Uradni list

Številka 120
Uradni list RS, št. 120/2004 z dne 8. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 120/2004 z dne 8. 11. 2004

Kazalo

5006. Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum, stran 14487.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena, 73. člena ter v povezavi s četrtim odstavkom 14. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja minister za kmetij­stvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik predpisuje fitosanitarne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in´t Veld sp.nov. (v nadaljnjem besedilu: škodljivi organizem), posebne fitosanitarne zahteve za vnos iz tretjih držav in premeščanje, vrste občutljivih rast­lin, lesa in lubja, za katere se izda fitosanitarno spričevalo oziroma rastlinski potni list zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivega organizma, sistematične raziskave navzočnosti škodljivega organizma in poročanje v skladu z Odločbo Komisije 2002/757/ES z dne 19. septembra 2002 o začasnih izrednih fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veldsp. nov. v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (UL L št. 252 z dne 20. 9. 2002, str. 37, z vsemi spremembami).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– občutljive rastline so rastline, razen plodov in semen, vrst: Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleume, Lithocarpus densiflorus (H &A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Psudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron spp. L., razen Rhododendron simsii Planch., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus sp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook &Arn) Nutt. in Viburnum spp. L.;
– občutljiv les je les, vrst Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) in Quercus L.;
– občutljivo lubje je izolirano lubje, vrst Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) in Quercus L.
II. VNOS IZ TRETJIH DRŽAV IN PREMEŠČANJE
3. člen
(vnos izolatov)
(1) Vnos in širjenje neevropskih ali evropskih izolatov škodljivega organizma na ozemlje Republike Slovenije sta prepovedana.
4. člen
(vnos iz tretjih držav in premeščanje občutljivih rastlin in občutljivega lesa)
(1) Vnos občutljivih rastlin in občutljivega lesa s poreklom iz Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: ZDA) v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS) sta prepovedana, razen če so izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve iz prvega, drugega in četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika in da je opravljen uradni pregled glede navzočnosti neevropskih izolatov škodljivega organizma, v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe in postopke za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ter se s tem pregledom ugotovi, da niso okuženi s škodljivim organizmom.
(2) Za občutljiv les hrasta Quercus L., vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, s poreklom iz ZDA, se posebne fitosanitarne zahteve iz 3. točke, oddelka 1, dela A, priloge IV. Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/29/ES), ne uporabljajo, če les izpolnjuje posebne fitosanitarne zahteve iz točke b) četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(3) Premeščanje rastlin za saditev (razen semen) Viburnum spp., Camellia spp. in Rhododendron spp.(razen Rhododendron simsii Planch), s poreklom iz tretjih držav (razen iz ZDA) je prepovedano, razen če jih spremlja rastlinski potni list, ki se pripravi in izda v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in pogoje za izdajanje rastlinskih potnih listov.
(4) Premeščanje rastlin za saditev (razen semen) Viburnum spp., Camellia spp. in Rhododendron spp., (razen Rhododendron simsii Planch) s poreklom iz Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES) je z mesta pridelave v RS prepovedano, razen če so izpolnjene posebne fitosanitarne zahteve iz 7. člena tega pravilnika in da so pridelovalci teh rastlin registrirani v skladu s predpisi iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(prepoved vnosa občutljivega lubja)
Vnos občutljivega lubja s poreklom iz ZDA na ozemlje RS je prepovedan.
6. člen
(posebne fitosanitarne zahteve za občutljive rastline in občutljiv les pri vnosu in premeščanju)
(1) Ne glede na posebne fitosanitarne zahteve iz točke 2, dela A, priloge III in točk 1, 11.1, 39 in 40, oddelka 1, dela A, priloge IV. Direktive 2000/29/ES se lahko občutljive rastline s poreklom iz ZDA vnesejo na ozemlje RS, če izpolnjujejo naslednje posebne fitosanitarne zahteve:
a) da so opremljene s fitosanitarnim spričevalom z navedbo, da so po poreklu z območij, ki se navedejo v rubriki »Kraj porekla«, kjer ni znana navzočnost neevropskih izolatov škodljivega organizma ali
b) da so opremljene s fitosanitarnim spričevalom, izdanem po uradni potrditvi, da na nobeni od občutljivih rastlin na mestu pridelave med uradnimi pregledi ni bilo opaziti znakov neevropskih izolatov škodljivega organizma od začetka zadnje celotne rastne dobe, pri čemer morajo uradni pregledi vključevati laboratorijsko preskušanje kakršnihkoli sumljivih znamenj.
(2) Fitosanitarno spričevalo iz prejšnjega odstavka je dovoljeno izdati šele po tem, ko se ugotovi, da pred odpremo odvzeti reprezentativni vzorci niso okuženi z neevropskimi izolati škodljivega organizma, kar se v spričevalu navede v rubriki »Dopolnilna izjava« z naslednjim besedilom: »Ni okuženo z neevropskimi izolati Phythophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.«.
3) Vnesene občutljive rastline iz prvega odstavka tega člena se lahko premeščajo, če so opremljene z rastlinskim potnim listom, ki potrjuje opravljene preglede iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(4) Občutljiv les s poreklom iz ZDA se lahko vnese na ozemlje RS le, če je opremljen s fitosanitarnim spričevalom, ki potrjuje naslednje posebne fitosanitarne zahteve:
a) da je poreklo občutljivega lesa z območij, ki se navedejo v spričevalu v rubriki »Kraj porekla«, kjer ni znana navzočnost neevropskih izolatov škodljivega organizma ali
b) da je fitosanitarno spričevalo izdano po uradni potrditvi, da je z občutljivega lesa odstranjeno lubje in:
– da je les obdelan tako, da je popolnoma odstranjena okrogla površina ali
– da vsebnost vode v lesu, izražena kot odstotek suhe snovi, ne presega 20%, ali
– da je les razkužen z ustrezno obdelavo z vročim zrakom ali vročo vodo ali
(c) v primeru žaganega lesa z ostanki lubja ali brez njega, mora biti v skladu z veljavnimi trgovinskimi običaji dokazano z znakom »Kiln-dried«, »KD« ali z drugo mednarodno priznano oznako, ki mora biti pritrjena na les ali embalažo, da se je s postopkom sušenja v peči vsebnost vlage zmanjšala pod 20%, izraženo v odstotkih suhe snovi, merjeno v času obdelave, doseženo v ustreznem času in pri ustrezni temperaturi.
7. člen
(posebne fitosanitarne zahteve za občutljive rastline, ki se premeščajo)
Rastline za saditev (razen semen) Viburnum spp. Camellia spp. in Rhododendron spp. (razen Rhododendron simsii Planch.), s poreklom iz ES, se lahko premeščajo z mesta pridelave samo, če so opremljene z rastlinskim potnim listom, ki potrjuje naslednje posebne fitosanitarne zahteve:
(a) da so po poreklu z območij, kjer ni znana navzočnost škodljivega organizma ali
(b) da se na rastlinah na mestu pridelave ob uradnih pregledih, ki se izvajajo vsaj enkrat ob primernem času med aktivno rastjo rastlin, vključno z laboratorijskim preskušanjem vsakega sumljivega znamenja škodljivega organizma, niso ugotovila znamenja škodljivega organizma od začetka do konca zadnje celotne rastne dobe ali
(c) da se v primeru ugotovljenih znamenj škodljivega organizma na mestu pridelave izvede ukrepe za izkoreninjenje škodljivega organizma, ki jih sestavljajo:
– uničenje okuženih rastlin in vseh občutljivih rastlin v oddaljenosti 2 m od okuženih rastlin,
– zadržanje vseh neokuženih občutljivih rastlin v polmeru 10 m od okuženih rastlin ter vseh preostalih rastlin iz prizadete serije, kjer so se rastline ohranile na mestu pridelave,
– dodatno pregledovanje rastlin iz prejšnje alinee po izvedbi ukrepov za izkoreninjenje škodljivega organizma, vsaj dvakrat v treh mesecih, ko rastline aktivno rastejo,
– prepoved tretiranj na rastlinah iz druge alinee te točke v obdobju iz prejšnje alinee, ki bi lahko zakrilo znamenja škodljivega organizma,
– ugotovitev, da rastline iz druge alinee te točke niso okužene s škodljivim organizmom,
– redno intenzivno pregledovanje vseh drugih občutljivih rastlin po odkritju okužbe na mestu pridelave, da se potrdi neokuženost s škodljivim organizmom.
III. SISTEMATIČNA RAZISKAVA IN OBVEŠČANJE
8. člen
(sistematična raziskava)
(1) Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) zagotovi izvajanje uradne sistematične raziskave, da se ugotovi navzočnost, meja morebitne razširjenosti oziroma značilnosti populacije škodljivega organizma na gojenih in negojenih občutljivih rastlinah.
(2) Obseg testiranja na navzočnost škodljivega organizma je določen z letnim programom posebnega nadzora in zajema, glede na fitosanitarno nevarnost, odvzem vzorcev pri pridelovalcih, registriranih uvoznikih oziroma distributerjih, v naravnem okolju in na drugih mestih, kjer rastejo občutljive rastline.
(3) Če se v okviru uradne sistematične raziskave ugotovi in potrdi novo žarišče okužbe s škodljivim organizmom, predstojnik Uprave z odločbo določi razmejeno območje, ki obsega žarišče napada (točka in pas 10 m) in pripadajoče varnostno območje. Odločba se objavi na spletni strani Uprave, na krajevno običajen način in vroči v obliki javnega naznanila na oglasni deski zadevnih občin.
9. člen
(naloge in pooblastila)
(1) Vizualne preglede občutljivih rastlin in odvzem vzorcev v okviru rednega in posebnega nadzora (sistematične raziskave) izvajajo v skladu s prejšnjim členom in predpisom o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov:
– fitosanitarni inšpektorji predvsem v drevesnicah, matičnih nasadih, varovalnem pasu in mestih distribucije občutljivih rastlin,
– pooblaščeni izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin predvsem v drevesnicah za pridelavo uradno potrjenega materiala, gozdnih drevesnicah, parkih in vrtovih,
– izvajalci javne gozdarske službe v gozdovih,
– pooblaščene uradne osebe z Uprave.
(2) Laboratorijske preiskave opravlja pooblaščeni laboratorij v skladu s predpisom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav na področju zdravstvenega varstva rastlin.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo fitosanitarni inšpektorji oziroma za gozdne rastline gozdarski inšpektorji v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin.
(4) Za koordinacijo, poročanje in izmenjavo informacij med organi in izvajalci zdravstvenega varstva rastlin skrbi Uprava.
10. člen
(obveščanje)
(1) Izvajalci posebnega nadzora občutljivih rastlin morajo podatke o opazovanjih zbrati in posredovati Upravi skladno z navodili predstojnika Uprave.
(2) Dokler traja nevarnost zaradi navzočnosti škodljivega organizma, pristojni inšpektor obvešča imetnike občutljivih rastlin na okuženem območju na krajevno običajen način o ukrepih, nevarnosti pojava, vidnih znamenjih in obveznosti obveščanja.
(3) Uprava obvešča izvajalce zdravstvenega varstva rastlin o podrobnejših ukrepih na ogroženem območju preko spletne strani in občasnih samostojnih publikacij o obvladovanju.
(4) V sklopu posebnega nadzora Uprava obvešča javnost o značilnostih bolezni, nevarnosti in ukrepih, pri čemer sodelujejo tudi fitosanitarni inšpektorji, izvajalci javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in drugi strokovnjaki.
IV. FITOSANITARNI UKREPI
11. člen
(ukrepi na mestu pridelave in distribucije)
1) V primeru ugotovljene okužbe s škodljivim organizmom na mestu pridelave občutljivih rastlin za saditev pristojni inšpektor:
– označi rastline s potrjeno okužbo na način, da se oznake ne da odstraniti ne da bi poškodovali rastline,
– odredi uničenje rastlin, ki so okužene, in vseh občutljivih rastlin v oddaljenosti 2 m od okuženih rastlin, skupaj z rastnim medijem v skladu s 13. členom tega pravilnika,
– prepove premeščanje občutljivih rastlin v polmeru 10 m od okuženih rastlin ter vseh preostalih rastlin prizadete serije,
– opravlja dodatne zdravstvene preglede gostiteljskih rastlin iz prejšnje alinee, in sicer po izvedbi ukrepov za izkoreninjenje škodljivega organizma, vsaj dvakrat v treh mesecih, ko rastline aktivno rastejo,
– v obdobju prepovedi premeščanja prepove rabo fungicidov in drugih ukrepov, ki bi lahko prikrili bolezenska znamenja,
– redno intenzivno pregleduje vse druge občutljive rastline po odkritju okužbe, in sicer že v času pregledov rastlin iz druge alinee tega odstavka in še na vsake tri mesece v obdobju devetih mesecev od ugotovljenega izkoreninjenja škodljivega organizma.
2) Če okužene rastline rastejo na stalnem mestu (v tleh), pristojni inšpektor poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka odredi:
– prepoved gojenja občutljivih rastlin za obdobje treh let v razdalji 4m od okuženih rastlin ali
– odstranitev zemlje v razdalji 4 m od okuženih rastlin in 0,5m globoko ter globok zakop odstranjene zemlje ali
– termično obdelavo oziroma kemijsko tretiranje zemlje v skladu s prejšnjo alineo.
3) Če okužene rastline rastejo v vsebnikih, pristojni inšpektor poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena odredi razkuževanje podloge, na kateri so rastline stale (npr. delovna miza, beton, plastična podloga).
4) V primeru ugotovljene okužbe s škodljivim organizmom na mestih distribucije, pristojni inšpektor odredi ukrepe v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
5) Kjer zadržanja iz prvega odstavka tega člena ni mogoče izvesti, lahko pristojni inšpektor izda dovoljenje za premeščanje na primernejšo lokacijo zadržanja.
12. člen
(ukrepi na drugih rastiščih)
V primeru ugotovljene okužbe s škodljivim organizmom na gojenih ali samoniklih občutljivih rastlinah na rastišču, ki ni mesto pridelave rastlin za saditev, pristojni inšpektor:
– prepove premeščanje okuženih rastlin ali njihovih delov,
– odredi uničenje okuženih rastlin in občutljivih rastlin skupaj z rastlinskimi ostanki pod rastlinami v primerni oddaljenosti od okuženih rastlin, in sicer v oddaljenost vsaj 2 m v skladu s 13. členom tega pravilnika, ali odredi izrezovanje in uničenje okuženih vej občutljivih rastlin v skladu s 13. členom tega pravilnika, kjer meni, da je uničenje cele rastline težko izvedljivo,
– opravlja dodatne zdravstvene preglede občutljivih rastlin v bližini mest okužbe (v primeru okužbe dreves v polmeru 100 m od okuženih dreves) še 12 mesecev po uničenju okuženih rastlin,
– prepove gojenje občutljivih rastlin za obdobje 3 let v razdalji 4 m od okuženih rastlin ali znotraj območja, ki je po velikosti enako dvakratnemu premeru krošnje okuženega drevesa,
– v obdobju prepovedi premeščanja prepove rabo fungicidov, razen če se z uporabo fungicidov lahko prepreči okužba.
13. člen
(uničenje okuženih rastlin ali njihovih delov)
1) Okužene rastlinske dele ali rastline je treba uničiti takoj. Uničenje se izvede na način:
– s sežigom na mestu samem ali na za to določenem mestu. Za sežig na mestu samem se šteje sežig na mestu rasti grma ali drevesa ali v istem nasadu. Sežig ne sme ogrožati zdravih rastlin, njihove opore, objektov in drugih predmetov;
– z zakopavanjem okuženih rastlin na mestu samem ali na za to določenem mestu. Pri zakopavanju na mestu je potrebno upoštevati lokalno drenažo, da ni nevarnosti širjenja okužbe. Na mestu zakopa okuženih rastlin in v oddaljenosti 4 m od zakopa je prepovedano sajenje občutljivih rastlin za obdobje treh let.
2) V primeru ugotovljene okužbe s škodljivim organizmom na drevesih lahko pristojni inšpektor odredi uničenje s sežigom ali globokim zakopom lubja z debel in glavnih vej, lesa, za katerega je možno, da rastlina ponovno odžene, drugih vej ter ostankov okuženih dreves, pri čemer mora biti deblo pred premeščanjem in predelavo tretirano z razkužilom.
14. člen
(higienski ukrepi)
1) Kjer je to izvedljivo, je potrebno preprečiti dostop ljudem (in živalim), na področje, ki je domnevno ali potrjeno okuženo.
2) V času odstranjevanja okuženih rastlin je potrebno preprečiti okužbe zdravih rastlin, tako da okužene rastline pred premeščanjem zapremo v vreče ali prekrijemo s ponjavami, ki jih potem uničimo skupaj z rastlinami.
3) Vsa oprema, uporabljena za tretiranje, odstranitev ali uničenje okuženih rastlin, mora biti pred odhodom s tega področja očiščena zemlje in rastlinskih delov in primerno razkužena. Po opravljenem uničenju je potrebno razkužiti obutev in roke in oprati oblačila.
15. člen
(dolžnost imetnika rastlin)
Imetnik rastlin mora vidno označiti rastline istega izvora, ki so v inšpekcijskem spremljanju, in obveščati fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja o vsakem novem ali ponovnem pojavu znamenj okužbe s škodljivim organizmom na rastlinah za saditev.
V. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS, št. 93/03).
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-270/2004
Ljubljana, dne 19. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0332
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost