za zapadlost računov za dobavo električne energije po tej uredbi, se smiselno uporablja določba 100. člena Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03 – popr.).
18. člen
Vsak odjemalec po tej uredbi lahko zahteva ločen obračun za posamezna odjemna mesta skupne porabe. Za vsak tako izdan račun dobavitelj odjemalcu zaračuna stroške obračuna v skladu s cenikom, ki mora biti objavljen na krajevno običajen način.
19. člen
Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije (Uradni list RS, št. 84/98 in 79/99 – EZ) se preneha uporabljati 1. julija 2004.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2004.
Št. 382-07/2002-5
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost